Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, FYH

Selvtilrettelagt valgfrit element for fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland, Hillerød.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Den studerende skal have mulighed for at præge sin egen uddannelse. Et selvvalgt emne skal totalt udgøre 6 uger, men kan planlægges i moduler af 2, 4 eller 6 uger. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt. Den studerende finder selv stedet, men kan søge hjælp hos International koordinator/7. semester forløbskoordinator.

Formål og indhold

At den studerende:

  • får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner, samt metodiske emner, på nationalt eller internationalt plan
  • kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb, inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • udvikler egen fagforståelse og fagidentitet
  • reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsmetoder

Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan (bilag til ansøgning).

Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudie med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer ugtl.)

Valgfaget kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på national eller international institution eller uddannelsesinstitution.

Bedømmelse

Intern prøve på selvtilrettelagt forløb/selvvalgt emne, samt valgfrie elementer på anden uddannelses institution end Københavns Professionshøjskole er som beskrevet i 7. semesterbeskrivelse:

Prøven er individuel og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Opgavens struktur og indhold:

  1. Redegørelse for en selvvalgt faglig problemstilling eller udfordring.
  2. Kort redegørelse for hvorledes den selvvalgte faglige problemstilling/udfordring har sammenhæng med valgfagets/valgfagenes tema og indhold.
  3. En diskussion af hvorledes valgfagets/valgfagenes tema kan bidrage til eller understøtte at arbejde med den valgte problemstilling eller udfordring. Herunder skal indgå kritiske overvejelser og belæg for argumentationers gyldighed
  4. En status eller konklusion på hvilke udfordringer der præger fremtidigt arbejde med problemstillingens eller udfordringens emne. Herunder skal indgå en diskussion ift. læringsudbyttes betydning, i forhold til egen profession og udvikling inden for professionen, nationalt og internationalt.

Opgaven skal perspektivere det valgte tema i forhold til en selvvalgt fysioterapeutisk/sygeplejefaglig udfordring/problemstilling for den studerende.

En selvdefineret problemstilling kan være noget den studerende har undret sig over undervejs i forløbet, eller ser som en udfordring inden for den fysioterapeutiske praksis/sygeplejens virksomhedsområde.

Med opgaven vedlægges beskrivelser af læringsmål fra valgfaget, der knytter sig til den studerendes valg af tema. Den studerende skal tydeligt angive hvilke af læringsmålene, som den studerende har udarbejdet opgaven ud fra.

Opgaven skal have et omfang på min. 7200 og max. 12.000 anslag, inkl. mellemrum. Hertil kommer evt. indledning, indholdsfortegnelse, referenceliste og evt. bilag.

Opgavens formalia vedr. oplysninger på forsiden, kildehenvisninger, opsætning osv., tager udgangspunkt i Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved henholdsvis Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole og Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Den studerendes opgave skal afleveres i WISEflow, på den studerendes hjeminstitution, senest fredag kl. 12, i uge 41/12.

Ansøgning og dokumentation

Den studerende skal skrive en ”Ansøgning for selvvalgt emne”, der sendes til 7. semesters koordinator for fysioterapeutuddannelsen, Hillerød: Bente A S Andersen xbas@kp.dk og Studieservice fys-nord@kp.dk

Tilmelding og ansøgning skal indsendes senest fredag uge 13/43.

Endvidere udfyldes og underskrives en dokumentation for kontrakt/forhåndsgodkendelse på aftalen, der er en del af ansøgningen. Denne skal underskrives af de 3 angivne partnere (praktikstedet), og indsendes i ansøgningen om selvvalgt emne til uddannelsesinstitutionen til nævnte deadline.

Såfremt den studerende endnu ikke har en fast aftale om det sted, skrives dette i ansøgningen og dokumentationen/ændringen af søgningen fremsendes efter aftale inden starten af forløbet.

Efter endt selvvalgt emne skal der sendes en underskreven dokumentation på tilstedeværelse til
Fysioterapeutuddannelsen: Bente A S Andersen xbas@kp.dk. Denne sendes senest 14 dage efter afsluttet valgfag.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nordsjælland, Hillerød.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret. Uge 6-8, 9-11 eller 6-11 i foråret, uge 35-37, 38-40 eller 35-40 i efteråret

Det kan være en uddannelse i Danmark eller et selvvalgt, klinisk ophold i Danmark eller Internationalt

10 ECTS-point.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Bente Annie Sørine Andersen

Lektor

+45 20 68 83 16