Gå til indhold

Information om coronavirus

Folkesundhed i Vietnam

Ho Chi Minh City (HCMC)

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Enestående mulighed for at kombinere dit sundhedsstudie med et udlandsophold i Vietnam. Du bliver tilknyttet University of Medicine and Pharmacy, HCMC og du vil i grupper besøge lokale hospitaler og institutioner, hvor du kommer i dialog med lokale sundhedsprofessionelle og borgere. Der vil desuden være kontakt med studerende og undervisere fra HCMC University

Formål

Formålet er at de studerende får mulighed for at fordybe sig i global og lokal sundhed i en anden kultur end den danske. De studerende får mulighed for at få indsigt i og udvikle en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet.

De vil få viden om og indsigt i Public Health i Vietnam som ud over en vestlig medicinsk tilgang også har en traditionel asiatisk medicinsk kultur. Det giver mulighed for at få et kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhedsproblematikker i forebyggelse og behandling i en global verden

Indhold

Valgfagets 6 uger forløb:

Første uge: 3 undervisningsdage på Campus Nordsjælland, Hillerød (lige ved Hillerød Station) og afrejse til Vietnam. Derefter 5 uger i Ho Chi Minh City, Vietnam.

Der vil være et fuldt tilrettelagt program i de 5 uger i Vietnam, arrangeret af vores samarbejdspartner, University of Medicine and Pharmacy, HCMC. I det 5 ugers program er planlagt enkelte udflugter.

Indhold i de 6 uger:

 • Folkesundhed i et internationalt og lokalt perspektiv
 • Emner og metodologi i folkesundhed
 • Krop, kultur og etik
 • Vietnam som land, sundhedssystem og kultur
 • Public Health i HCMC/Vietnam med fokus på udvalgte emner fx HIV/AIDS, rehabilitering, sundhed hos børn og ældre, fysioterapi/ergoterapi, psykiatri, kost og ernæring, yoga og meditation mv.
 • Studieture og besøg i lokale settings: ”Hospitals/Community Health Centers/Health Stations ect.”
 • Afsluttende oral præsentation på University of Medicine and Pharmacy.

Læringsudbytte

Efter endt valgfag vil de studerende have opnået følgende læringsudbytte inden for global sundhed:

 • Indsigt i og en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet i en global kontekst.
 • Viden om og indsigt i Public Health i Vietnam samt reflektere over international praksis
 • Et særlig kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhed i en asiatisk kultur (Vietnam)
 • Refleksioner over kulturelle værdiopfattelser og interesser for mennesket i et sundhedsperspektiv.

Læringsmetoder

Alle deltagere som optages på valgelementet vil blive indkaldt til et formøde hurtigt efter deadline for tilmeldinger. Her vil I blive informeret om opholdet, rejsen samt gives hjælp til processen med at få bestilt billetter.

Undervisningen vil, inden afrejse til Vietnam, bestå af:

 • Teoretiske oplæg fra interne undervisere
 • Gruppearbejde og øvelser

For at ”klæde gruppen på” til mødet med en anden kultur, få forståelse af valgelementets mål samt at møde hinanden som én samlet tværprofessionel gruppe.

Det forventes at alle deltager aktivt og vil indgå i det forpligtende fællesskab i den tværprofessionelle gruppe som skal rejse sammen til Vietnam.

Deltagende observationer i Vietnam som udvikles i samarbejde med den internationale institution i HCMC

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7.semester afsluttes med en individuel intern prøve og skal bestås for at kunne gå til mundtlig eksamen i bachelorprojekt på 7. semester.

Der afholdes en mundtlig engelsk præsentation i grupper i slutningen af 6. uge af valgfaget på HCMCUniversity (uge 11/40).

Derudover skal der udarbejdes et skriftligt produkt (max. 3 sider + litteraturliste). Produktet bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Opgavens struktur og indhold

Den skriftlige opgave udarbejdes i grupper af 2-4 studerende fra samme valgfrie element (A), og består af en fællesdel og en individuel del. Din opgave skal indeholde en søgeprotokol (fællesdel) og en kritisk vurdering af én artikel hver (individuel del).

