Gå til indhold
Bygning Københavns Professionshøjskole

Udvikling af fagdidaktik i skolen

Der er behov for løbende udvikling af fagdidaktikken i skolen for at sikre elevernes læring og udvikling.

I forskningsprogrammet har vi særligt fokus på fagene dansk, matematik, naturfag og sprogfagene engelsk, fransk og tysk for at forberede eleverne til fortsat uddannelse og til at indgå som aktive medborgere i et demokratisk samfund.

Mange børn profiterer for lidt af undervisningen i skoleforløbet. Det fører til, at en stor gruppe elever forlader grundskolen med utilstrækkelige faglige kompetencer i dansk, matematik, naturfag og sprogfagene engelsk, fransk og tysk.

Disse fag er afgørende for elevernes fremtidige muligheder for deltagelse som medborgere i et demokratisk og globaliseret samfund. Samtidig er der kun få elever, der opnår gode resultater i skolen. Disse problemer handler bl.a. om manglende opdateret fagdidaktisk viden i de udvalgte fag.

Derfor sætter vi i forskningsprogrammet fokus på, hvilke undervisningspraksisser og didaktiske tilgange der bedst understøtter bedst elevers læring og udvikling inden for dansk, matematik, naturfag og sprogfagene engelsk, fransk og tysk.

Derudover undersøger vi hvilke tiltag der mest virkningsfuldt understøtter læreres fagdidaktiske udvikling og samarbejde i professionelle lærings- og undervisningsfælleskaber.

Satsninger

I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt på følgende satsninger:

 • Danskdidaktik

  Alt for mange børn og unge forlader folkeskolen med utilstrækkelige literacy-kompetencer fx til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og til at udvikle en personlig og kulturel identitet, som er forudsætning for en vellykket deltagelse i et demokratisk samfund.

  I satsningen har vi derfor fokus på at udvikle viden om indsatser, der understøtter elevernes literacy og dannelse i danskfaget – herunder elevers funktionelle, multimodale og kritiske literacy og deres mediedannelse.

 • Matematikdidaktik

  Nationale studier peger på, at det både er vanskeligt for lærere at undervise i matematikfagets centrale kompetenceområder og for eleverne at lære dem.

  I satsningen fokuserer vi derfor på at udvikle nye indsatser og viden om elevers tilegnelse af udvalgte matematikkompetencer, fx hjælpemiddel- og ræsonnementskompetencen. Desuden fokuserer vi på at udvikle viden om typer af frugtbare lærersamarbejder.

  Vi har særligt fokus på marginalelevers læring i matematik.

 • Naturfagsdidaktik

  Mange danske elever klarer sig godt i naturfag. Alligevel er der mange skoleelever, der kæmper med at se naturfagenes relevans, og kun få elever forfølger en karriere i naturfagene.

  I satsningen har vi særligt fokus på at udvikle indsatser og viden, der styrker skoleelevers læring, nysgerrighed og motivation ift. naturfag, fx gennem tværfaglighed, talentforløb og samarbejde med eksterne partnere.

 • Fagdidaktisk satsning for sprogfagene engelsk, fransk og tysk

  Samfundet kommer i fremtiden til at mangle arbejdskraft med de nødvendige sproglige og interkulturelle kompetencer. Der er således behov for, at mange flere elever end i dag videreuddanner sig og får stærke sprogkompetencer inden for engelsk, fransk og tysk.

  I satsningen udvikler vi indsatser, der motiverer elever til at dygtiggøre sig i sprog, med særligt fokus på tysk og fransk, og vi fokuserer på sprogundervisningens kultur- og dannelsesdimension i sammenhæng med tidens store globale udfordringer.

Projekter naturfagsdidaktik

Ph.d.-projekter

Talent og transfer (Knyttet til Copenhagen Honours College): et Grounded Theory-studie af, hvordan de studerendes oplevelse af at være en del af et talentprogram transformeres ind i deres praksis efter endt uddannelse.

Type:

Ph.d.-projekt

En kvalitativ undersøgelse af overgangen fra 6. klasse til 7. klasse af elevernes deltagelsesmuligheder og udfordringer i naturfagene

Type:

Ph.d.-projekt

Projekter matematikdidaktik

Improving middle school algebra through bi-institutional lesson study

TRELIS

NCUM

NYMAT - Følgeforskning

Ny SeSam i matematik

Ph.d.-projekter

Almendannelse og elevers statistiske ræsonneren med brug af digitale teknologier

Type:

Ph.d.-projekt

Elevers deltagelsesmuligheder i matematisk kommunikation i børnehaveklassen med særlig fokus på dialogisk lærer-elev interaktion

Type:

Ph.d.-projekt

Evaluering af kompetencer i designbaseret matematikundervisning

Type:

Ph.d.-projekt

Folkeskoleelevers matematikrelaterede beliefs og faglige motivation

Type:

Ph.d.-projekt

Statistic literacy - a key competence for citizens in information-laden societies

Type:

Ph.d.-projekt

The Abstraction Gap - transition from arithmetic to algebra through resources and modeling

Type:

Ph.d.-projekt

Udvikling og evaluering af grundskoleelevers matematiske kompetence i digitale opgaveportaler

Type:

Ph.d.-projekt

Matematisk ræsonnementskompetence i børnehaveklassen

Type:

Ph.d.-projekt

Projekter danskdidaktik

Kanonlitteratur i brug

Nordplus netværk

Nordiske temadage på LU

Lolland skriver

Ph.d.-projekter

Begynderlæseundervisning med digitale læremidler

Type:

Ph.d.-projekt

Danskfagets køn: Forhandling, forvandling og forgrening – En kønskritisk intervention i grundskolens litteraturarbejde

Type:

Ph.d.-projekt

Hvordan styrker vi læselyst i skolen? Elevens læseoplevelse som en vej til didaktisering af skolens læsebånd som læselystfremmende initiativ

Type:

Ph.d.-projekt

Sproglig økologi i klasseværelset

Type:

Ph.d.-projekt

Undervisning i tekstsammenhæng som en vej til at udvikle elevers skrivning – Et projekt om, hvordan kontekstualiseret sprog- og grammatikundervisning kan støtte elever i at skrive bedre tekster

Type:

Ph.d.-projekt

Projekter sprogfagene engelsk, fransk og tysk

Tidlig sprogstart - fransk i 3. og 4. klasse

Læreres literacitet

Online Interkulturelle Udvekslinger på tværs af sprog

Taskpædagogik

Ph.d.-projekter

Language learning strategies of bilingual students in Denmark

Type:

Ph.d.-projekt

Udvikling af elevers interkulturelle kompetencer gennem brug af billedbøger - holdningsdimensionen i engelskundervisningen i indskolingen

Type:

Ph.d.-projekt

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Naturfagsdidaktik

Bjørn Friis Johannsen

Docent

+45 29 44 05 04

Danskdidaktik

Tom Steffensen

Docent

+45 41 89 71 33

Fagdidaktisk satsning for sprogfagene engelsk, fransk og tysk

Annette Søndergaard Gregersen

Docent

+45 41 89 76 32