Gå til indhold

Afsluttende modul i akutsygepleje somatik

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen akutsygeplejeden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

 • Modul Rs1: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
 • Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD Professionspraksis

Om modulet

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret praksis. Modulet kan med fordel gennem-føres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

I modulet er der fokus på, at du bearbejder eksisterende kvantitative eller kvalitative data i relation til din daglige funktion. Du får mulighed for at udvikle kompetencer til selvstændigt og systematisk at undersøge en sundhedsfaglig praksis eller bidrage med analyser til eksisterende udviklings- eller forskningsprojekter i din organisation.

Arbejdet foregår i vekselvirkning mellem varetagelse af din funktion i praksis, formelt strukturerede læringsrum (undervisning), gruppevejledning, hands-on arbejde med data under vejledning, individuel vejledning samt forberedelse ift. teori- og analysearbejde alene og i samarbejde med medstuderende i lignende funktioner.

Læringsmål

Studieordning for sundhedsfaglig diplomuddannelse
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering kan:

Viden

 • Demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
 • Demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde
 • Demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier

Færdigheder

 • Anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis
 • søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis

Indhold

Indhold og fokus
Indholdet er bestemt af studieordningen for de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt den fælles ramme for uddannelsen til akut sygepleje. Modulets fokus er grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret i akut praksis, herunder udvikling af kvalitetsudviklingsprojekter, samt øge akutsygeplejerskens kompetencer i relation til samarbejde, koordinering og ledelse.

Indholdet har til formål, at sygeplejersken opnår kvalifikationer indenfor:

 • Flow og triagering i en akutafdeling
 • Ressourceudnyttelse i akutafdelingen
 • Patientoplevet kvalitet og mellemmenneskelige relationer
 • Forskning, evidensbasering, litteratursøgning
 • Kvalitetsprogrammer, kvalitetsudvikling, auditering
 • Introduktion til opgaven
 • Patientsikkerhed i forhold til akutmedicin, utilsigtede hændelser
 • Sundhedsjura i forhold til akutte patienter
 • Dokumentation
 • Samarbejdet med primær sektor, sammenhæng og koordination
 • Indlagte patienten i akutafdelinger
 • Implementeringsstrategier og rollen som formidler og forandringsagent
 • Katastrofeberedskab og CBRN

Ovenstående sker gennem fokus på følgende:

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis, herunder arbejdsprocesser
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser samt metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Jf. den fælles ramme for uddannelsen til akut sygeplejerske er modulet rettet mod sygeplejersker, der er ansat i akutafdeling/akut modtagelse, med dansk autorisation og mindst 2 års erfaring som sygeplejerske, herunder min. 2 års akut erfaring. Endvidere skal Basismodul i akut sygepleje være gennemført og bestået, samt min. ét af følgende: Behandlermodul, Team & Triage Modul.

Målgruppe

Sygeplejersker med funktion på akutafdeling eller akutmodtagelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - Afsluttende modul - akutsygepleje somatik

Start- og slutdato

15.11.24 - 09.05.25

Tilmeldingsfrist

04.10.24

Nummer

0948648

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Annonceres snarest

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Nørgård Christensen

Uddannelseskonsulent

+45 51 38 06 38