Gå til indhold
Der er fokus på en messinglampe på Campus Sigurdsgade - i lampens skær kan man se flere studerende arbejde i baggrunden

Pædagogisk arbejde med udsatte unge og voksne

Trods mange års sociale indsatser er 15 % af danske unge mellem 20-24 år fortsat i risiko for permanent at forblive socialt og økonomisk udsatte. Forskningsprogrammet udvikler i samarbejde med pædagogisk praksis viden, som skal forbedre unge og voksnes deltagelsesmuligheder.

Antallet af borgere, der får socialpædagogisk støtte, er steget med 72 % fra år 2010-2016. Der er en større kompleksitet og diversitet i de problemstillinger, som medfører en udsat position for de unge og voksne, og den sociale polarisering er stigende.

I 2018 steg antallet af unge, som blev vurderet ikke-uddannelsesparate til 32 % og i 2017 angav 8,5 % mænd og 10,7 % kvinder i Danmark, at de følte sig ensomme. Den stigende mistrivsel blandt unge og voksne betyder, at deres risiko for at få en psykiatrisk diagnose stiger. For at løse disse udfordringer kræves der ny forskning, som undersøger og forebygger udsatheden for unge og voksne.

Dette forskningsprogram udvikler ny og mere praksisnær viden, der styrker den pædagogiske professions handlemuligheder, og som bidrager til at håndtere den samfundsmæssige udfordring med særligt fokus på socialpædagogiske målgrupper.

Satsninger

I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt på følgende satsninger:

  • Pædagogik, ungdom og urbanitet

    I denne satsning ønsker vi at udvikle en urbanpædagogik. Vi fokuserer særligt på at undersøge unges fællesskaber og sociale identitet i byens rum og på at skabe viden om forebyggende pædagogiske indsatser i udsatte boligområder. Derudover undersøger vi, hvordan professionelle bruger viden om risici og ressourcer i byen, og hvordan udsatte grupper mestrer den sociale integration.

  • Socialpædagogik, deltagelse og marginalisering

    Med satsningen ønsker vi at udvikle viden og metoder, som skal bidrage til at skabe flere og bedre deltagelsesmuligheder for marginaliserede unge og voksne. Vi har særligt fokus på pædagogers arbejde med borgere med psykiatriske diagnoser, udsatte ældre og udviklingshæmmede.

Centrale projekter

Der findes endnu ikke links til forskningsprogrammets projekter på UC-viden pga. omstrukturering af siden. Se kontaktoplysninger nederst på denne side, hvis du ønsker yderligere info om projekterne.

Udsatte unges fællesskaber i gade- og bykulturelle initiativer

Gennem studier af unges fællesskaber i urbane gadeidrætsprojekter (parkour, skateboard, street dance mm.) afdækker vi in- og eksklusionsprocesser samt projekternes potentialer i relation til udsatte unge.

Psykosocial rehabilitering i praksis

Projektet fokuserer på udfordringer og dilemmaer i relationsarbejdet i socialpsykiatrien. Empirien er feltarbejde blandt beboere og personale på bosteder for unge voksne med alvorlige psykiske problemer.

Vild velfærd

I projektet fokuserer vi på marginaliserede unge. Vi undersøger, udvikler og afprøver alternative velfærdsorganiseringer, der skal håndtere komplekse sociale problemer, som år efter år rammer børn og unge, der opholder sig i urbane rum.

Udsatte unges sociale forankring i byen

I projektet undersøger vi, hvordan børn og unge møder deres lokalområde, og hvordan professionelle understøtter dem i at opbygge sociale netværk. Vores formål er at forbedre uddannelsen af pædagoger gennem udvikling af redskaber, der er tilpasset pædagogisk arbejde i en storby.

Projekter

Youth Marginalization

Mit første job

Værkstedsforløb Smedetoften

Learning from the Margin

Faglige og brugerrelevante udviklingsperspektiver i socialpædagogik

Nye ældre boliger

Deltagelse i hverdagslivet hos unge voksne med udviklingshæmning

Type:

Ph.d.-projekt

Skolens eksistensbetingelser for elever med social angst

Type:

Ph.d.-projekt

Elevfællesskaber og inkluderede elevers mulighed for at blive til som elever og klassekammerater efter inklusionsloven

Type:

Ph.d.-projekt

Socialpædagogik og lærerarbejde

Type:

Ph.d.-projekt

Normaliseringspraktikker og anbragte børns skolegang

Type:

Ph.d.-projekt

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Vibe Larsen

Docent

+45 41 89 71 83