Gå til indhold
Glaspartiet på Campus Carlsberg giver udsigt til en blå himmel

Socialt arbejde med udsatte voksne

Det sociale arbejde bliver aktuelt udfordret af et stigende antal borgere med psykiske lidelser og dobbeltproblematikker og unge med psykisk sårbarhed eller kognitiv funktionsnedsættelse. Dette forskningsprogram adresserer den stigende kompleksitet i målgruppen og har til formål at fremme social inklusion og livskvalitet.

Udgangspunktet for forskningsprogrammet er de senere års ændringer i arbejdet med social inklusion. Tidligere var indsatser fokuseret på inklusion i skærmede tilbud, hvorimod der i dag er et øget fokus på inkludering på almindelige arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i frivillige foreninger. Eksisterende sociale tilbud lever ikke nødvendigvis op til de målsætninger, som socialrådgiverne søger at indfri i deres visitationspraksis, og de udfordres på at finde frem til vidensbaserede og virksomme indsatser.

Forskningsprogrammets mål er at kvalificere den socialfaglige praksis. Vi lægger vægt på relationsdannelse, den professionelle samtale, systematisk sagsbehandling og beslutningstagen, helhedsorientering samt indsatser og metoder. Derudover har vi fokus på den koordinerende indsats på tværs af bl.a. bestiller-udfører-funktioner (BUM), samt at borgeren, de pårørende og netværket inddrages og bidrager med løsninger.

Satsninger

I forskningsprogrammet har vi særligt fokus på følgende satsninger:

 • Integrerede indsatser

  Forskning peger på, at integrerede indsatser er mere virksomme end sektoropdelte til bl.a. mennesker med psykiske lidelser eller problematisk rusmiddelbrug. Indsatserne fordrer, at socialarbejdere navigerer mellem logikker og organiseringsformer, deler viden og koordinerer med andre professioner. Satsningen retter sig mod at undersøge borgernes erfaringer og de professionelles arbejdsformer i integrerede indsatser for at kunne pege på, hvad der virker.

 • Samskabelse og tidligt forebyggende indsatser

  I denne satsning er formålet at udvikle, afprøve og undersøge metoder, der understøtter social inklusion. Udgangspunktet er indsatser, hvor socialarbejdere samarbejder med civilsamfund, frivillige foreninger, brugerorganisationer og borgerne. Det kan være i tidsafgrænsede indsatser, der understøtter borgerens udvikling og sociale inklusion og forebygger funktionsevnenedsættelser.

 • Visitation og livskvalitet i botilbud

  Der er et stigende behov for specialiserede indsatser og botilbud til borgere med udfordrende adfærd. Borgerne har typisk svære funktionsnedsættelser som følge af psykiske lidelser, problematisk rusmiddelbrug, hjerneskade, udviklingsforstyrrelser og demenslidelser. I satsningen adresseres specifikt socialrådgivernes professionsudøvelse ift. myndighedsbeslutninger, relationsdannelse og den koordinerende indsats til botilbud (BUM-modellen).

 • Opsøgende og lokalsamfundsbaserede sociale indsatser

  Borgere med komplekse problemer i form af stofbrug, psykiske lidelser og hjemløshed er blandt de mest marginaliserede i samfundet. I denne satsning undersøges opsøgende, lokalsamfundsbaserede indsatser med det formål at udvikle tilbud, der understøtter livskvalitet og forbedrer sundhed. Endvidere adresseres socialrådgivernes professionsudøvelse ift. myndighedsbeslutninger, relationsdannelse og helhedsorientering.

Centrale projekter

Individuelt planlagt job med støtte – implementering, organisering og erfaring

I projektet undersøger vi, hvordan metoden ’Individuelt planlagt job med støtte’ (IPS) implementeres i fire kommuner, og hvilke erfaringer brugerne har med indsatsen.

Reconnect. An integrated model reconnecting youths with symptoms of anxiety and depression to education or employment

I projektet udvikler, afprøver og evaluerer vi en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og psykosocialindsats målrettet unge med tegn på angst og/eller depression, som står uden for uddannelse og job.

Projekter

A Better Match between Persons with Mobility Impairments and the Labour Market/ Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse

Remote Relocations: Work, Precarity, and the Inclusion of Newcomers on Lolland.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Inge Storgaard Bonfils

Docent

+45 51 38 04 76