Gå til indhold
Københavns Professionshøjskole

Sårbare ældre patienters pleje og behandling

Andelen af ældre i befolkningen stiger frem mod år 2030. I forskningsprogrammet bidrager vi med viden om, dels hvordan vi bedst tilrettelægger personcentreret pleje og behandling af den sårbare ældre medicinske patient, og dels hvordan der bedst skabes sammenhængende forløb på tværs af sektorer.

Længere levetid øger ældres skrøbelighed og risiko for sygdomme og tab af fysiske og kognitive funktioner. Mange ældre klarer sig selv, mens andre har brug for kompleks pleje og behandling. I dette forskningsprogram fokuserer vi på sårbare ældre medicinske patienter med særlige udfordringer.

Lige adgang til tilbud er ikke en garanti for lighed i sundhed for denne gruppe patienter, som er en uhomogen gruppe med differentierede behov. Øget risiko for sårbarhed på grund af bl.a. manglende netværk kan resultere i stigende kontakt med sundhedsvæsenet og flere indlæggelser.

Inddragelse af de pårørende og patientens netværk er derfor vigtigt.
De pårørende kan dog både være en ressource og en belastning.
I forskningsprogrammet beskæftiger vi os med, hvordan de pårørende bedst kan inddrages.

Fokusområder

Med forskningsprogrammet udvikler vi viden og metoder til:

  • Sammenhæng i patientforløb

    Sygepleje og behandling til den enkelte sårbare ældre medicinske patient og dennes pårørende, så sygeplejetilbud for den enkelte opleves meningsfulde, koordinerede og med størst mulig sammenhæng.

  • Inddragelse af patienter og pårørende

    Inddragelse af sårbare ældre medicinske patienter og deres pårørende, herunder fokus på netværks betydning i håndtering af sundhed og sygdom. Metoder kunne fx være Shared Decision Making (SDM), Samtalehjulet og teknologiske/digitale redskaber.

  • Større lighed i anvendelse af sundhedstilbud

    Facilitering og udvikling af individuelle sundhedsindsatser på tværs af faggrænser og i overensstemmelse med sårbare ældre medicinske patienters varierende vilkår og ressourcer. Formålet er, at indsatserne modvirker ulighed i sundhed og medvirker til chancelighed i anvendelse af sundhedstilbud, fx koordinerende sygepleje, ensomhedsforebyggelse, socialsygepleje og tværfaglige teams.

Centrale projekter

Forebyggelse af fald hos ældre

Ved at identificere den ældres risikoadfærd (faldtypologi) undersøger vi i projektet, hvordan den ældre, de pårørende og de sundhedsprofessionelle kan støtte sikker adfærd og finde de rette hjælpemidler og services.

HjertensGlad

I projektet undersøger vi, om støtte fra en ligesindet peer-mentor (erfaren hjertepatient) øger nye patienters deltagelse i rehabilitering. Derudover afprøver vi, om angst hos pårørende kan mindskes via en peer-mentor.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov

Docent

+45 41 89 81 25

Gitte Wind

Docent

+45 51 38 04 23