Genveje


Mulig strejke og lockout

Københavns Professionshøjskole er ligesom en lang række andre offentlige institutioner blevet strejkevarslet. Efterfølgende har Finansministeriet varslet lockout.

9. marts 2018

Hvornår starter en eventuel konflikt

Parterne har indgået forlig på det statslige, regionale og kommunale område. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke bliver konflikt, med mindre aftalerne bliver forkastet af fagforeningernes medlemmer. I så fald kan en konflikt træde i kraft fra den 11. juni 2018.

Hvem er omfattet af strejkevarslet?

Københavns Professionshøjskole har modtaget strejkevarsler fra følgende medarbejdergrupper og foreninger:

 • Undervisere ansat efter Akademikernes overenskomst med Finansministeriet.
 • Alle medarbejdere organiseret i Prosa.
 • Medarbejdere på det tidligere Professionshøjskolen UCC organiseret i Lærernes Centralorganisation, som er ansat efter organisationsaftale for Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter, af 21. maj 2013 mellem LC og Finansministeriet.
 • Medarbejdere på det tidligere Professionshøjskolen UCC organiseret i Lærernes Centralorganisation, som er ansat efter organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter, ansat ved Tegnsprogs- og Skrivetolkeuddannelsen. Da denne organisationsaftale ikke længere er gældende, har Københavns Professionshøjskole rettet henvendelse til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte for at få afklaret, om de er omfattet af strejkevarslet. Vi afventer fortsat en tilbagemelding.
 • Følgende medarbejdere på det tidligere Metropol organiseret i CO10 (Centralorganisationen af 2010):
  - Alle undervisende sygeplejersker ansat ved: Sigurdsgade 26 og Tagensvej 86
  - Alle undervisende bioanalytikere ansat ved: Sigurdsgade 26
  - Alle undervisende med kost- og ernæringsuddannelsesbaggrund ansat ved: Sigurdsgade 26
  - Alle undervisende jordemødre (kun adjunkter) ansat ved: Sigurdsgade 26
  - Alle undervisende socialrådgivere ansat ved: Kronprinsesse Sofies Vej 35
  Dvs. at for CO10 gælder, at undervisere ansat på de nævnte adresser er omfattet af strejken, hvis de er ansat på de respektive adresser og ansat på den strejkeramte overenskomst. Det er underviserens ansættelsessted der afgør, om underviseren er omfattet af strejkevarslet, selvom underviseren har undervisningstimer på en af de omfattede adresser.
 • Følgende ledere på det tidligere Professionshøjskolen Metropol under CO10’s forhandlingsområde: Uddannelsesleder ved Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab (Jordemoder) samt uddannelsesleder ved Institut for Fysioterapi og Ergoterapi (Fysioterapeut).
 • Blik- og rørarbejderforbundet
 • Dansk Metal
 • Dansk El-Forbund
 • Malerforbundet  

Hvem vil være omfattet af lockouten?

Som udgangspunkt er alle medarbejdergrupper på Københavns Professionshøjskole omfattet af lockoutvarsel med undtagelse af:

 • AC-chefer i lønramme 36 og derover
 • Administrativt personale ansat efter Akademiker-overenskomsten (jf. førnævnte voldgiftskendelse).

Derudover vil nedennævnte ikke være omfattet af en eventuel lockout:

 • Medarbejdere, der ikke er organiseret i en faglig organisation.
 • Medarbejdere, der er organiseret i en anden faglig organisation end den overenskomstbærende.
 • Medarbejdere, der er ansat som tjenestemænd eller ansat på tjenestemandslignende vilkår.
 • Udvalgte konkrete medarbejdere, der friholdes fra lockout for at sikre bygninger og IT-systemer.

Vi afventer fortsat afklaring fra Moderniseringsstyrelsen vedr. ph.d.'er.

Hvad betyder konflikten for de studerende?

Hvis der bliver strejke, vil en stor del af undervisningen blive aflyst i en periode. 

På Københavns Professionshøjskole vil vi gøre, hvad vi kan, for at konflikten går mindst muligt ud over kursister, studerende og deres uddannelse.

Studerende i praktik/klinik 

Studerende i praktik/klinik er ikke omfattet af konflikten. Der må kun udføres de uddannelsesrelevante opgaver, som den praktik-/klinikstuderende alligevel ville have varetaget, hvis den studerende ikke var ramt af konflikten på praktik-/klinikstedet. Deltagelsen i uddannelsesrelevante opgaver i praktikken/klinikken har alene et uddannelsesmæssigt sigte, og praktikanten er kun til stede af uddannelsesmæssige hensyn.

På nogen praktik-/kliniksteder vil der være nødberedskab og i nogen tilfælde vil vejlederen ikke være til stede, da vedkommende er omfattet af konflikten. I disse tilfælde er det fortsat uddannelsesinstitutionernes ansvar at vurdere, om et praktik-/klinikelement eller praktik-/klinikperiode kan gennemføres på baggrund af en konflikt. I samarbejde med praktik-/klinikstedets ledelse og den studerende indgås aftaler om, hvordan praktikken/klinikken kan gennemføres.

Kommer den praktik-/klinikstuderende i tvivl om, hvorvidt denne som studerende kan få en fyldestgørende uddannelse under konflikten, skal den praktik-/klinikstuderende kontakte sit uddannelsessted.

Er praktik-/klinikpladsen ikke omfattet af en konflikten, skal den studerende møde op og følge det aftalte praktik-/klinikophold.

Efter en eventuel konflikt

Efter endt konflikt skal den studerende genoptage sit praktik-/klinikophold, medmindre praktik-/klinikperioden er afsluttet.

De enkelte uddannelser skal efter en eventuel konflikt sikre sig, at den studerende har opnået sine læringsmål. Vurderingen foretages af uddannelsen. Har den studerende opfyldt læringsmålene, kan han eller hun fortsætte uddannelsen som planlagt. Alternativt vil der efter en konkret faglig vurdering – efter endt konflikt - blive planlagt erstatningsaktiviteter.

Studerende kan desuden få mere information på deres intranet eller Facebooksiderne for Studenterrådet UCC og Studenterforum Metropol.