Gå til indhold

Information om coronavirus

Kvalitetsvurdering og -udvikling af sygeplejepraksis

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Fokus for undervisningen er undersøgelsesmetoder, der anvendes i arbejdet med kvalitetsvurdering og –udvikling, samt hvordan man systematisk kan arbejde med implementering i et professionsfelt som en del af det kliniske lederskab. Der er ligeledes fokus på forskellige faser inden for forskningsmetodologi.

Forløbet består foruden undervisning af en del gruppearbejde med dertil hørende studiespørgsmål og efterfølgende seancer, hvor emner fra undervisningen perspektiveres ved hjælp af fælles sparring. Endvidere er der flere seancer med mulighed for specifik emnevejledning eller åben vejledning i forhold til det løbende arbejde og studieaktiviteterne i forløbet.

Forløbet giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med elementer, der kan danne grundlag for en del af din problemstilling i dit kommende bachelorprojekt.

Formål

  • at øge din viden om og forståelse for forskellige undersøgelsesmetoder, der kan anvendes til at vurdere og udvikle kvaliteten af elementer i klinisk praksis
  • at afklare begreber og metoder i arbejdet med implementering af forandringer
  • at øge din viden om og forståelse for samt anvendelse af metodiske tilgange, for eksempel fokuseret litteratursøgning og kritisk vurdering af forskningsartikler som belæg for egen konkrete problemstilling og/eller til at kunne besvare en konkret problemformulering.

Indhold

Tematikkerne er en vekselvirkning mellem viden specifikt relateret til kvalitetsvurdering og -udvikling og emner relateret til forskningsmetodologi. Eksempler på emner relateret til kvalitetsudvikling er patienttilfredshedsundersøgelser og audit. Med relation til det forskningsmetodologiske er der fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til den interne prøve ved forløbets afslutning.

I løbet af det valgfri element gennemføres der tre forpligtende studieaktiviteter. Indhold og gennemførelse vil fremgå af lektionsplanen. Studieaktiviteterne foretages i selvvalgte grupper.

Læringsudbytte

Læringsudbytter, der tilgodeses i forløbet, er, at du selvstændigt kan:

  • opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
  • opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
  • beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Læringsmetoder

Undervisningsformen består af dels teoretiske oplæg, dels gruppearbejde, som det forventes, at du deltager i.

I tilknytning til undervisningen er der skemalagt gruppearbejde med studiespørgsmål relateret som enten forberedelse til undervisningen eller som refleksion over indholdet i undervisningen. Formålet er, at den enkelte studerende vil kunne forholde sig kritisk og reflekterende til de enkelte emner. Der gives teoretiske oplæg fra undervisere og eksterne kliniske og faglige eksperter.

Bedømmelse/prøve

Det valgfri element afsluttes med en intern, skriftlig prøve, som udarbejdes i det valgfrie elements sidste 1½ uge. Prøven består af en fællesdel, der udarbejdes i grupper fra samme valgfri element, og en individuel del. I arbejder med den første del af metoden litteraturstudier/review. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejerskestuderende ved Københavns Professionshøjskole

2 hold a maks. 40 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

Forløbet svarer til 10 ECTS-points.

Quality assessment and improvement of nursing practice

Når du starter - Litteratur

Fremgår af lektionsplanen.

Dorte Eldrup Samson

Lektor

+45 51 63 24 28