Gå til indhold

Psykisk sårbarhed i barndom og ungdom

Hvordan træner og øver I samarbejde?

I samarbejder i tværprofessionelle teams om en case udfordring fra praksis, og alle teammedlemmer får ansvar for at facilitere et teammøde. I tilknyttes en gennemgående underviser i jeres teamforløb. Underviseren understøtter jeres samarbejde i teamet og refleksioner over jeres læring i og af samarbejdet.

Du træner og øver, med andre ord, samarbejde samt lærer at reflektere og argumentere ud fra din professionsfaglighed i den fælles tværprofessionelle opgaveløsning. Forløbet benytter derudover en række forskellige læringsaktiviteter: Øvelsesbaseret undervisning, fremlæggelse i klynge, feedback og forelæsning.

Hvorfor samarbejde?

Et stigende antal børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed. Det sker alt for ofte, at de først får professionel hjælp, når deres mistrivsel har udviklet sig til egentlig psykisk sygdom.

Det kan have store konsekvenser for børn og unge, hvis der ikke reageres på deres psykiske mistrivsel i tide. En tidlig og koordineret indsats er afhængig af, at forskellige professioner kan samarbejde om tidlig opsporing og hjælp til børn og unge.

De udfordringer, I kommer til at arbejde med, kan både omhandle børn og unge, som har psykiske diagnoser, og børn og unge, hvis psykiske sårbarhed ikke har udviklet sig til egentlig psykisk sygdom.

Centrale spørgsmål på temaet er: Hvordan opfatter og forstår professioner psykisk sårbarhed, og hvad betyder det for samarbejdet? Hvordan kommunikerer professionerne med hinanden? Hvordan inddrager professionerne barnets og den unges perspektiv? Hvordan koordineres et samarbejde på tværs af institutioner og sektorer?

Hvem kan jeg komme til at samarbejde med?

Du kan komme til at samarbejde med studerende fra følgende uddannelser