Gå til indhold
Tagensvej 18

Beredskab og samfundssikkerhed

I forskningsprogrammet undersøger vi, hvordan myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere kan forebygge og undgå ulykker og kriser. Derudover forsker vi i, hvad det kræver at håndtere ulykker, hvis de alligevel indtræffer, og hvordan hverdagen kan genoprettes og genetableres ovenpå en krise.

Med forskningsprogrammet bidrager vi til at skabe et trygt og sikkert samfund i både dansk og internationalt regi. En række samfundstrusler bliver i stigende grad af global karakter, og det kræver blik for, hvordan også internationale bevægelser skaber udfordringer for samfundssikkerheden i Danmark. To centrale eksempler er klimaforandringer og sikkerhedstrusler som fx cyberangreb og terror. Derudover skal der løbende udvikles nye operationelle løsninger på håndtering af velkendte trusler som fx brand og teknologisk skabte ulykker, som potentielt kan være meget komplekse, og hvor de klassiske løsninger ikke altid er tilstrækkelige.

For at optimere opgaveløsningen og udfordre tænkningen inden for feltet, arbejder vi i forskningsprogrammet ud fra en tværvidenskabelig tilgang, hvor vi kobler aktører på nye måder og kobler viden om organisering og ledelse med nye tekniske løsninger.

Satsninger

I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt på følgende satsninger:

  • Stærkere kobling mellem borgere, organisationer, virksomheder og beredskab

    Formålet med denne satsning er at trække på borgeres og organisationers kompetencer, engagement og ønsker til løsninger. Det skal dels ske for at sikre et robust samfund, der kan modstå kriser, og dels for at kompensere for nedskæringer i serviceniveauet, uden at risikoen for nedbrud i den kritiske infrastruktur øges. Samtidig er formålet at styrke den fælles samskabelse i retning af et så trygt samfund som muligt.

  • Håndtering af komplekse beredskabsindsatser

    Der udvikles løbende nye teknologier til håndtering af komplekse beredskabsindsatser. For at teknologierne skal have den ønskede effekt, skal de integreres i den eksisterende praksis og give mening for brugerne. Derfor arbejder vi i forskningsprogrammet på at udbrede viden om nye metoder og understøttende teknologier i organisationer med beredskabsopgaver gennem løbende træning, øvelse og uddannelse.

  • Kvalificering af sikrings- og sikkerhedsindsatser

    Organisationer med beredskabsopgaver skal navigere på områder, hvor der er politisk og strategisk fokus på samfundssikkerhed og risikostyring og ofte stor opmærksomhed. Organisationerne skal dog til enhver tid kunne vurdere tilstrækkelige sikkerhedsniveauer for at kunne imødegå de faktiske samfundstrusler. I forskningsprogrammet bidrager vi med viden, som kvalificerer arbejdet med disse sikkerhedsindsatser.

Centrale projekter

Strategiarbejde for håndtering af større utilsigtede hændelser, trusler og vold på professionshøjskoler

Formålet med projektet er at kvalificere danske professionshøjskolers interne arbejde med strategi for forebyggelse, afhjælpning samt genopretning og normalisering i forhold til trusler og vold.

Borgere i beredskabet: håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde med borgere

Formålet med håndbogen er at styrke diskussionerne om muligheder og udfordringer ved samarbejde med borgere i håndteringen af et mere ekstremt klima og at inspirere til, hvordan dette samarbejde kan udvikles i praksis.

Type:

Håndbog

Sikring af kvalitet og effektivitet i brandindsatser: træningskoncept for værdiredning

I projektet estimerer vi omkostninger ved tagbrande med fokus på udgifter til dækning af afledte skader forårsaget af brandslukning. Derudover udvikler vi et trænings- og læringskoncept til brandvæsenet for håndtering af værdiredning.

Sociale medier i politiets efterforskningsarbejde

I projektet analyserer vi politifolks brug af sociale medier i efterforskningsarbejde, herunder vilkårene for anvendelse, vurdering af behovet for fremtidig udvikling og implementering af retningslinjer for efterforskningsarbejde.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Lars Pagter Zwisler

Uddannelsesleder

+45 51 63 28 10