Gå til indhold
Bygning Københavns Professionshøjskole

Udvikling af fagdidaktik i skolen

Der er behov for løbende udvikling af fagdidaktikken i skolen for at sikre elevernes læring og udvikling. I forskningsprogrammet har vi særligt fokus på fagene dansk, matematik, naturfag og sprogfagene engelsk, fransk og tysk for at forberede eleverne til fortsat uddannelse og til at indgå som aktive medborgere i et demokratisk samfund.

Mange børn profiterer for lidt af undervisningen i skoleforløbet. Det fører til, at en stor gruppe elever forlader grundskolen med utilstrækkelige faglige kompetencer i dansk, matematik, naturfag og sprogfagene engelsk, fransk og tysk. Disse fag er afgørende for elevernes fremtidige muligheder for deltagelse som medborgere i et demokratisk og globaliseret samfund. Samtidig er der kun få elever, der opnår rigtig gode resultater i skolen. Disse problemer handler bl.a. om manglende opdateret fagdidaktisk viden i de udvalgte fag.

Derfor sætter vi i forskningsprogrammet fokus på, hvilke undervisningspraksisser og didaktiske tilgange der bedst understøtter bedst elevers læring og udvikling inden for dansk, matematik, naturfag og sprogfagene engelsk, fransk og tysk. Derudover undersøger vi hvilke tiltag der mest virkningsfuldt understøtter læreres fagdidaktiske udvikling og samarbejde i professionelle lærings- og undervisningsfælleskaber.

Satsninger

I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt på følgende satsninger:

 • Danskdidaktik

  Alt for mange børn og unge forlader folkeskolen med utilstrækkelige literacy-kompetencer fx til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og til at udvikle en personlig og kulturel identitet, som er forudsætning for en vellykket deltagelse i et demokratisk samfund. I satsningen har vi derfor fokus på at udvikle viden om indsatser, der understøtter elevernes literacy og dannelse i danskfaget – herunder elevers funktionelle, multimodale og kritiske literacy og deres mediedannelse.

 • Matematikdidaktik

  Nationale studier peger på, at det både er vanskeligt for lærere at undervise i matematikfagets centrale kompetenceområder og for eleverne at lære dem. I satsningen fokuserer vi derfor på at udvikle nye indsatser og viden om elevers tilegnelse af udvalgte matematikkompetencer, fx hjælpemiddel- og ræsonnementskompetencen. Desuden fokuserer vi på at udvikle viden om typer af frugtbare lærersamarbejder. Vi har særligt fokus på marginalelevers læring i matematik.

 • Naturfagsdidaktik

  Mange danske elever klarer sig godt i naturfag. Alligevel er der mange skoleelever, der kæmper med at se naturfagenes relevans, og kun få elever forfølger en karriere i naturfagene.
  I satsningen har vi særligt fokus på at udvikle indsatser og viden, der styrker skoleelevers læring, nysgerrighed og motivation ift. naturfag, fx gennem tværfaglighed, talentforløb og samarbejde med eksterne partnere.

 • Fagdidaktisk satsning for sprogfagene engelsk, fransk og tysk

  Samfundet kommer i fremtiden til at mangle arbejdskraft med de nødvendige sproglige og interkulturelle kompetencer. Der er således behov for, at mange flere elever end i dag videreuddanner sig og får stærke sprogkompetencer inden for engelsk, fransk og tysk. I satsningen udvikler vi indsatser, der motiverer elever til at dygtiggøre sig i sprog, med særligt fokus på tysk og fransk, og vi fokuserer på sprogundervisningens kultur- og dannelsesdimension i sammenhæng med tidens store globale udfordringer.

Centrale projekter

Gramma3

I Gramma3-projektet undersøger vi gennem et fokuseret etnografisk design, hvordan grammatikundervisning i skolens tre største sprogfag – dansk, engelsk og tysk – praktiseres i 8. klasse.

Lektionsstudier til udvikling af læreres praksis i dansk og matematik

I projektet undersøger vi, hvordan lektionsstudier som metode kan udvikle læreres professionelle kompetencer, lærings- og undervisningsfælleskaber i den danske grundskole. Vi fokuserer på 1., 5. og 6. klasse.

Matematikindsats 2017

Vi fokuserer på at identificere og udvikle de svageste og stærkeste elevers matematiske kompetencer gennem implementering af 'Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper' i 2. og 8. klasse. Vi gennemfører projektet som et lodtrækningsforsøg med kontrolgrupper kombineret med kvalitativ virkningsevaluering.

NEXT:GrEeN

Vi undersøger, hvordan elever i 7., 8. og 9. klasse kan hjælpe Københavns virksomheder med innovative løsninger på affaldsproblemer og dermed drive samfundet i en mere bæredygtig retning.

Projekter

Øvrige projekter inden for naturfagsdidaktik

Talent og transfer (Knyttet til Copenhagen Honours College): et Grounded Theory-studie af, hvordan de studerendes oplevelse af at være en del af et talentprogram transformeres ind i deres praksis efter endt uddannelse.

Type:

Ph.d.-projekt

Generiske kompetencemål i naturfagene

Type:

Ph.d.-projekt

Øvrige projekter inden for matematikdidaktik

Øvrige projekter inden for danskdidaktik

Øvrige projekter inden for sprogfagene engelsk, fransk og tysk

Integrating digital information literacy in a FL writing test: Implications for teaching and assessment

Type:

Ph.d.-projekt

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Naturfagsdidaktik

Bjørn Friis Johannsen

Docent

+45 29 44 05 04

Matematikdidaktik

Charlotte Krog Skott

Docent

+45 24 61 26 69

Danskdidaktik

Kenneth Reinecke Hansen

Lektor

+45 51 63 27 65

Fagdidaktisk satsning for sprogfagene engelsk, fransk og tysk

Annette Søndergaard Gregersen

Docent

+45 41 89 76 32