Gå til indhold

Information om coronavirus

Palliativ indsats i et tværprofessionelt perspektiv

Palliativ indsats i et tværprofessionelt perspektiv, nationalt og internationalt. Kritisk undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig viden og praksis knyttet an til den palliative indsats.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element giver mulighed for fordybelse i udviklings- og forskningsbaseret viden i forhold til centrale temaer inden for den palliative indsats.

Forløbet er tilrettelagt som et tværprofessionelt forløb og er et samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen og Psykomotorikuddannelsen.

Forløbet er tilrettelagt som en kombination af teoretiske og kliniske studier. Indholdet i undervisningen er inspireret af ’Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats’ (DMCG- PAL 2012) og ’Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats’ (DMCG-PAL 2013).

Det forventes, at de studerende har et ønske om at opnå særlig indsigt i den palliative indsats rettet mod patienter og borgere med livstruende sygdom og deres pårørende, og at de studerende er indstillet på at arbejde både selvstændigt og i tværprofessionelle grupper undervejs i forløbet.

Formål

Formålet er at de studerende får mulighed for at fordybe sig i den palliative tilgang, samt at de på udvalgte problemstillinger kan identificere, analysere og vurdere palliative problemstillinger hos patienter, pårørende og efterladte.

Indhold

Det valgfrie element strækker sig over 6 uger og er tilrettelagt med afsæt i 4 overordnede temaer.

Tema 1: Den Palliative indsats – nationalt og internationalt

 • Den palliative indsats nationalt og internationalt. Historiske perspektiver og aktuelle forskningsområder og indsatser
 • Lovgivning og sundhedspolitiske retningslinjer og anbefalinger inden for palliativ indsats
 • Den tværprofessionelle indsats i rehabilitering og palliation
 • Kliniske retningslinjer i den palliative indsats og sygepleje, fysioterapi og psykomotoriske metoder i forhold til almindeligt forekommende palliative symptomer og behov på basalt niveau. Farmakologiske og nonfarmakologiske interventionsmetoder.

Tema 2: Den palliative indsats – i et patient-, pårørende- og netværksperspektiv

 • Uhelbredelig sygdom som eksistentielt vendepunkt i livet
 • Det fysiske, psykiske, sociale og åndelige indsatsområde
 • Psykodynamiske, eksistentielle og nyere sorg- og kriseforståelser, herunder inddragelse af kønsperspektiver
 • At være pårørende og/eller efterladt med egne ønsker og behov- herunder børn og unge som pårørende
 • At være professionel og arbejde med mennesker med livstruende sygdom – fokus på egen krop

Tema 3: Døden og den døende i den palliative indsats

 • Thanatologi- herunder historiske, kulturelle, sundhedspolitiske og sociale perspektiver
 • Den gode og værdige død- hvad og hvordan? Herunder -ritualers betydning i forbindelse med døden
 • Døden på hospital, hjemmedød, døden på hospice og/eller palliative enheder
 • Etiske og juridiske dilemmaer- herunder organdonation og dødshjælp

Tema 4: Kliniske perspektiver i den palliative indsats

De studerende skal deltage i 1 uges klinik/praktik. Klinikmuligheder for sygeplejestuderende fremgår af særlig liste udarbejdet af klinisk koordinator Annette Vogelsang Rieva.

Klinik/praktiksteder for andre studerende foregår efter aftale med lektor Wanda Breum (fysioterapeutstuderende) eller lektor Tanja Andersen (psykomotorikstuderende).

Klinikstederne fordeles mellem de studerende på introduktionsdagen. Oversigten over muligheder vil fremgå i rummet på KP’s læringsplatform (itslearning). I klinikken/praktikken følger den studerende sygeplejersker eller andre sundhedsprofessionelle som i deres daglige arbejde har med borgere eller patienter i palliative forløb at gøre.

