Gå til indhold
Fra tagterrasserne på Campus Carlsberg er der udsigt udover hele Carlsbergbyen

Digitalisering i skolen

Digitalisering er en kompleks og integreret del af vores hverdag. I forskningsprogrammet udvikler vi praksisnær viden, der styrker lærerprofessionen i at arbejde bevidst med samspillet mellem it, digitale medier, undervisning, elevernes læring, dannelse, myndiggørelse og teknologiforståelse.

Digitaliseringen i samfundet udfordrer skolens pædagogiske og faglige praksisser. I forskningsprogrammet har vi fokus på to dimensioner af lærerarbejdet med og om it og digitale medier, som er underbelyste i den nationale og internationale forskning. Det drejer sig om innovative undervisningspraksisser og elevernes læring med it og digitale medier samt om elevernes teknologiforståelse, dannelse og myndiggørelse.

I forskningsprogrammet er vi optagede af at undersøge og udvikle lærerprofessionel teknologiforståelse, herunder skolernes arbejde med meningsfuld forankring af it og digitale medier i den daglige undervisningspraksis. Vi har fokus på at udvikle viden og praksisser, der sætter lærerne i stand til at kunne arbejde pædagogisk kvalificeret og kritisk refleksivt med digitalisering i skolen. Lærerne skal kunne omsætte handlemuligheder og perspektiver til kvalificerede fagfaglige, pædagogiske og didaktiske praksisser der understøtter elevernes lærings- og deltagelsesmuligheder.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende fokusområder:

  • Innovative undervisningspraksisser og elevernes læring med it

    En positiv sammenhæng mellem brug af it og digitale medier i innovative undervisningspraksisser er afhængige af en række faktorer i skolen. Det er oplagt, at arbejdet med it og digitale medier tilbyder nye muligheder i forhold til elevernes motivation og faglige læring. I takt med udviklingen har vi fortsat brug for at skabe viden og kvalificeret udvikle pædagogiske praksisser på området. Derfor forsker vi i, hvad digitaliseringen i samfundet og i skolen betyder for arbejdet med fag, undervisning og elevernes lige deltagelsesmuligheder i denne.

  • Elevernes teknologiforståelse og myndiggørelse

    Teknologiforståelse og digital myndiggørelse er en ny faglighed i skolen for både lærere og elever.
    Den nye faglighed er tværdisciplinær og rummer udvikling af elevernes fantasifulde, nysgerrige, kritiske-analytiske og konstruktivt-skabende tilgange til samspil mellem problemstillinger og digitale artefakter, deres samfundsmæssige betydninger og konsekvenser.
    Der er behov for praksis- og vidensudvikling, herunder kapacitetsopbygning af skolerne. Vi arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter, der anerkender og arbejder med diversitet i skolers, læreres og elevers deltagelsesforudsætninger, interesser og motivation, når det gælder denne faglighed.

Centrale projekter

Følgeforskning i Future Classroom Lab (FCL)

I dette projekt undersøger vi koblinger mellem læreres deltagelse i et kapacitetsopbygningsforløb i Future Classroom Lab og læreres praksis i skolen i forbindelse med teknologiforståelse.

Teknologiforståelse og digital dannelse i læreruddannelsen

I projektet udvikler vi i samarbejde med UC VIA et nationalt modul til lærerstuderende for at kvalificere arbejdet med teknologiforståelse og digital dannelse i og på tværs af fag i grundskolen.

Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

46 skoler arbejder over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning i 1.-9. klasse – som selvstændigt fag og som et nyt indholdsområde integreret i andre fag. Formålet er at ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund med digitalisering.

Forskningsindsats om Teknologi & Innovation i Rødovre Kommune

I projektet følger vi kapacitetsopbygning omkring det nye fag ”Teknologi og Innovation” i Rødovre Kommune. Vi undersøger praksisforankring og forandringspotentiale med henblik på at skabe et solidt vidensgrundlag for det videre arbejde på området.

Projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Vibeke Schrøder

Docent

+45 41 89 78 68