Gå til indhold

Information om covid-19

Glaspartiet på Campus Carlsberg giver udsigt til en blå himmel

Fremtidens erhvervspædagogik

Fremtidens erhvervspædagogik skal sikre, at faglærere på erhvervsuddannelserne har den didaktiske viden, der sætter dem i stand til at gennemføre, udvikle og evaluere læreprocesser. Disse læreprocesser skal føre til, at unge og voksne udvikler relevante og fremtidsrettede kompetencer i forhold til et erhvervsliv, en offentlig sektor og et samfund i konstant forandring.

Erhvervsuddannelserne fremhæves af OECD, EU og regeringen som afgørende for både erhvervsmæssig vækst og for, at alle unge får uddannelse. Erhvervsuddannelserne har dermed den dobbelte udfordring i både at skulle uddanne unge til et stadigt mere krævende arbejdsmarked og samtidig at skulle tiltrække og fastholde de unge, der har udfordringer med uddannelse.

Attraktive og relevante erhvervsuddannelser skabes af dygtige lærere og ledere på skolerne. Det er derfor afgørende, at erhvervsuddannelserne har kompetente medarbejdere, og at der udvikles en forskningsbaseret erhvervspædagogik, der kan give svar på de didaktiske og pædagogiske udfordringer, som erhvervsuddannelserne står midt i.

I Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), som driver dette forskningsprogram, arbejder vi på at styrke faglærernes pædagogiske og didaktiske professionsudøvelse. Vi arbejder på at skabe et solidt vidensfundament, der bidrager til nytænkning af de eksisterende styrker i erhvervsuddannelserne og til videreudvikling af FGU-området.

Satsninger

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende satsninger:

  • Digitalisering og teknologiforståelse

    Elevernes teknologiforståelse handler ikke kun om at kunne bruge teknologien, men også om at kunne forstå og forholde sig til teknologi og at skabe nye teknologiske løsninger. I NCE arbejder vi således med erhvervspædagogisk teknologiforståelse og med de didaktiske udfordringer og muligheder, som digitaliseringen skaber i erhvervsuddannelserne.

  • Praksisfaglige læreprocesser og uddannelse i FGU

    Praksisfagligheden er udfordret af, at uddannelse generelt er blevet mere almen og teoretisk. Dette er særligt bekymrende i forhold til de elever, som har udfordringer med netop teoretisk undervisning. Derudover er der behov for at forstå, hvordan praksisfaglighed kan bidrage til involverende, motiverende og ofte også grænsekrydsende pædagogikker. I forskningsprogrammet fokuserer vi i derfor på, hvad praksisfaglighed konstitueres af, hvilke særlige potentialer den har, og hvordan den kan udfoldes didaktisk med særligt fokus på FGU.

  • Udviklingstema: Grænsekrydsningsdidaktik

    Erhvervsuddannelse er vekseluddannelse, hvor en væsentlig del af læreprocesserne sker på arbejdspladsen. Samspillet mellem læreprocesser på skolen og i praktikken har et særligt fokus i forskningsprogrammet, og i de kommende år opbygger vi i NCE viden inden for ekspertområdet ”Grænsekrydsningsdidaktik”. De følgende år skal temaet udvikles som en satsning gennem etablering af eksterne samarbejder.

Projekter

Stolthed i erhvervsuddannelserne

Casebaserede prøver i HAKL (AMU) – under oprettelse

Re-Start – Konsulentkompetencer i skole-virksomhedsarbejdet

Videnscentrene – Evaluering af erhvervsskolernes videnscentre

Refernet

Styrk brugen af digitale platforme og læremidler på jeres erhvervsskole

Evaluering af den didaktiske udvikling af digitalisering på erhvervsskolerne. På basis af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige lærere, casebesøg og workshops. I forbindelse med evalueringen er der udarbejdet inspirationsmateriale til både lærere og ledere. I samarbejde med Rambøll.

Kontaktperson

Jan Christensen / janc@kp.dk / +45 51 63 25 45

Skaber videnscentrene i forandring, faglig og pædagogisk udvikling?

