Gå til indhold
Campus Carlsberg ses fra siden der vender ned mod Carlsberg station, hvor der holder et s-tog.

Pædagogisk arbejde for gode børneliv

En af de største samfundsmæssige udfordringer er at fremme alle 0-14-årige børns lige adgang til trivsels- og læringsmiljøer af høj kvalitet i dagtilbud. I forskningsprogrammet udvikler vi viden om, hvordan vi kan håndtere denne udfordring i praksis og på pædagoguddannelsen.

I Danmark er 98 % af alle børn mellem 0-5 år indskrevet i dagtilbud, og pædagogisk praksis spiller en central rolle for børn og unges trivsel, udvikling, dannelse og læring. På småbørnsområdet tillægges høj pædagogisk faglighed og kvaliteten i dagtilbud derfor stor betydning i efterstræbelserne på at fremme børns chancelighed. Trods voksende opmærksomhed på dagtilbudsområdet mangler der stadig viden om, hvordan pædagogisk arbejde bedst kan understøtte alle børns trivsel og udvikling og mere grundlæggende, hvordan kvaliteten i dagtilbud kan fremmes.

95% af alle børn i Danmark går i grundskole, og flertallet af disse er også indskrevet i fritidstilbud, særligt i indskolingen og på mellemtrinnet. På skole- og fritidsområdet foregår pædagogisk arbejde på tværs af forskellige aktiviteter og institutioner, og her er der især brug for mere viden om, hvordan samarbejdet om børn og organisering og ledelse af pædagogisk arbejde kan understøtte, at gode børneliv også bliver til gode ungdomsliv.

I forskningsprogrammet samarbejder vi med praksis om problemstillingerne for at skabe ny og mere praksisnær viden, der kan kvalificere pædagogfagligt arbejde.

Satsninger

I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt på følgende satsninger:

  • Pædagogisk faglighed og arbejde for trivsel og høj kvalitet i dagtilbud

    Med satsningen bidrager vi med viden og metoder, der kvalificerer almene dagtilbud. Målet er, at alle børn kan deltage i og har lige adgang til gode og bæredygtige trivsels- og læringsmiljøer. Vi fokuserer på at inddrage børns perspektiver og perspektiver fra familier i udsatte positioner. Derudover beskæftiger vi os med tidlig indsats, inklusion og differentierede deltagelsesmuligheder samt forældresamarbejde og community building.

  • Pædagogisk faglighed og arbejde for trivsel og høj kvalitet i skoler og fritidsinstitutioner

    Pædagoger har i dag en del af ansvaret for børn og unges læring og trivsel i skolen, og samtidig arbejder de i fritidsinstitutionerne, hvor der er andre muligheder for pædagogisk arbejde. I satsningen skaber vi viden om, hvordan de nye betingelser for pædagogernes faglighed, skaber nye muligheder og udfordringer for deres arbejde med børn og unge på tværs af institutionsformer.

Centrale projekter

Der findes endnu ikke links til forskningsprogrammets projekter på UC-viden pga. omstrukturering af siden. Se kontaktoplysninger nederst på denne side, hvis du ønsker yderligere info om projekterne.

Mindre børnegrupper højere kvalitet. Følgeforskning i dagtilbud

Som en del af Småbørnsløftet og i samarbejde med Københavns kommune etablerer vi i dette projekt forsøg med mindre børnegrupper i fire daginstitutioner med en høj andel af socialt udsatte børn. Formålet er at skabe viden om, hvordan der skabes dagtilbud af høj kvalitet.

Pædagogers faglighed i skolen

I projektet undersøger vi, hvordan der ved forskellige måder at organisere skoleskemaer på skabes forskellige muligheder for pædagogers faglighed i arbejdet med børns skoleliv.

Legefaglighed og legeforståelse

I projektet udforsker vi dominerende forståelser af børns leg blandt pædagoger, forældre og politikere. Gennem interviews og observationer i tre kommuner undersøger vi den pædagogiske praksis i forhold til børns leg. Projektet er et samarbejde mellem DEA og KP.

Tidlig indsats i udsatte boligområder

I projektet undersøger vi tidlige indsatser for udsatte familier og børn, som de udformer sig på tværs af familie, stat og daginstitution. Formålet med projektet er at kvalificere det pædagogiske arbejde i udsatte boligområder.

Projekter

Legekunst

Reaching the ‘hard to reach’

Communitypædagogik

Early Literacy – sproglig udvikling i dagtilbud

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Vibe Larsen

Docent

+45 41 89 71 83