Gå til indhold

Palliativ indsats i et tværprofessionelt perspektiv

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Dette valgfag giver mulighed for fordybelse i udviklings- og forskningsbaseret viden i forhold til centrale temaer inden for den palliative indsats inden for både basal og specialiseret palliation med tværfagligheden i fokus. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

Dette valgfrie element strækker sig over 6 uger giver mulighed for fordybelse i udviklings- og forskningsbaseret viden i forhold til centrale temaer inden for den palliative indsats. Forløbet er tilrettelagt som en kombination af teoretiske og kliniske studier fordel i 4 overordnede temaer.

Tema 1: Den Palliative indsats – nationalt og internationalt

 • Den palliative indsats nationalt og internationalt. Historiske perspektiver og aktuelle forskningsområder og indsatser
 • Lovgivning og sundhedspolitiske retningslinjer og anbefalinger inden for palliativ indsats
 • Den tværprofessionelle indsats i rehabilitering og palliation
 • Kliniske retningslinjer i den palliative indsats og sygepleje, fysioterapi og psykomotoriske metoder i forhold til almindeligt forekommende palliative symptomer og behov på basalt niveau.
 • Farmakologiske og nonfarmakologiske interventionsmetoder.

Tema 2: Den palliative indsats – i et patient-, pårørende- og netværksperspektiv

 • Uhelbredelig sygdom som eksistentielt vendepunkt i livet
 • Det fysiske, psykiske, sociale og åndelige indsatsområde
 • Psykodynamiske, eksistentielle og nyere sorg- og kriseforståelser, herunder inddragelse af kønsperspektiver
 • At være pårørende og/eller efterladt med egne ønsker og behov- herunder børn og unge som pårørende
 • At være professionel og arbejde med mennesker med livstruende sygdom – fokus på egen krop

Tema 3: Døden og den døende i den palliative indsats

 • Thanatologi- herunder historiske, kulturelle, sundhedspolitiske og sociale perspektiver
 • Den gode og værdige død- hvad og hvordan? Herunder -ritualers betydning i forbindelse med døden
 • Døden på hospital, hjemmedød, døden på hospice og/eller palliative enheder
 • Etiske og juridiske dilemmaer- herunder organdonation og dødshjælp

Tema 4: Kliniske perspektiver i den palliative indsats
De studerende skal deltage i 1 uges klinik/praktik i uge 37. I klinikken/praktikken følger den studerende sygeplejersker eller andre sundhedsprofessionelle som i deres daglige arbejde har med borgere eller patienter i palliative forløb at gøre.

Der er også mulighed for et 2 ugers samlet ophold i Norge i et palliativt afsnit (særskilt motiveret ansøgning kræves. Kontakt international koordinator Mathilde Larsen, mala@kp.dk så snart man har tilmeldt sig valgfaget. I forbindelse med ophold i Norge forberedes et mundtligt oplæg, med afsæt i erfaringer fra den konkrete kliniske praksis. Det mundtlige oplæg perspektiverer til forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for palliativ indsats og inddrager internationale perspektiver på palliation.

Læringsmetoder

Undervisningen er en blanding af oplæg fra både interne undervisere og eksterne faglige eksperter, individuelle og fælles refleksioner og litteraturfordybelse og gruppearbejde samt deltagelse i klinik.

Det forventes, at de studerende har et ønske om, at opnå særlig indsigt i den palliative indsats rettet mod patienter og borgere med livstruende sygdom og deres pårørende, og at de studerende derfor er indstillet på aktiv deltagelse, samt at arbejde både selvstændigt og i tværprofessionelle grupper med en fordybelses opgave sideløbende med den undervisning der tilbydes. Der afsættes ekstra tid til dette gruppearbejde. Produktet deles med medstuderende, undervisere og inviterede kliniske samarbejdspartnere på videndeling seminar den sidste uge i forløbet.

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en individuel intern prøve som bedømmes efter 7-trinsskalaen, og skal bestås, før du kan gå til den mundtlige eksamen i bachelorprojekt på 7. semester.

Der udprøves i valgelementets læringsudbytter med afsæt i de 4 overordnede temaer fra valgfaget og fordybelsesopgaven. Produktet skal perspektiveres med forskningsbaseret viden.

Den studerende kan vælge om produktet skal afleveres som et:

 • PowerPoint med underliggende speak (varighed max 5 min). Powerpointen skal følges af en litteraturliste på max 1 side.

Eller

 • Skriftligt produkt (max 3 sider + litteraturliste)

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Global nutrition and health
 • Radiograf

Omkring 20

De teoretiske studier foregår på i Campus Nordsjælland, på Carlsbergvej 14 i Hillerød.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Udbydes i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Psykomotorikuddannelsen

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Palliative Care in an interdisciplinary perspective, national and international

Kontakt

Kirstine Winther
Koordinator
Sygeplejerskeuddannelsen
Kirw@kp.dk

Wanda Breum
Fysioterapeutuddannelsen
Wabe@kp.dk

Tanja Thinggaard Andersen
Psykomotorikuddannelsen
Taan@kp.dk