Såfremt der er flere studerende på holdet, end det er muligt at finde klinik/praktikpladser til, trækkes der lod blandt de studerende. De studerende, der ikke kommer i klinik, arbejder med udvalgte kliniske problemstillinger inden for det palliative område med afsæt i særskilte kriterier. Disse kriterier vil fremgå i KPs læringsplatform (itslearning) ved undervisningens opstart.

Der er også mulighed for et 2 ugers samlet ophold i Norge i et palliativt afsnit (særskilt motiveret ansøgning kræves. Kontakt international koordinator Mathilde Larsen MALA@kp.dk, så snart man har tilmeldt sig dette valgelement.

I forbindelse med ophold i Norge forberedes et mundtligt oplæg med afsæt i erfaringer fra den konkrete kliniske praksis. Det mundtlige oplæg perspektiverer til forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for palliativ indsats og inddrager internationale perspektiver på palliation.

Læringsudbytte

Efter det valgfrie element har den studerende opnået følgende læringsudbytte inden for udvalgte centrale temaer i palliativ indsats og sygepleje:

 • Kan kritisk undersøge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til professionsfaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
 • Kan reflektere over kundskabsgrundlag og metoder inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • Har viden om, kan forstå og anvende grundlæggende akademiske arbejdsmetoder
 • Kan reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
 • Kan reflektere over kvalitetsudvikling, teknologier og innovative tiltag relateret til sygeplejefaglige problemstillinger
 • Kan reflektere over samspil med borger/patient og demonstrere forståelse af sundhedsvæsenets organisering, virkemåder og ansvarsfordeling.

Læringsmetoder

Valgelementet er bygget op om klasseundervisning, forelæsninger, studiebesøg, 1 uges fokuseret praktik, selvstudie og gruppearbejde.

Det forventes at de studerende arbejder selvstændigt/ eller i grupper med en fordybelsesopgave sideløbende med den undervisning der tilbydes. Der afsættes ekstra tid til dette gruppearbejde. Produktet deles med medstuderende, undervisere og inviterede kliniske samarbejdspartnere på videndeling-seminar i uge 40 der munder ud i et posterseminar med inviterede gæster fra klinikken.

Bedømmelse/prøve

Den interne eksamensopgave er en tværprofessionel eksamen skal illustrere den tværprofessionelle tilgang til det valgte emne inden for palliation med afsæt et af de fire temaer for valgfaget.

Den studerende kan vælge om produktet skal afleveres som et:

 • PowerPoint med underliggende speak (varighed max 5 min). Powerpointen skal følges af en litteraturliste på max 1 side.

Eller

 • Skriftligt produkt (max 3 sider + litteraturliste). Produktet udarbejdes efter KP’s gældende Formkrav og generelle retningslinjer for opgaveskrivning

Indhold:

 • En kort præsentation af valgt problemstilling
 • Redegør for tværprofessionalitet i forhold til problemstillingen og styrken heraf.
 • Diskuter hvordan de forskellige professioners tilgange har betydning for arbejdet med problemstillingen (fx, psykomotorisk terapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver, præst, …..), kom med bud (ex) på hvordan det kan udfoldes i praksis, hvor du også forholder dig til din egen profession.
 • Opgaven skal perspektiveres med afsæt i min. en forskningsbaseret artikel.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Global nutrition and health
 • Radiograf

Omkring 10-25 deltagere

De teoretiske studier foregår på

Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Tlf.: 70 89 09 90 i

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Udbydes i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Psykomotorikuddannelsen

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Palliative care in a cross professional, national and international perspective. Critical exploration and developing of health professional knowledge and practice relating to the palliative approach.

Når du starter - Litteratur

Der benyttes litteratur baseret på forskningsbaseret viden inden for de fire temaer i valgfaget. Litteratur til de enkelte temaer og uger følger i detaljeret studieaktivitetsplan på itslearning.

Kontakt

Kirstine Winther

Adjunkt

+45 41 89 72 14

Wanda Elisabeth Breum

Lektor

+45 41 89 81 35

Tanja Thinggaard Andersen

Lektor

+45 41 89 85 72