Gå til indhold

Sammenhæng i patientforløb

Hvordan træner og øver I samarbejde?

Med udgangspunkt i innovativ metode og med tilknytning til praksis træner og øver du at indgå i et team med studerende fra andre professioner. Teamet skal med udgangspunkt i teori arbejde med en praksisnær og tværprofessionel samarbejdsproblemstilling. Jeres analyse skal munde ud i forslag til optimering af opgaveløsninger i tværprofessionelt samarbejde om sammenhæng i patientforløb.
Opgaven kan være en undersøgelse og analyse af tværprofessionelt samarbejde knyttet til overgange mellem sektorer (hospital-kommune), afdelinger og fagpersoner bl.a. med henblik på at forebygge uhensigtsmæssigheder, utilsigtede hændelser eller i værste fald fatale fejl.

Hvert team tilknyttes en gennemgående facilitator, som faciliterer og understøtter jeres opgaver og samarbejde i teamet. I forløbet arbejdes med teorier, der anvendes til analyser af egen kompetence til samarbejde samt praksisnære tværprofessionelle samarbejdsrelationer og problemstillinger.

Hvorfor samarbejde?

En af de store udfordringer i det danske sundhedsvæsen er at sikre, at borgeren/patienten/pårørende oplever sammenhæng i behandling og deres daglige liv. Sammenhæng i patientforløb forudsætter et velfungerende samarbejde og koordination mellem sektorer, mellem de forskellige fagprofessionelle og med borgeren/patienten/pårørende. Særligt stiller overgange mellem fx professionelle, afdelinger og sektorer krav til kommunikation og koordinering.

Manglende sammenhæng i forløb øger risikoen for utilsigtede hændelser og længere indlæggelsestider/genindlæggelser. Økonomisk effektivisering og specialisering pålægger derfor sundhedsprofessionelle at tænke innovativt samt at skabe sammenhæng og høj kvalitet i forløb. Evne til at samarbejde og koordinere er derfor en efterspurgt nøglekompetence på lige fod med de faglige kompetencer.

Hvem kan jeg komme til at samarbejde med?

Du kan komme til at samarbejde med studerende fra følgende uddannelser