Gå til indhold

Bliv studerende på Copenhagen Honours College

Information om CHC-programmets indhold, optagelseskrav og årets ansøgningsproces.

Hvem kan søge optagelse?

 • Du skal være studerende på KP’s læreruddannelse og følge eller have afsluttet mindst ét af de fire naturfaglige undervisningsfag: biologi, geografi, natur/teknologi og fysik/kemi. Ekstraordinært supplerer vi ved optagelsen 2021 studerende med fagene madkundskab og idræt med fokus på den naturvidenskabelige del af fagene.
 • Du skal være studerende på 3. årgang sommeroptag eller 2. årgang vinteroptag
 • Du skal følge dit studium inden for den normerede studietid og fortsætte med det på 3. og 4. studieår.
 • Er du indskrevet på ASTE-uddannelsen, eller har du matematik, idræt, madkundskab eller håndværk & design som undervisningsfag, vil det blive vurderet særligt positivt.
 • Du skal være engageret, initiativrig og ønske at gøre en forskel i dit fremtidige virke som lærer; ikke mindst i forbindelse med naturfagene.

Omfang

CHC-talentprogrammet er et tilvalg, der kræver en aktiv studieindsats ud over dit almindelige lærerstudium, svarende til 30 ECTS fordelt over 3. og 4. studieår. Ét ECTS-point svarer til 28 t. arbejde. Samlet set skal du regne med at bruge i gennemsnit 45-50 arbejdstimer ugentligt på dit lærerstudium og de ekstra CHC-aktiviteter.

Som CHC-studerende er det muligt at få et CHC-stipendie på kr. 2000 pr. måned, for at minimere den enkeltes studerendes behov for erhvervsarbejde.

Indhold

CHC-programmet består af en række forskellige aktiviteter, der har til formål at styrke både dine personlige og faglige kompetencer.

Kursusaktiviteter (10 ECTS)

På hvert af de to studieår skal du følge fire korte kurser. Kurserne omhandler bl.a. talentspotting, projektledelse, netværksarbejde og åben skole. Kurserne tilrettelægges så de som hovedregel ikke ligger samtidigt med ordinær undervisning på læreruddannelsen.

Journal Club

2-3 gange hvert semester skal du deltage i Journal Club, hvor alle CHC-studerende og to vejledere præsenterer og drøfter relevant forskningslitteratur med fokus på omsætning til lærerprofessionen.

Sommerskole (5 ECTS)

En uges sommerskole i udlandet i tredje semester af CHC. Sommerskolen er gratis.

Praksissamarbejde (10 ECTS)

Som CHC-studerende vil du blive knyttet til en såkaldt partnerskole. I løbet af de to år arbejder du med et projekt på skolen, som du og skolen i fællesskab definerer indholdet af. Vær opmærksom på, at partnerskolen ikke er din praktikskole, som du kender det fra din ordinære uddannelse, og at dit projektarbejde ikke må have karakter af et praktikophold.

Øvrige aktiviteter

Udover kursusaktiviteter, sommerskole mv. forventes det, at du deltager i en række ikke-ECTS givende aktiviteter, som del af programmet. Det kan fx være:

 • Case competition
 • Introduktionsforløb/teambuilding forud for programstart
 • Vejledning og sparring under hele forløbet med en CHC-underviser og en personlig coach
 • ”Community service” på læreruddannelsen, som fx formidling til gymnasiestuderende, uddannelsessøgende og medstuderende på læreruddannelsen, bidrag til den årlige science festival, introduktion af CHC til kommende studerende, hjælp til faglige seminarer mv.

Optagelse på CHC

For at kunne blive optaget på CHC skal du opfylde kravene beskrevet ovenfor. Optagelsesproceduren til CHC finder sted i to afsluttede runder; før og efter sommerferien og består af to trin:

 • Indsendelse af en motiveret ansøgning
 • Samtale med et optagelsespanel bestående af to CHC-undervisere og to eksterne eksperter

Ansøgningsproces

 1. Udfyld online skema
 2. Vedhæft følgende bilag:
  a. En begrundet ansøgning, hvor i du redegør for dit mål med at deltage i CHC og for, hvordan
  du ønsker at gøre en forskel for professionen.
  b. Et C.V., hvoraf det fremgår hvilke erfaringer, der danner baggrund for dit ønske om optagelse.
  c. Hvis du har anbefalinger, der forholder sig til de kompetencer, som den begrundede ansøgning har fokus på, kan du vedhæfte disse også. Dog max 3 stk.

Senest en uge efter ansøgningsfristen er udløbet, modtager du en bekræftelse pr. mail om, at CHC har modtaget din ansøgning og information om, hvorvidt du indkaldes til optagelsessamtale. En optagelsessamtale varer 25minutter.

Senest en uge efter at alle optagelsessamtaler har fundet sted, modtager du en mail om, hvorvidt du er blevet optaget på CHC.

Ansøgning

Vil du høre mere om CHC?

Er du velkommen til at skrive til vores programleder.

Nina Troelsgaard Jensen

Lektor

+45 51 63 27 21

Novo Nordisk Fonden har bevilliget omkring 28 mio. kr. til CHC-programmet og den sideløbende følgeforskning.