Gå til indhold

Information om covid-19

Selvtilrettelagt teoretisk forløb, ESU

Selvtilrettelagt forløb for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Elective course is not offered

This elective course is not offered autumn 2021

Other elective courses: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Det selvtilrettelagte teoretiske forløb foregår som et teoretisk selvstudium, hvor den studerende sætter sig ind i et nærmere beskrevet fagområde.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Det selvtilrettelagte teoretiske forløb foregår som et teoretisk selvstudium, hvor den studerende sætter sig ind i et nærmere beskrevet fagområde. Dette skal være professionsrettet og kunne relateres til aktuelle ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger. Forløbet skal forhåndsgodkendes af faglig/pædagogisk vejleder, hos hvem den studerende kan få to vejledningslektioner.

Indhold

Den studerende vælger og beskriver i motiveret ansøgning et tema til selvstudium.

Find uddybende information om den motiverede ansøgning herunder:

Læringsudbytte

  • At kunne kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed
  • At kunne udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt ernærings- og sundhedsfaglig problemstilling
  • At kunne diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed
  • At kunne reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed.

Læringsmetoder

Det afhænger af, hvordan den studerende vælger at tilrettelægge sit teoretiske forløb.

Bedømmelse/prøve

Individuel, skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ingen nedre og øvre grænse

Selvstudie

Vejledning foregår i udgangspunktet på:

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point

Når du starter - Litteratur

Der anvendes litteratur af faglig karakter i et omfang, der muliggør tilfredsstillende besvarelse af problemformulering (750-1.000 ns).

Kontakt

Camusa Hatt

Lektor

+45 51 38 03 53