Gå til indhold

Samarbejdsaftale

Få afklaret samarbejdets form og indhold.

Samarbejdsaftalen udarbejdes af den studerende i samarbejde med praksis for at sikre, at der er enighed om indhold og forventninger til projektet. Aftalen laves for at afklare forløbet og undgå misforståelser, som kan dukke op undervejs i processen.

Samarbejdsaftalen er en forventningsafstemning mellem den studerende og opgaveudbyder. Det er derfor vigtigt, at I sammen går aftalen igennem og får afklaret de spørgsmål, der måtte være. Når I er enige om aftalen, skriver begge parter under på aftalen.

Det er de studerendes ansvar, sammen med vejleder, at sikre, at den valgte problemformulering og metode ligger inden for studieordningens rammer. Det er ligeledes de studerendes ansvar, at projektet lever op til de krav, der i øvrigt stilles i bachelorforløb fra KP’s side og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Praktisk

Samarbejdsaftalen udarbejdes i to eksemplarer – en til hver part. De studerende sender en scannet version med begge underskrifter til vejleder med cc til match@kp.dk. Ved ændringer i aftalen følges samme procedure. Husk at mærke mailen ”ændring til samarbejdsaftale”. Vedlæg samarbejdsaftalen som bilag i bachelorprojektet.

​Download samarbejdsaftalen (word)