Gå til indhold

Information om coronavirus

Aflyst – Tværfagligt samarbejde i barnets første 1000 dage – København

Som startskud for kompetenceløftsforløbene i forbindelse med 1.000 dages initiativet, vil forskere, undervisere og praktikere denne dag formidle praksisnær viden om tværfaglige indsatser og samarbejde i barnets første leveår, særligt med fokus på børn i udsatte og sårbare situationer.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 29. september 2020
Kl. 09.00 - 15.30

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pris

Gratis, men no-show-fee på 500 kr.

Barnets første 1000 dage konferencen har til formål at formidle praksisnær viden, der skal fordre og fremme det tværfaglige samarbejde og indsatser rettet mod børn og familier, der på forskellig vis befinder sig i mistrivsel eller udsatte livsforhold, i barnets første leveår.

Det betyder, at konferencen sætter helt unikt fokus på de allermindste samt betydningen af barnets første 1000 dage. Desuden er konferencen en mulighed for at udbrede kendskabet til de netop udviklede kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale i forbindelse med projektet ”Kompetenceløftinitiativet i forbindelse med 1000-dages programmet – en bedre start på livet”.

1.000-dages-programmet har til formål at skabe initiativer, der møder børn i sårbare og udsatte positioner der, hvor de befinder sig – i dagtilbuddet, i hjemmet og hos sundhedsplejen. Som et led i arbejdet med det helhedsorienterede sigte bringes tværfaglige perspektiver sammen i mødet om/ med børn og familier i sårbare og udsatte positioner.

Konferencen er målrettet ledere af dagtilbud, pædagoger, pædagogiske konsulenter samt øvrige interessenter

Program

09.00

Check in

Kaffe og croissant

09.30

Velkomst

Konferencier byder velkommen og præsenterer de kommende kompetenceforløb for pædagogisk personale

10.00

Tidlig opsporing og forældresamarbejde

Ved Anja Marshall, lektor og ph.d. og Crisstina Munck, lektor og ph.d., Københavns Professionshøjskole

Oplægget tager afsæt i et aktuelt forskningsprojekt om pædagoger og forældres samarbejde om små børns hverdagsliv på tværs af vuggestue og familie. Vi viser, med afsæt i forældrenes perspektiver, hvordan de forsøger at orientere sig i vuggestuens praksis og hvad der er på spil for dem, når deres barn starter i vuggestue.

Vi tager indledningsvist afsæt i, hvordan det i dag er en pædagogisk opgave af opspore og forebygge vanskeligheder forbundet til børns udvikling og læring. Det har betydning for, hvordan pædagoger og forældre kan samarbejde. Gennem empiriske eksempler uddyber vi, hvordan dette stiller sig for forældre, der vurderes at være i udsatte positioner, hvor forskellige kategoriseringer synes at lukke for et udvidet samarbejde om børnenes hverdagsliv, snarere end at åbne.

11.00

Kaffe/ te og frugt

11.20

Børns trivsel i og på tværs af dagtilbud og hjem

Ved Anne Marie Villumsen, docent, Ph.d. og cand.psych.aut. og Anette Boye Kock, docent, ph.d. og forskningsleder, Professionshøjskolen VIA

Børns trivsel er noget, som både børn, forældre og professionelle er meget optagede af. Alle stræber efter trivsel som et mål, uden dog nødvendigvis at vide hvad det er. For hvad indebærer trivsel egentlig? Hvordan forstår vi det? Og forstår vi det overhovedet på samme måde? Udgangspunktet for oplægget er, at børns trivsel forstås og arbejdes med på tværs af de kontekster, hvor børn lever deres liv; for de helt små børns vedkommende i og på tværs af dagtilbud og hjem.

Vi vil i oplægget have fokus på dagtilbudspædagogik i relation til trivsel, både generelt og med eksempler fra feltarbejde i forbindelse med Covid19. Vi vil belyse den faglige proces, det er at afklare trivsel og mistrivsel hos børn med blik for både børn og de betingelser, vi som voksne stiller til rådighed for dem i dagtilbuddet og hjemme. Afslutningsvis vil vi diskutere, hvordan man placerer forældre og børn som centrale medspillere i det arbejde.

