Gå til indhold

Information om coronavirus

Kvalitetsvurdering og -udvikling

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Fokus for det valgfrie element er metoder, der anvendes i arbejdet med kvalitetsvurdering og -udvikling, samt hvordan man systematisk kan arbejde med implementering i et professionsfelt. Viden fra kvalitetsvurderinger kan anvendes som begrundelse for en given problemstilling.

Der arbejdes undervejs i forløbet med at udvikle selvvalgte begrundede problemstillinger med afsæt i teoretisk og empirisk viden om kvalitetsaspekter.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

 • at øge din viden om og forståelse for forskellige professionsrettede metoder, der kan anvendes til at vurdere og udvikle kvaliteten af elementer i klinisk praksis
 • at afklare begreber og metoder i arbejdet med implementering af forandringer
 • at øge din viden om og forståelse for samt anvendelse af metodiske tilgange, fx fokuseret litteratursøgning
 • at opnå færdigheder i at anvende og derefter kunne vurdere en artikels egnethed i forhold til at kunne danne belæg for egen konkrete problemstilling og/eller til at kunne besvare en konkret problemformulering.

Indhold

Tematikkerne er en vekselvirkning mellem viden specifikt relateret til kvalitetsvurdering og -udvikling og emner relateret til forskningsmetodologi. Det metodiske indhold er ens for alle valgfrie elementer.

Det indholdsspecifikke på dette valgfrie element omfatter:

 • sammenhængende patientforløb
 • status på kvalitetsbegreber og -metoder
 • patienttilfredshedsundersøgelser og patient-/borgerinddragelse
 • patientsikkerhed, audit og at anvende data i kvalitetsarbejde
 • kliniske retningslinjer og implementering af forandringer.

Læringsudbytte

 • Selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje/egen profession
 • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Læringsmetoder

Undervisningsformen består af overvejende tre indbyrdes forbundne elementer: oplæg/undervisning, gruppearbejde og vejlednings-/refleksionsfora med diskussion og perspektivering af det materiale, der er arbejdet med under gruppearbejderne.

Underviserne/oplægsholderne er dels undervisere, dels eksterne klinisk faglige eksperter og eksperter fra regionale enheder.

Der forventes høj grad af deltagelse.

Bedømmelse/prøve

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som dog bedømmes samlet.

Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende ved Københavns Professionshøjskole på Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Radiograf- og Sygeplejerskeuddannelsen.

Min. 30, max. 70 deltagere.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

Forløbet svarer til 10 ECTS-points.

Quality assessment and development

Når du starter - Litteratur

Grundbogen At lede sygepleje, 2. udgave 2019 kan anvendes gennemgående på flere af temaerne ved det valgfrie element

Dorte Eldrup Samson

Lektor

+45 51 63 24 28