Gå til indhold

Sportsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi

Sportsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi for fysioterapeutstuderende i Danmark.

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Enestående mulighed for at kombinere dit studie med et udlandsophold i Palæstina. Du bliver tilknyttet Al Quds University, Jerusalem og du vil i grupper besøge lokale hospitaler og institutioner, hvor du kommer i dialog med lokale sundhedsprofessionelle.

Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

Formålet med valgfaget er at introducere de studerende til undersøgelse og behandling af idrætsrelaterede skader med særlig fokus på manuelle teknikker, anvendelse af udvalgte teknologier ved idrætsrelaterede skader ved strukturspecifik diagnostik samt årsagssammenhænge ved diverse problematikker. Dette sker med afsæt i teoretiske forelæsninger, praktisk anvendelse af teknologier i undersøgelsen af den skadede udøver og konkrete behandlingsredskaber som eksempelvis tapening og manuelle behandlingsteknikker.

 • Loading og vævsbelastning af den sportsaktive person
 • Tapening af sportsskader. Teori og praksisafprøvning af udvalgte teknikker indenfor tapening med rigid tape og kinesiotape
 • Senevævs adaptationsevne irt. sportsskader, opdatering af ny forskning indenfor dette felt
 • Stressfrakturer irt. Sportsskader, opdatering af ny forskning indenfor dette felt
 • Videobaseret løbestilsanalyse, teori og praksis
 • Screening, træning og korrektion med fokus på biomekaniske forhold og dysfunktioner
 • Udvalgte eksempler på undersøgelse og behandling af den sportsskadede patient, teori og praksis
 • Anvendt billeddiagnostik, generelt og ift. sportsrelaterede skader
 • Gennemgang af patologi og hvordan det ses på skanningsbilleder
 • Udarbejde skriftlige beskrivelser af kliniske fund med ultralydsscanning
 • Epidemiologi samt rationale for muskuloskeletal fysioterapi
 • Introduktion til muskuloskeletal diagnostik af såvel spinale problematikker
 • Introduktion til muskuloskeletale behandlingsteknikker af såvel spinale som perifere problematikker
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af diagnostik af refererede smerter / symptomer, herunder neurodynamisk undersøgelse og behandling
 • Håndtering af den kroniske smertepatient, med fokus på patienter hvis symptomer kan relateres til centrale smertemekanismer (central sensitivering)
 • “Putting theory into practice”; casearbejde med forslag til undersøgelse, differentiel diagnostik og intervention til patienter med almindelige muskuloskeletale problematikker (fx cervikale og lumbale smerter, refererede smerter, whiplash patienten, “tennisalbue”)

Læringsmetoder

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning, praktiske øvelser, afprøvning af behandlingsteknikker og teknologier, gruppearbejde og fremlæggelse af gruppearbejde

Færdigheder

 • Kan anvende enkelte tapeteknikker for udvalgte regioner, samt klinisk ræsonnere over relevans for behandling med dette
 • Kan analysere enkelte funktionelle tests og bevægemønstre ifm. screening af den idrætsaktive udøver
 • Klinisk ræsonnering af videooptagelser af løbeanalyse
 • Viden om brug af kraftplatform irt. løb og funktionelle tests
 • Gøre brug af ultralydsskanning
 • At identificere og reflektere over muligheder for egen praksisudvikling med kendskab til nye teknologier indenfor det kliniske felt
 • At kunne analysere på undersøgelsesfund som bidrager til den kliniske ræsonnering
 • Indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det fysioterapeutiske felt
 • Redegøre for brugen af det tekniske udstyr i fysioterapeutisk praksis
 • Begyndende anvendelse af ultralydsscanning ved identificering og vurdering af div vævstyper og vævsstrukturer
 • Anvende dopplerfunktion i ultralydsscanning med fokus på identificering af neovaskularisering i skadesammenhæng
 • Viden om relevant muskuloskeletal forskning og teori
 • Viden om fysioterapeutisk arbejde inden for MF
 • Viden om såvel smertemekanismer, smertediagnostik som håndtering af nogle kroniske smertepatienter
 • Kan anvende udvalgte teknikker til manuel undersøgelse/diagnostik og behandling

Bedømmelse/prøve

Prøven er en intern, skriftlig og individuel opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Grundlaget for prøven er den studerendes valgfag.

Det skriftlige produkt må max. fylde 7.200 tegn inklusiv mellemrum, svarende til 2,5-3 sider. Forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste tæller ikke med. Opgaven skal følge ”Formalia ved skriftlige opgaver og prøver på Fysioterapeutuddannelsen”. Antal tegn er inklusiv mellemrum.

Det skal pointeres, at der i bedømmelsen også indgår vurdering af korrekt anvendelse af referencesystem, kildehenvisninger, stave- og formuleringsevne.

Da prøven er anonym, skal studerendes navn ikke anføres på opgaven.

Praktisk information

Fysioterapistuderende på 7. semester.

Min. 14 og maks. 26 deltagere.

Fysioterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Sports physiotherapy and musculoskeletal physiotherapy

Når du starter - Litteratur

 • Macdonald R. (red): Paping Techniques – principles and Practice. 2nd edition. Elsevier Limited, 2004
 • Neergaard C: Kliniske tests for bevægeapparatet. Fodnote 2019
 • Neergaard C, Andersen B. (red): Sportsskader. Munksgaard, 2008
 • Andersen B., Neergaard C., Seest K.: Tape dig selv, Munksgaard 2011
 • Brukner & Khan: Clinical Sports Medicine , 2017
 • Fredberg c., Bolvig L., Rasmussen O.: Textbook on musculoskeletal ultrasound – for beginners and trained

Kontakt

Mette Madsen

Adjunkt

+45 41 89 85 57