Gå til indhold

Specialpædagogisk profil

Ikke alle har lige muligheder for at tilegne sig kundskaber i skolen. Interesserer du dig for, hvordan skolen kan skabe nye inkluderende pædagogiske miljøer, vil denne specialpædagogiske profil være relevant for dig.

Den specialpædagogiske profil er en ny særlig toning af læreruddannelsen, hvor du kommer til at arbejde i tæt tilknytning til inkluderende pædagogiske miljøer i folkeskolen og specialpædagogiske skoler.

Specialpædagogisk kompetence er stærkt efterspurgt både inden for folkeskolen generelt, hvor der arbejdes på at udvikle inkluderende læringsmiljøer, og på hele det specialpædagogiske område, hvor der er fokus på børns udvikling og læring i særligt tilrettelagte tilbud.

På ’Specialpædagogisk profil’ læser du en dobbelt aldersspecialisering i dansk. Det betyder, at du læser dansk (1.-6. klassetrin) og dansk (4.-10 klassetrin) som henholdsvis første og andet undervisningsfag. Du læser desuden specialiseringsmoduler med særligt fokus på matematikvanskeligheder, AKT-vejledning og det tværprofessionelle samarbejde.

Dine to første praktikperioder vil foregå på praktikskoler med tilknytning til det specialpædagogiske område.

Du vælger frit dit tredje undervisningsfag, som du læser sammen med studerende på den ordinære uddannelse. Du følger således i hovedtræk uddannelsens generelle struktur og indhold, men med en særlig toning i de første 6 semestre, mens 7. og 8. semester læses på den ordinære uddannelse.

I en skole præget af mangfoldighed er der brug for undervisere med en dyb faglig viden om børn i udsatte positioner, og om hvordan man udvikler nye inkluderende læringsmiljøer, hvor den enkelte elev understøttes til at blive aktiv deltager i skolens fællesskaber. På denne profil vil du komme til at arbejde undersøgende, kritisk og øvelsesorienteret med specialpædagogiske problemstillinger, så som undervisningsdifferentiering i forhold til inklusion af børn med særlige behov, inklusions-og eksklusionsprocesser i forbindelse med praksisfællesskaber og muligheder og barrierer i forhold til at få alle elever med i skolen.

Gennem uddannelsen kan du kvalificere dig til at undervise inden for det specialpædagogiske område primært koblet til danskfaget og til at vejlede i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Du får gennem uddannelsen redskaber til at analysere, planlægge, organisere, gennemføre og evaluere specialpædagogiske tiltag i skolen. Du vil få særlige kompetencer inden for vejledning og evaluering og kommer til at arbejde med teamsamarbejde blandt andet med andre professioner, herunder samarbejde med ekspertsystemet.

’Specialpædagogisk profil’ udbydes til et begrænset antal lærerstuderende. Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at vælge profilen, men hvis du er interesseret i det specialpædagogiske område, og du er åben over for at lære ved at undersøge og afprøve teorier i tæt tilknytning til praksis, så er det en god indfaldsvinkel. Det kan også være, at du har erfaringer med specialpædagogisk arbejde og ønsker at udforske området gennem fordybelse i marginaliseringsprocesser, børns læsevanskeligheder, socioemotionelle vanskeligheder eller børn og diagnoser.

‘Specialpædagogisk profil’ samarbejder med en række udvalgte skoler i hovedstadsområdet, og vi har et samarbejde med forsknings- og udviklingsafdelingen på Campus Carlsberg

Vi er et team af kompetente undervisere fra læreruddannelsen med særlig indsigt i det specialpædagogiske område, der i et tæt samarbejde med lærere fra skolen med bred erfaring inden for specialundervisning vil sætte særligt fokus på koblingen mellem teori og praksis.

Optagelse på Specialpædagogisk profil

Du vælger den specialpædagogiske profil, når du er optaget på læreruddannelsen. Du søger altså om optagelse på sædvanlig vis.

Når du har modtaget optagelsesmailen, skal du vælge profilen ”Specialpædagogisk profil”.

Bemærk, at det kun er muligt at søge optagelse på profilerne ved sommeroptag. Dvs. det er ikke muligt at starte på profilerne, hvis du starter sin læreruddannelse i januar.

Har du spørgsmål om Specialpædagogisk profil (SPP) eller om optagelse på profilen, kan du kontakte Christina Jørgensen

Christina Jørgensen

Lektor

+45 41 89 76 54