Gå til indhold

Information om covid-19

Selvtilrettelagt forløb, Arbejdsmiljøledelse, ESU

Selvtilrettelagt forløb med workshops for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Elective course is not offered

This elective course is not offered autumn 2021

Other elective courses: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Den studerende opnår viden om sundhed og trivsel på arbejdspladsen samt færdigheder i og kompetencer til at bidrage til at udvikle en forebyggende arbejdsmiljøindsats og samtænke denne indsats med livsstil og sundhedsfremme.

Dette valgfrie element er i vid udstrækning baseret på den studerendes selvstændige arbejde og fordybelse i fagområdet. Der vil være ugentlige workshops med underviser- og studenteroplæg samt vejledning og løbende videndeling mellem studerende.

Forløbet rummer virksomhedsbesøg og feltstudier, hvor den studerende tilegner sig praktiske erfaringer med at planlægge og gennemføre en mindre undersøgelse og pege på mulige og relevante forebyggelsesindsatser. Den studerende kan både arbejde med arbejdsmiljøledelse og/eller sundhedsfremmeindsatser med fokus på KRAMS-faktorer.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Gennem workshops, selvstudier og feltarbejde opnår den studerende færdigheder i og kompetencer til at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladser i praksis. Samtidig vil der være gode muligheder for at opøve evne til erhvervskontakt på professionel måde og afprøve aspekter i en fremtidig position som projektmedarbejder eller konsulent. Gennem feltarbejde får den studerende indblik i organisatoriske rammer om forebyggelse og kendskab til relevante aktører og branchespecifikke udfordringer og sundhedsinterventioner.

Indhold

Muligt indhold 

 • Introduktion: Eksempler på helhedsorienteret og integreret sundhedsfremme på arbejdspladsen

Hvordan arbejdes der strategisk, sammenhængende og systematisk med sundhedsfremme på

arbejdspladsen? Eksempler på jobfunktioner for PBES/ESU inden for professionen.

 • Arbejdsmiljø: Fra opfyldelse af lovkrav til arbejdsmiljøindsatser, der går videre end lovgivningens

    krav. APV-arbejde og handleplaner. Arbejdsmiljøpolitik, strategisk arbejdsmiljøledelse og

certificeringer.

 • Livsstil og sundhedsinterventioner på arbejdspladsen: KRAMS-faktorer og arbejdspladsen som

    forebyggelsesarena. Strategisk sundhedsledelse og certificering.

 • Interessenter, aktører og strategier: Interne interessenter og aktører og arbejdsmiljø- og

    sundhedsarbejdets organisering. Eksterne interessenter og aktører i forhold til: Lovgivning,

kontrol, vejledning, videndeling, forskningsinstitutioner, branchespecifik information og netværk

etc.

 • Hands on: Feltarbejde, observationer og interviews m.m.: Analyse og dialog om løsningsforslag.
 • Vidensressourcer: Aktuelle udviklingsprojekter og forskning: Rapporter, evalueringer, lovgivning,

branchespecifikke vejledninger og anbefalinger, metoder og redskaber m.m.

Den studerende vil blive introduceret til helhedsorienteret sundhedsfremme på arbejdspladser, mulige problemstillinger, central litteratur, centrale aktører og kilder til informationssøgning. Alt efter den studerendes interessefelt skal den studerende gennemføre supplerende litteratursøgning. De studerende etablerer grupper og søger en virksomhed at samarbejde med. Aftale med virksomhed skal være på plads inden forløbets start.

Læringsudbytte

Målet er, at den studerende:

 • tilegner sig viden om arbejdsmiljø, sundhed og trivsel på arbejdspladsen
 • får indsigt i sammenhæng mellem forebyggende arbejdsmiljøarbejde og sundhedsfremme på arbejdspladsen i forhold til KRAMS-faktorer
 • får kendskab til aktuel lovgivning, politikker og sundhedsstrategier samt evalueringsrapporter og forskningsbaseret viden
 • får erfaring med feltarbejde på en konkret arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og/eller sundhedsinterventioner
 • kan planlægge og gennemføre en mindre undersøgelse og analysere arbejdspladsspecifikke arbejdsmiljøproblemer og/eller lokale sundhedsinterventioner
 • kan pege på mulige og relevante forebyggelses- og sundhedsinterventioner.

Læringsmetoder

 • Workshops med underviser- og studenteroplæg
 • Problembaseret læring i grupper med fokus på selvstudier, oplæg, vidensdeling og vejledning
 • Virksomhedsbesøg og feltstudier
 • Learning by doing
 • Rapportskrivning, vidensdeling og peer to peer evaluering.

Bedømmelse/prøve

Prøven er en intern, skriftlig prøve, som består af en virksomhedsrapport (afleveres gruppevis) og en individuel refleksionsrapport.

Uddybende information om prøveform og kriterier for det valgfrie element foreligger ved semesterstart.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 4 og max. 25 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Sander, J.E.: (2016) Strategisk sundhed på arbejdspladsen. Gyldendal Business (E-bog)

Sundhedsstyrelsen (2010): Sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden. København. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2009/Publ2009/CFF/Sundhed_trivsel/sundhed_og_trivsel,-d-,pdf.ashx

Tolstrup, Mogens (red.) (2020). Fakta om arbejdsmiljø 2020. Arbejdsmiljøforlaget

Sund By Netværket (2007) Sundhed i arbejdsmiljøuddannelserne Inspiration til at samtænke arbejdsmiljø, socialt ansvar og livsstil i sundhedsfremme på arbejdspladsen. København. https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/images/Sundhed%20i%20arbejdsmilj%C3%B8uddannelserne%20-%20Inspiration%20til%20at%20samt%C3%A6nke%20arbejdsmilj%C3%B8%2C%20socialt%20ansvar%20og%20livsstil%20i%20sundhedsfremme%20p%C3%A5%20arbejdspladsen.pdf

Sund By Netværket: (2012) Sundhedsledelse. Sundhedsfremme på arbejdspladsen  file:///C:/Users/LELA/Downloads/Sund%20By%20Netv%C3%A6rket%20Sundhedsledelse%202012.pdf

Dansk Standard (2010): DS:10001:2010 Sundhedsledelse i virksomheder – Krav til integrerede ledelsessystemer med styring af sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme

Dansk Standard ISO 45001 (2018) – Arbejdsmiljøledelse (se også konvertering fra OHSAS 18001 til den nye ISO 45001 standard)

Supplerende litteratur vil blive introduceret/drøftet ud fra de fokusområder, de studerende vælger.

Kontakt

Lone Birgitte Ebbeskov Larsen

Lektor

+45 51 38 06 45