Gå til indhold

Tidlig indsats – børn og familier i udsatte positioner

Med profil i tidlig indsats arbejder du med de yngste børn og børnefamilier i udsatte positioner.

Den tidlige barndom er afgørende for, hvordan det kommer til at gå børn senere i livet.

Med profilen tidlig indsats klæder du dig på til at skabe bedre vilkår for de yngste børn og familier i udsatte positioner – fra graviditet til børnehave.

Her lærer du at indgå i en fælles forebyggende indsats på tværs af professioner, hvor du er med til at mindske ulighed for børn og familier i udsatte positioner.

En faglig udvikling indenfor dette område er ikke snævert forbundet til arbejdet med børn, men kan bidrage til kompetencer som kan bruges indenfor mange andre områder af det pædagogiske felt.

Du kan vælge profilen i tidlig indsats som:

Tværprofessionel profil

Tidlig indsats er en fælles forebyggende indsats.

Profilen udbydes på tværs af socialrådgiver- og pædagoguddannelsen — og i samarbejde med jordemoder- og sundhedsplejerskeuddannelsen.

Den tilrettelægges efter samme bekendtgørelse, studieordning og studieplan som din øvrige uddannelse.

Forskellen er, at du i perioder vil modtage undervisning på tværs af de fire uddannelser. Det betyder, at du på studiet ofte vil skulle samarbejde med studerende fra særligt socialrådgiveruddannelsen, men du vil også møde jordemoder- og sundhedsplejerskestuderende.

Hvad er en profil?

En profil er en ”mild” specialisering. Her får du større teoretiske og praktiske erfaringer med et specifikt fagområde eller emne allerede på dit studie.

Derudover tilegner du dig de samme kompetencer som på den ordinære uddannelse og efter endt uddannelse kan få ansættelse på ens vilkår med dimittender fra den ordinære pædagoguddannelse.

Som pædagog bliver du særlig dygtig til...

Som pædagog med denne profil bliver du dygtig til at:

 • Arbejde pædagogisk med børn og familier i udsatte positioner
 • Inddrage pædagogens viden samt skabe de bedste løsninger for børn og familier i udsatte positioner på tværs af faglige skel
 • Inddrage børn og forældres perspektiver
 • Bidrage til udviklingen af praksis i et komplekst og forholdsvist nyt felt omkring det tværprofessionelle samarbejde

Du skal have engagement, lyst og interesse for børn og familie i udsatte positioner og arbejdet med den tidlige barndom.

En faglig udvikling indenfor dette område er dog ikke snævert forbundet til arbejdet med børn, men bidrager også med kompetencer, du kan bruge indenfor mange andre områder af det socialpædagogiske felt.

Som del af din ordinære uddannelse deltager du i en række fælles, tværgående studieaktiviteter, som giver dig viden om de andre professioner – og styrker dine fremtidige kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde.

Du vil komme til at lave opgaver og aflevere studieprodukter med tværfagligt indhold:

 • Problemforståelser og grundlæggende viden om-, arbejdet med- og perspektiver på hverdagsliv, udsathed, trivsel, omsorg, udvikling og tilknytning både med udgangspunkt i pædagogens, jordemoderens og socialrådgiverens perspektiver.
 • Tværprofessionelt samarbejde, hvor de studerende i studiegrupper på tværs af uddannelserne arbejder med udsathed og forståelser af sociale problemers kompleksitet.
 • Arbejde med at etablere kompetencer i at arbejde forebyggende i samarbejdet mellem professionerne og med civilsamfundet i fællesskab og på tværs af professioner tilrettelægge koordinerede indsatser i et tæt samarbejde mellem professionerne og med børnene og familierne.
 • Lovgivning, etik, børn og familiers perspektiver og hverdagsliv, opvækst- og livsvilkår samt vurderingen af problemer, risiko, bekymring i det mono- og tværprofessionelle arbejde.
 • Juridiske kompetencer på tværs af relevante lovgivninger inden for både daginstitutionsområdet, sundhedsområdet og socialretten.

Hvordan adskiller profilen sig fra den øvrige uddannelse?

Profilen i tidlig indsats er forskellig fra de øvrige profiler på pædagoguddannelsen:

 1. Du skal vælge profilen inden studiestart
  – Dit optagelsesbrev forklarer, hvordan du søger optagelse på profilen
 2. Ved at vælge profilen vælger du samtidig specialiseringdagtilbudspædagogik
  – Det betyder bl.a. at dine to lange praktikker foregår i dagtilbud
 3. Du vil have flere forløb, hvor du har undervisning med studerende fra andre velfærdsuddannelser (socialrådgivere, jordmødre og sundhedsplejersker)

Profilen går på tværs af fire uddannelser, og det skaber nogle særlige muligheder og vilkår.

Fx vil du opleve, at studieaktiviteter og uddannelseselementer kan være placeret anderledes end på det almindelige uddannelsesforløb, eller at der er ændret på visse obligatoriske opgaver i forhold til den almindelige pædagoguddannelse.

Sådan søger du

 • Bliv optaget på pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg

  For at komme i betragtning til profilen, skal du først være optaget på uddannelsen til pædagog på Campus Carlsberg.

  Det er ikke muligt at søge om optagelse på profilen, som:

  Du vil i dit optagelsesbrev blive bedt om at tage stilling til, om du vil søge optagelse på profilen. Hvis du er interesseret, skal du følge linket i brevet.

 • Inden studiestart – søg ind på profilen

  Når du er optaget på pædagoguddannelsen – men før studiestart – kan du ønske om at blive optaget på profilen.

  Før studiestart vil du blive ringet op af en underviser på profilen, hvor I vil tale om:

  • Profilens indhold
  • Praktikforløbet
  • Din motivation for at søge ind på profilen i tidlig indsats – og dit valg af specialisering i dagtilbudspædagogik

  Der er et begrænset antal pladser til profiluddannelsen. Hvis der er mange ansøgere, vil der blive oprettet en venteliste.

Optagelsesforløb for pædagoger

Pladserne fordeles efter følgende proces:

 • Halvdelen går til kvote 1- og den anden halvdel gør til kvote 2-ansøgere
 • Først til mølle-princippet
 • En opfølgende telefonsamtale med en underviser fra profilen

Til den opfølgende telefonsamtale vil du og underviseren tale om profilens indhold, praktikforløb og motivationen bag din ansøgning til profilen.

Praktik

Når du skal i dit første lønnede praktikforløb, er der indgået et samarbejde med Københavns Kommune.

På den måde får du mulighed for at være i praktik, hvor der er særligt fokus på tværgående tidlige indsatser. Du vil også kunne besøge dine medstuderende og vidensdele om de faglige problemstillinger, I støder på, som I kan bruge til at understøtte og forbedre det tværprofessionelle samarbejde.

Praktikperiode

Selve praktikperioden er den samme som på den almindelige uddannelse.

Kontaktperson

Anne Leick Jepsen

Lektor

+45 41 89 80 57

Mette Lykke Gravgaard

Uddannelsesleder

+45 41 89 86 21