”Evaluering af videnscentre for erhvervsuddannelser. Teknologi, informations-, undervisnings- og uddannelsesperspektiv” i samarbejde med VIA og Rambøll - Jørgensen, Claus Bo, Knudsen, Hans Jørgen & Helms, Niels Henrik

Kontaktperson

Claus Bo Jørgensen / cljo@kp.dk / +45 51 63 24 86

Hvordan kan virksomheder bruger lærlingeuddannelser strategisk?

Restart: 2018-2021: Restart er et samarbejde, som omfatter erhvervsskolerne NEXT, TEC, UNord samt Københavns Erhvervsakademi (KEA) og Erhvervshus Hovedstaden. NCE medvirker i udvikling og med evaluering baseret på aktionsforskning. Projekt er medfinansieret af regionalfondsmidler. Signe Rieland & Helms, Niels Henrik

Kontaktperson

Niels Henrik Helms / Nihh@kp.dk / +4521 36 34 54

Udvikling af uddannelse og organisation er afgørende for erhvervsuddannelserne

Uddannelseslaboratoriet: Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium var et strategisk forandringsprojekt, hvis mission var at udfordre og nytænke måden uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden tænker og udvikler uddannelse på. Både i forhold til læring, undervisning, organisation og ledelse. I forbindelse med projektet er der udviklet et omfattende inspirationsmateriale og et metodebatteri med mere. Herunder eksperimenthjulet og forandringsteorier til uddannelseseksperimenter er bud på metoder, der kan understøtte uddannelsesinstitutionernes uddannelsespraksis.

Kontaktperson

Dorrit Sørensen / doso@kp.dk / +45 51 63 24 87

I virksomhedspraktikken frigøres og styrkes talent?

Talentudvikling i virksomhedspraktikken (Afsluttet 2019): Et forsknings- og formidlingsprojekt om talentudvikling i praktikdelen på tre industriuddannelser, nemlig industriteknikker-, smede- og personvognsmekanikeruddannelserne. Projektet er finansieret af Industriens fond og Københavns Professionshøjskole (NCE). Projektet giver gennem 12 cases og analyse af disse bud på forskningsspørgsmålet: Hvilke dimensioner af den praktiske oplæring og i samspillet mellem den praktiske oplæring og skoledelen, understøtter udviklingen af høj fagidentitet hos elever på talentsporet? Kjeld Sten Iversen, NCE, Lektor Preben Horsholt Rasmussen, AAU Lektor Karin Løvenskjold Svejgaard, NCE (projektleder).

Kontaktperson

Niels Henrik Helms / Nihh@kp.dk / +4521 36 34 54

Øg elevernes valgbarhed

Projekt ”Øg elevernes valgparathed” blev gennemført i 2017-2018 og handlede om at afprøve praksisorienteret undervisning i folkeskolen med henblik på at give eleverne kompetencer og viden indenfor det praksisfaglige felt. Projektet er finansieret Mærsk Fonden og gennemført i samarbejde med KL. Baggrunden for projektet var den faldende søgning til erhvervsuddannelserne og ønsket om at sætte fokus på vigtigheden af praksisfaglige kompetencer hos lærerne.Det overordnede formål med projektet var at opkvalificere lærere i udskolingen i praksisfaglige kompetencer, så de kan undervise med praksisorienterede metoder, vejlede om erhvervsuddannelserne og styrke samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Derudover var projektets delmål at give elever i udskolingen kendskab til tilgangen til undervisningen på erhvervsuddannelserne, samt opkvalificere folkeskolelærernes viden om erhvervsuddannelsernes måde at tilrettelægge og gennemføre undervisning på. Frederikshavn, København, Lolland, Randers og Sønderborg kommuner har hver deltaget med fire folkeskoler og en forvaltningsrepræsentant. Fra hver folkeskole deltog to lærere og en leder. Til hver kommune blev der tilknyttet lærere og ledere fra områdets erhvervsskolecenter. Sammen har de udviklet undervisningsforløb, der kunne afprøves på folkeskolerne og udnytte erhvervsskolernes kompetencer og faciliteter.

Kontaktpersoner

Geert Allermand / geal@kp.dk / +45 51 63 27 92 eller René Nordin Bloch / REBL@kp.dk / +45 51 63 28 93

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.