Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i interkulturel pædagogik

Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen interkulturel pædagogikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

For at opnå diplom i uddannelsesretningen Interkulturel pædagogik skal mindst 20 ECTS-point af de valgfrie moduler bestå af retningsspecifikke moduler og afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsesretningens mål.

Det får du ud af modulet

Formål

Den studerende skal i sit professionelle virke kunne vise at den studerende i sit professionelle virke kan håndtere og handle i forhold til en kulturel kompleksitet i institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper og voksne.

Den studerende skal kunne reflektere over og forstå, hvilke kulturelle kategoriserings- og differentieringsformer som skabes gennem de institutionelle tænke- og handlemåder, samt hvilken betydning det har for børn og unges udviklings- og læreprocesser.

Den studerende får i afgangsmodulet mulighed for at dokumentere sine kompetencer på baggrund af en dybdegående belysning af en fagligt relevant problemstilling.

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering op-når kompetencer til at

 • udvikle og håndtere støtte af børn og unge og voksnes deltagelse i udviklings- og lærings-processer i flerkulturelle sammenhænge
 • udvikle og indgå i støtten af børn og unge og voksnes sociale identitetsdannelse i kulturelle komplekse fællesskaber
 • agere professionelt i komplekse kulturelle kontekster og indgå i tværprofessionelt samarbejde

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

 • have viden om betydningen af kulturel kompleksitet i flerkulturelle institutioner
 • have viden om teorier og metoder i kulturelle processer i pædagogiske sammenhæng
 • kunne forstå og reflektere over hvordan fællesskaber dannes på baggrund af en demografisk udvikling, kulturel kompleksitet og diversitet

Færdigheder

 • kunne analysere komplekse kulturelle problemstillinger i en pædagogisk prak-sis og opstille løsningsforslag
 • kunne analysere inkluderende og eks-kluderende kulturelle processer
 • kunne formidle og igangsætte udvikling af inkluderende kulturelle fællesskaber og begrunde sine valg af pædagogiske tiltag

Om undervisningen

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Eksamensform

Mundtlig prøve kombineret med stor skriftlig opgave og evt. praktisk produkt.

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis.

Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde.

Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på maximalt 25 sider som gøres til genstand for en individuel mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Studerende kan udarbejde afgangsprojektet alene eller i gruppe på op til tre studerende, som kan vælge at gå til prøve sammen.

Hvis den skriftlige del af projektet er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende vælge mellem at gå til den mundtlige prøve individuelt eller i gruppen.

Hvem deltager

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i interkulturel pædagogik.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Afgangsmodul - Interkulturel pædagogik

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621701

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Efterår 2025

Afgangsmodul - Interkulturel pædagogik

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753978

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Leon Dalgas Jensen

Lektor

+45 41 89 72 98