Gå til indhold
På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser

I Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser (PSU) samarbejder hovedstadsregionens kommuner, Region Hovedstaden, SOSU H og Københavns Professionshøjskole om at styrke kvaliteten af de velfærdsuddannelser, som vi har et fælles ansvar for.

Baggrund

I PSU arbejder vi sammen om at udvikle kvaliteten af vores velfærdsuddannelser – fx folkeskolelærere, pædagoger, sygeplejersker, SOSU-personale, socialrådgivere mv.

Den helt overordnede målsætning er styrket kvalitet og rekruttering, og krumtappen i arbejdet er fælles praktikevaluering og kvalitetsdata, som muliggør et langt tættere samarbejde. Vi har særligt fokus på at styrke elevers og studerendes forudsætninger for aktiv deltagelse, forudsætningerne for at lykkedes i rollen som klinisk/praktikvejleder samt elevers og studerendes oplevelse af gode overgange mellem forløb på uddannelsesinstitutionen og i praktik.

Nedenfor kan du finde vores aftalegrundlag og diverse oplysninger om vores samarbejde. Mest central er rammeaftalen, som indeholder en række minimumsstandarder for, hvordan partnerne arbejder mere konkret for at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet.

Spørgsmål til PSU kan sendes til Partnerskabssekretariatet på PSUsekretariatet@kp.dk.

Nyt indhold

Ældre indhold

Fem fælles kvalitetsprincipper

Elever og studerendes forudsætninger for at deltage aktivt og kvalificeret i det enkelte praktikforløb er en afgørende faktor for læring og engagement. Rammeaftalen indeholder tre standarder som udfolder arbejdet med deltagerforudsætninger.

Succes i rollen som praktikvejleder* forudsætter et solidt fundament både fag-fagligt og ift. didaktiske og pædagogiske kompetencer. Rammeaftalen indeholder fem standarder som udfolder arbejdet med vejlederforudsætninger.

*Praktikvejleder bruges som samlebetegnelse for nærmeste vejleder på praktikstedet.

Overgange handler om at skabe en råd tråd for eleven/den studerende igennem uddannelsen. Der skal tænkes i organisatoriske sammenhænge på tværs af det enkelte uddannelsesforløb, sådan at der dels sker en koordinering af tilrettelæggelse, indhold og didaktiske metoder, dels skabes et narrativ, som over for eleven/den studerende udtrykker et fælles ansvar og sammenhæng igennem uddannelsen. Rammeaftalen indeholder tre standarder som udfolder arbejdet med overgange.

Partnerne bruger samme gennemgående evalueringsdesign på tværs af uddannelser og organisationer. På denne måde sikrer vi, at elevers/studerendes samt praktikvejlederes evalueringer sker på en måde, som både understøtter deres egen faglige og personlige samt organisationernes læring – samt at vi kan træffe beslutninger på et fælles grundlag. Rammeaftalen indeholder fem standarder som udfolder arbejdet med fælles evalueringer og datagrundlag.

Det er en forudsætning for partnerskabets succes, at vi i højere grad opfatter uddannelsesopgaven som et fælles ansvar og lykkes med bedre og tættere samarbejde på tværs af organisationer. Rammeaftalen indeholder fem standarder som udfolder dette princip mhp. at medvirke til at sikre, at der bredt i partnerorganisationerne er klarhed om opgaver og ansvarsområder.

Partnerskabet er ikke en erstatning for organisationernes interne kvalitetsarbejde, men styrker grundlaget for det. Hver for sig bruger alle partnerne mange ressourcer på uddannelse. Med partnerskabet puljer vi vores ressourcer, og de fælles rammer sikrer, at der på tværs af organisationerne er en fælles forståelse af, hvordan vi skaber god kvalitet i uddannelserne.

Kontakt

Partnerskabssekretariatet er nedsat af styregruppen for PSU. Udover at betjene styregruppen er sekretariatet tovholder for mange af de forskellige aktiviteter og opgaver, som løbende opstår i samarbejdet – fra drift af evalueringer og analyser af data til interessevaretagelse og procesunderstøttelse hos de lokale partnere.

Partnerskabssekretariatet er forankret på Københavns Professionshøjskole, men inddrager systematisk alle partnerne i arbejdet. Vi kan kontaktes enten på PSUsekretariatet@kp.dk eller direkte til:

Lone Egelund Larsen

Konsulent

+45 51 63 26 22

Trine Fuglsang

Leder

+45 28 57 39 92

Mathilde Mølgaard Bech-Larsen

Ledelseskonsulent

+45 41 89 79 88