Gå til indhold

Vi udvikler velfærd med lokale aktører

Hvordan træner og øver vi samarbejde?

På forløbet træner du dine samarbejdsmuskler med henblik på at

  • styrke faglige og personlige kompetencer til at drive processer, hvor lokale institutioner, virksomheder, brugere, borgere og frivillige sammen løser udfordringerne
  • formidle og anvende egen professionsfaglighed i et tværprofessionelt team i relation til en konkret udfordring for et lokalt fællesskab
  • reflektere over, hvordan velfærdsprofessioner kan hæmme og fremme aktivt medborgerskab
  • udvikle kompetencer til at facilitere
  • styrke viden om og modet til at kaste dig ind i konflikter og bidrage til at håndtere dem
  • vække nysgerrigheden og forståelse for ’de andre’ uden at miste dit eget faglige fodfæste

Du skal samarbejde i tværprofessionelle teams om en konkret udfordring, som en repræsentant fra en lokal organisation præsenterer for jer ved forløbets start. Sammen med dit team skal du tage ansvar for koordinering af teamets samarbejdsproces og opgaveløsning.

Hvert team tilknyttes en gennemgående facilitator, som faciliterer og understøtter jeres samarbejde i teamet og refleksioner over jeres erfaringer med samarbejdet.

Det kræver tilstedeværelse og fysisk fremmøde at samarbejde. Du skal aftale med dit team, hvornår det kan ske, og samarbejdskontrakten skal godkendes af teamet og teamets facilitator. Så når der ikke er skemalagt undervisning og lignende, skal du sammen med teamet arbejde med udfordringen fx ved teammøder. Du skal også med dit team bruge meget tid i felten hos den lokale organisation, jeres udfordring vedrører.

Du vil opleve en vekslen mellem vejledning, klyngeundervisning og fælles forelæsninger (der sætter rammen og præsenterer en vifte af metoder, begreber og teorier) samt workshops. Herigennem opøver du kompetencer til at indgå i tværprofessionelle & -sektorielle teams.

Hvorfor samarbejde?

Tværprofessionelt samarbejde, tværsektoriel samskabelse og medborgerskab er afgørende for velfærdssamfundet og lokale fællesskaber. Den politiske vision er mere demokratiske og effektive løsninger, som er skabt af eller i samarbejde med borgere og lokalsamfundets aktører. Ønsket er et samfund, hvor flere borgere ikke alene kan tage vare på sig selv, men også være medborgere, der aktivt bidrager til at styrke velfærd i de lokale fællesskaber.

Forudsætningen for samskabelse og medborgerskab er et tæt samarbejde mellem professionelle og borgerne i lokalsamfundet. Det samarbejde skal du som studerende have fokus på og selv tage aktivt del i ved at anvende dine kernefaglige, tværprofessionelle & -sektorielle kompetencer.

Derfor skal du ved afsluttet uddannelse ikke kun fungere som professionel i de etablerede velfærdsinstitutioner. Du skal også besidde kompetencer til at fremme medborgerskab, social entreprenørskab og facilitere nye velfærdsløsninger.

Hvem kan jeg komme til at samarbejde med?

I kommer til at samarbejde med

  • Frivillige og repræsentanter fra lokale borgergrupper og foreninger
  • Offentlige institutioner
  • Private virksomheder

Du kan komme til at samarbejde med studerende fra følgende uddannelser