Genveje


Blodets bånd

Svend har 16 børn. De fire yngste sammen med Gitte, som han netop er ved at blive skilt fra efter 28 års turbulent ægteskab.
Samtidig har deres fælles yngste datter, Christina, besluttet sig for at flytte hjemmefra. Men opbruddet i familien åbner en byge af spørgsmål - især for Christina, som finder ud af, at hendes familie lider af kollektivt hukommelsessvigt om hendes barndom.
Det gælder især en tvangsfjernelse som hun og hendes søskende føler de, helt uretfærdigt, har været udsat for.

Beskrivelse af case

Casen tager udgangspunkt i en børnesag inden for det sociale område. 
Casen præsenterer et eksempel på en børnesag, hvor behand-lingen af sagen har været utilstrækkelig. Udgangspunktet er dokumentarfilmen ”Blodets bånd” fra 2013.
Hf-eleverne skal arbejde med, hvordan et tværfagligt samar-bejde mellem medarbejdere inden for de socialfaglige og det administrative område - på en konstruktiv og professionel må-de - kan medvirke til kontinuerlige forbedringer i sagsbehand-lingen.

Pensummateriale

Dokumentarfilmen 'Blodets bånd'.

Casens faglige områder

  Det socialfaglige, psykologfaglige, samfundsfaglige og det juridiske område. Eleverne skal konkret arbejde med: 
  • Identifikation af aktører - eksempelvis vha. interessentanalyse
  • Netværk og relationer
  • Borgerinddragelse 
  • Risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, mestringsstrategier og resiliens
  • Politiske og organisatoriske processer og værktøjer inden for børneområdet 
  • Et børnesagsforløb i kommunen – socialfagligt og socialretligt, organisatorisk og klientoplevet
  • Myndighedssocialrådgiverens ansvar i forhold til børn anbragt uden for hjemmet

Faglig ansvarlig for casen

Jette Wilhelmsen, lektor i socialt arbejde, Københavns Profes-sionshøjskole.
Lisa Drevsholt, adjunkt ved administrationsbacheloruddannel-sen, Københavns Professionshøjskole.

Tilmelding

Tilmelding skal foretages af en HF-lærer eller koordinator, og skal ske i hold á 25 elever med deltagelse af en fagpakkelærer pr. hold. HF-skoler med fagpakkehold der består af færre end 25 elever må gruppere sig med andre skoler og lave en samlet holdtilmelding. Elever kan ikke meldes enkeltvis.