Din opgave må fylde max. 3 sider (max. 7200 anslag inkl. Mellemrum). Anvendes en skabelon tæller denne ikke med i forhold til anslag.

Medd afsæt i det valgfrie element: Global Health Vietnam/Palæstina:

Fælles del (skal indgå i alles aflevering):

 1. Udarbejde en præcis formuleret sundhedsfaglig problemformulering samt kort redegøre for
  problemstillingens relevans ift. valgfrie elements tema og indhold.
 2. Udarbejde en indledende systematisk litteratursøgning (se bilag 2), som viser tydelige aspekter, som er relateret til problemformuleringen (centrale søgeord på dansk og engelsk) og synonymer for disse, som danner baggrund for systematiske søgninger i relevante databaser afhængigt af problemformuleringen.
 3. Argumentere kort for valg af databaser i henhold til problemformuleringens relevans. En søgning hvor du viser, at du kan kvalificere, kombinere og systematisere din søgning i forhold til at inddrage boolske operatorer og inklusions- og eksklusionskriterier. Antal hits på søgningerne i hver enkelt database skal fremgå, samt udvælgelse af relevante artikler (fællesdel).

Individuel del – du skal selvstændigt lave en kritisk vurdering:

4. Du udvælger én artikel fra jeres fælles søgning (I må ikke vælge den samme artikel) og foretager en kritisk vurdering på baggrund af checklister til vurdering af forskningsartikler, se fx Center for
Kliniske retningslinjer/Joanna Briggs etc. (individuel del).

5. Du diskuterer herefter:

 • Problemstillingens relevans ift. det valgte sundhedsfaglige område – fremhæv hvordan
  international praksis (dit valgt emne) kan have betydning ift. at forstå den sundhedsfaglige praksis.
 • Hvordan kan artiklens fund implementeres i praksis/Er kvaliteten god nok til brug i praksis. Hvilke fordele kan borger/patient have af resultaterne. Fremhæv betydningen af international praksis
 • Andet

Aflevering
Prøven afvikles i uge 12 i forårssemesteret og i uge 41 i efterårssemesteret. Opgaven uploades individuelt i Wiseflow senest fredag kl. 12:00 i uge 12 i forårssemesteret og fredag kl. 12:00 i uge 41 i efterårssemesteret (Det vil sige en uge efter udlandsopholdet).

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Radiograf
 • Global nutrition and health

Minimum 8 deltagere og maksimum 18 deltagere.

Første uge: Københavns Professionshøjskole Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød (lige ved Hillerød Station) og de sidste uger i Ho Chi Minh City, Vietnam

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Valgelementet er tværprofessionelt og udbydes af Campus Nordsjælland i Hillerød

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Public Health in Vietnam – Ho Chi Minh City (HCMC)

Flybillet: fra 4000,-kr. t/r, ophold/bolig/kost ca. 200,- pr. dag, tuition fee 450 dollars (refunderes af SU-styrelsen), vaccinationer, visum, forsikring

Når du starter - Litteratur

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse, Roskilde Universitetsforlag 2013 (2. edition).
Indledning, s. 11-17 og del 1: Kulturteorier, s. 21 – 63. (findes på pensumhylden)

Lindstrand A et al: Global Health. An introductory textbook. StudentlitteraturAB, Lund, 2006
Chapter 1- 4, p. 9 – 134

Links

WHO Sundhed

http://www.who.int/countries/vnm/en/

http://www.who.int/gho/countries/vnm.pdf

http://www.who.int/countries/dnk/en/

http://www.who.int/gho/countries/dnk.pdf

Kontakt

Wanda Elisabeth Breum

Lektor

+45 41 89 81 35

Stine Klein Degerbøl

Lektor

+45 41 89 89 52

Mette Madsen

Lektor

+45 41 89 85 57