Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt teoretisk forløb, ESU

Selvtilrettelagt forløb for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Det selvtilrettelagte teoretiske forløb foregår som et teoretisk selvstudie, hvor den studerende sætter sig ind i et nærmere beskrevet fagområde. Dette skal være professionsrettet og kunne relateres til aktuelle ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger. Forløbet skal forhåndsgodkendes af faglig/pædagogisk vejleder, hos hvem den studerende kan få to vejledningslektioner.

Formål

Den studerende fordyber sig individuelt i en selvvalgt ernærings- og sundhedsfaglig problemstilling med henblik på faglig fordybelse inden for det specifikke fagområde samt videreudvikling af kompetencerne til kritisk at kunne vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed.

Indhold

Indhold afhænger af den studerendes valg af fagområde og afgrænsede problemstilling i det teoretiske forløb.

Den studerende vælger og beskriver i motiveret ansøgning et tema til selvstudie. Den motiverede ansøgning må maks. fylde to sider og skal sendes til ESU-koordinator for valgfrit element Camusa Hatt (caha@kp.dk) senest mandag i uge 20/50 kl. 12.00.

Den motiverede ansøgning skal indeholde følgende:

 1. Titel
 2. Emne og begrundelse for det valgte emne
 3. Beskrivelse af det forventede læringsudbytte i forhold til læringsudbyttet for valgfrit element – selvtilrettelagt teoretisk forløb
 4. Beskrivelse af det faglige indhold i forløbet
 5. Beskrivelse af den praktiske og pædagogiske tilrettelæggelse af selvstudiet
 6. Foreløbig litteratur til forløbet.

Den studerende opstiller konkrete læringsmål relateret til det specifikke tema (godkendes af faglig/pædagogisk vejleder). Læringsmål struktureres ud fra tre taksonomiske niveauer:

 1. Viden og forståelse
 2. Færdighed
 3. Kompetence

Beskrivelserne af læringsmål og tema skal udarbejdes af den studerende i henhold til retningslinjer gældende for professionsbacheloruddannelser. Der henvises til Uddannelses- og forskningsministeriet https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/begreber

Læringsudbytte

 • At kunne udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt ernærings- og sundhedsfaglig problemstilling
 • At kunne kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed
 • At kunne diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed
 • At kunne reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed.

Læringsmetoder

Teoretisk selvstudie. Læringsaktiviteterne afhænger af, hvordan den studerende vælger at tilrettelægge det teoretiske forløb.

Bedømmelse/prøve

Forløbet afsluttes med en individuel, skriftlig opgave udarbejdet af den studerende, som skal afleveres senest fredag i uge 11/40 kl. 12.00. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

Selvstudie

Vejledning foregår i udgangspunktet på:

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Kommer

Kontakt

Camusa Hatt

Lektor

+45 51 38 03 53