Genveje


Ledelseskonferencen 2019 - Bæredygtig ledelse

  • Emne:
  • Type: Konference
  • iCal
Start:
Onsdag d. 27. nov. 2019 kl. 09.00
Slut:
Onsdag d. 27. nov. 2019 kl. 16.00
Sted:
DGI-Byen
Tietgensgade 65
1704 København V.
Pris:
3.375 inkl. moms

Når ledelse brister eller bærer

Tilmelding og pris

Pris: 3.375 kr. inkl. moms
Tilmelding: Tilmeld dig til konferencen her

Kontaktperson

Marietta Palm Andreassen
Studieadministrativ koordinator
mapa@kp.dk
Tlf. 24 29 63 42

Vi har gennem den senere tid været vidner til, at offentlige ledere fra forskellige sektorområder opsiger deres stillinger i frustration over de rammer og vilkår, de oplever i forhold til at udføre kerneopgaven. Vi hører om ledere, der ikke længere kan eller vil stå til ansvar for den faglige kvalitet af opgavevaretagelsen af deres områder, fordi det økonomiske pres er for stort, og de professionelle medarbejderes tid til og muligheder for at yde en fagligt forsvarlig og/eller tilfredsstillende indsats, ikke er til stede. 

Samtidig oplever og ser vi hver dag ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, der lykkes med at skabe mening og retning, motivation og engagement omkring kerneopgaven.

Det har inspireret os til emnet for årets ledelseskonference, nemlig: Bæredygtig ledelse – når ledelse brister eller bærer

På dagen vil vi dykke dybere ned i udviklingen af den offentlige sektor, særligt rammer og vilkår for offentlig ledelse. Vi folder den komplekse offentlige ledelsesopgave ud, og forsøger at komme nærmere ind på, hvilke fordringer rammerne stiller til den enkelte leder. Vi er nysgerrige på, om vi sammen kan finde sprækker, greb og forholdemåder, der gør det muligt at lede inden for – og måske til en vis grad på trods af – de eksisterende rammer. 

Vi ønsker på konferencen både at give frustration, bekymring og afmagt plads – og give inspiration til forholdemåder, der muliggør at ledelse og faglig udvikling kan finde sted, og dermed bidrage til at skabe bæredygtig ledelse og bæredygtige organisationer.
 

Program

09.00-09.30
Morgenkaffe med brød 

09.30-09.45
Velkomst
Afdelingsleder for Ledelse Ghita Vejlebo og lektor Rikke Horup 

09.45-10.15
Bæredygtig ledelse fra et topledelsesperspektiv

Rektor Stefan Hermann indleder konferencen med sine bud på bæredygtig ledelse - hvad skal der til, hvordan kan man som leder stille sig, når man er overordnet ansvarlig for en opgavevaretagelse i en organisation, der presses på ressourcer? Hvordan understøttes medarbejdernes faglige mod og dømmekraft, når og hvis de formulerer et udtalt pres på tid og overskud?

Rektor, Stefan Hermann
 
10.15-11.15
Polyfon ledelse - fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni

Ledelse i dag udspænder sig mellem et væld af modsatrettede hensyn, rationaler eller kommunikative ’koder’. Hvordan leder og lever vi i denne kompleksitet? Hvordan mestrer vi de kodesammenstød og paradokser den skaber? Det er hovedtemaet for oplægget. Vi får et overblik over de forskellige koder og et katalog over strategier til håndtering af de afledte paradokser. Vi udfolder og debatterer strategierne, så vi skærper vores indsigt og forbedrer vores mestringsevne. Håbet er at defensive henvisninger til ’kakofonisk krydspres’ erstattes af offensive tiltag til ’kreativ polyfoni’, hvor paradokser ikke paralyserer, men perspektiverer tanke, tale og handling.

Betina Rennison, Ph.d., forsker, forfatter og foredragsholder 

11.15-12.15
Bæredygtig velfærdsledelse: Mellem styring og potentialisering

Med udgangspunkt i sin forskning om potentialitetsledelse stiller Justine skarpt på mulige betydninger af de krav der stilles til offentlige ledere og organisationer i en tid, hvor samskabelse, innovation og borgerinddragelse bliver (del)svar på, hvordan ressourcerne kan strækkes, og hvilke kritiske spørgsmål, lederen kan stille sig i den forbindelse

Justine Grønbæk Pors, lektor og ph.d., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS 

12.15-13.15
Frokost 

13.15-13.30
Introduktion til parallelle oplæg 

Afdelingsleder for Ledelse, Ghita Vejlebo

13.30-14.15 
Parallelle oplæg runde 1

A)Oplæg
Ledelse og professionel dømmekraft

Morten Sørensen Thaning, Associate professor PhD Copenhagen business school
Samtiden er rig på eksempler, hvor offentlige fagprofessionelle udtrykker mistillid til de gældende styringsparadigmer. Ved hjælp af begreber fra erkendelsesteori, etik og argumentationsteori, fokuserer oplægget på, hvad en god beslutning er, og hvordan et styringsparadigme bedst forvaltes i praksis med professionel dømmekraft.  
Oplægget vil debattere, hvordan ledelse med dømmekraften i centrum kan hjælpe os med at håndtere den manglende tillid fra de fagprofessionelle, og måske bidrage til at lederen kan bære ledelsesansvaret på en mere bæredygtig måde. Vi kommer ind på, hvad der skal til for at skabe en god beslutningskultur med den professionelle dømmekraft i centrum, og hvordan man adskiller den professionelle dømmekraft fra beslutninger taget på grundlag af intuition og mavefornemmelser.

B) Workshops
Rammer og vilkår for lederne

Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL
De rammer og vilkår som de pædagogfaglige ledere er underlagt reflekterer hyppigt skiftende politiske intentioner, højt forandringstempo, offentlig bevågenhed og krav fra både politikere, arbejdsgivere, forældre og samarbejdspartnere. Det stiller store krav den enkelte leder, både i dagtilbud og på skoleområdet. Alligevel lykkes det for de pædagogfaglige ledere at navigere i kompleksiteten og f.eks. som man har gjort på Vamdrup skole- og fritidsordning, at understøtte børnenes udvikling og trivsel med fokus flerfaglig ledelse.

og

Problemerne står i kø
Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse Kræftens Bekæmpelse
Det er et fælles ansvar at finde løsninger på de modsatrettede krav og forventninger, der rammer den enkelte ansatte, navnlig når beslutningskompetencen er uddelegeret.
Når den perfekte løsning står i vejen for den gode løsning, hvilke beslutninger eller hvilke ”ikke beslutninger” kan så være de rigtige at tage? Vender vi fundamentalistisk ryggen til problemerne, eller løser vi dem midlertidig? 
Med en række konkrete eksempler med forskellige løsninger præsenteres ideer til et fælles ansvar.

14.15-14.45 
Pause m. snacks 

14.45-15.30 
Parallelle oplæg runde 2
Se præsentation af oplægsholdere under Parallelle oplæg runde 1. 

15.30-16
Afrunding ved afdelingsleder for Ledelse Ghita Vejlebo