Gå til indhold

Information om coronavirus

Dokumentation i sygeplejepraksis

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element handler om dokumentation i sundhedsvæsnet og de muligheder, udfordringer og problemer, der er knyttet til det i sygeplejerskens praksis. Undervejs skal der arbejdes med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, og som en integreret del af dette skal der arbejdes med litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til den interne prøve ved forløbets afslutning.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Forløbet har til formål at skærpe deltagernes opmærksomhed på betydningen af dokumentation i professionel praksis, give deltagerne mulighed for at tilegne sig viden om bedste praksis i forbindelse med dokumentation, tilegne sig færdigheder knyttet til anvendelsen af dokumentation samt at forholde sig nysgerrigt, kritisk og professionelt til anvendelsen af dokumentation i sygeplejepraksis.

Derudover er formålet med metodedelen, at du:

 • selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
 • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
 • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Indhold

Forløbet er bygget op omkring fire temaer:

 1. Dokumentationsprocessens betydning for kommunikation mellem patienter og sygeplejersker
 2. Dokumentation brugt af sygeplejersker i samarbejdet med kolleger og patienter
 3. Dokumentation som journalføring
 4. Dokumentation som udgangspunkt for kvalitetsudvikling.

Inden for disse temaer formuleres en konkret sygeplejefaglig problemformulering, som danner udgangspunkt for såvel den metodiske del af det valgfri element (litteratursøgning som metode til at opnå viden) som den professionsfaglige (hvordan påvirker dokumentationsforpligtelsen sygeplejerskens arbejde, og hvordan kan man som sygeplejerske konkret håndtere dokumentationsforpligtelsen som en del af sin sygeplejepraksis?).

Læringsudbytte

Viden

Du:

 • kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis
 • kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygeplejen
 • har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen
 • har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet
 • har viden om og kan reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling samt reflektere over denne videns betydning for professionspraksis.

Færdigheder

Du kan:

 • forholde dig kritisk til viden og metoder, der ligger til grund for klinisk beslutning, klinisk lederskab og klinisk praksis
 • forholde dig kritisk til forskellige værdiopfattelser og interesser inden for sundheds- og sygeplejefaglig virksomhed
 • beskrive, anvende og vurdere kvalitetsudvikling, teknologier og innovative tiltag i sundhedsvæsenet.

Kompetencer

Du kan:

 • selvstændigt opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
 • selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
 • selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent
 • selvstændigt reflektere over samspil mellem sygeplejerske og borger/patient samt demonstrere forståelse for organisering, virkemåder og ansvarsfordeling i det hele sundhedsvæsen.

Læringsmetoder

Problembaseret projektarbejde i grupper under vejledning med et selvvalgt problem inden for temaet. Gruppearbejdet vil være guidet af milepæle i form af oplæg fra undervisere, vejledninger og workshops, og skal tage udgangspunkt i en konkret sygeplejefaglig problemformulering, der eksemplarisk kan udfolde emnet: dokumentation i sygeplejepraksis.

Der er i dette forløb stort fokus på studerendes selvstændige projektarbejde som forudsætning for at opfylde de oplistede læringsmål.

Bedømmelse/prøve

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som dog bedømmes samlet.

Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Det valgfri element er kun tilgængeligt for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole.

2 hold a maks. 40 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Uge 6-11 i forårssemesteret og 35-40 i efterårssemesteret.

Sygeplejerskeuddannelse
Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro

10 ECTS-points

Når du starter - Litteratur

Bunkenborg G & Bitsch Hansen TC 2019: Dokumentation, I Sygepleje og patientinvolvering – bind 3, red. af Steen Hundborg, FADL’s Forlag

Sygeplejerskers dokumentationspraksis 2017, Dansk Sygeplejeråd, Kryspin Sørensen L & Mainz H

Se i øvrigt lektionsplanen for yderligere litteratur og andet materiale.

Kontakt

Helle Mathar

Lektor

+45 24 85 04 84

Annegrethe Nielsen

Lektor

+45 51 63 26 51