12.20

Frokost

Sandwich og vand

13.15

Workshops

Deltagere går til deres valgte workshop. Læs mere om workshops nedenfor

14.15

Pause

Kaffe og kage

14.30

At arbejde i sårbargjorte deltagelsesbetingelser

Ved Kurt Bendix-Olsen, lektor og ph.d., Professionshøjskolen UCL.

Børn i dagtilbud udvikler sig i de praksisser, som de har adgang til. De bidrager til at forme det fælles hverdagsliv på måder, som giver dem bedre råderum her og nu. Nogle børn oplever sårbargjorte deltagelsesbetingelser i hjem og/eller institution.
Som svar på problemet har vi udviklet en aktiv velfærdslovgivning, og i dagtilbud tilrettelægges der pædagogisk forebyggelse og tværfagligt støttende indsatser. Imidlertid har de pædagogiske interventioner ofte en skærmende, individualiserende og kompensatorisk orientering. Det kan betyde, at forældreviden og viden fra børneperspektivet sættes i skyggen til fordel for professionsfaglig viden om ”særlige børns/familiers vanskeligheder”. Hvordan er det muligt at arbejde i sårbargjorte deltagelsesbetingelser i dagtilbud, uden af forældres viden marginaliseres, og uden at de professionelles faglighed og tvivl lades i stikken? Det spørgsmål søger oplægget at besvare med afsæt i empiri om børn med handicap.

15.30

Tak for i dag

Workshops

Stærk fra start – Mestringsstøtte til kommende forældre, eller forældre til børn mellem 0 – 2 år

Ved Birgitte Østerlund Aagaard, PPR-leder i Kolding Kommune og Abelone Heinsen, lektor, Københavns Professionshøjskole.

På denne workshop får du viden om indsatserne i ’Stærk fra start’, som er et 3-årigt satspuljeprojekt forankret i PPR Kolding. Du hører om tidlig opsporing og forebyggende indsatser overfor sårbare og udsatte børn og deres familier. Formålet er at bidrage til den bedst mulige sammenhæng, for hele familien, gennem en tværfaglig og koordineret indsats. Familiens fortællinger, og deres egne tidligt tilegnede forudsætninger for at kunne være gode og trygge omsorgspersoner for deres børn, er omdrejningspunkt for arbejdet. Det kan være forældre, der har svært ved at indtage en naturlig forældrerolle eller svært ved at aflæse og imødekomme barnets behov, og hvor barnets sociale og følelsesmæssige trivsel ikke udvikler sig i positiv retning. Eller det kan være børn i familier, hvor forældrene har psykiske eller begavelsesmæssige vanskeligheder, som udfordrer dem på deres mentaliseringsevne. Målet er at skabe nye og sundere skabeloner for forældreskabet i familierne. Workshoppen er faciliteret og der vil være mulighed for spørgsmål.

Sprogguf for de yngste

Ved Anne Nguyen-Quy, adjunkt, VIA University College.

På denne workshop får du viden om sprogets betydning for de små børns sociale udvikling. Det sproglige udskilningsløb til at blive en attraktiv legekammerat er allerede godt i gang i 0-2-årsalderen. Barnets tidlige møde med gode sproglige rollemodeller er derfor afgørende både for barnets sproglige udvikling, for adgang til legefællesskaber – og dermed for social trivsel. Men hvad kendetegner en god dialogpartner set fra en 0-2-årigs perspektiv? Hvordan bliver vi til dialogpartnere, der tilbyder sprogguf fra øverste hylde? Det skal vi sammen kigge på i denne workshop, hvor vi også – ud fra gode idéer indsamlet i praksis – sammen skal generere gode dialog-greb.

Børneperspektiver i udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer

Ved Søren Laibach Smidt, Chefkonsulent og forsker, Københavns Professionshøjskole

På denne workshop får du viden om, hvordan dagtilbuddets kultur, regler, rammer og organiseringer skaber betingelser for børns hverdagsliv i et børneperspektiv. Børneperspektiver er et grundlæggende element i den pædagogiske praksis til at få adgang til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø påvirker og opleves af børnene. Handlinger, der fra det pædagogiske personales perspektiv kan forekomme uforståelige, bliver anderledes forståelige, når de udforskes fra børns perspektiver. På workshoppen sættes der fokus på, hvad et børneperspektiv er, og hvordan der metodisk kan arbejdes med børns perspektiver i udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer.

Dilemmahåndtering ved underretninger – i et tværprofessionelt samarbejde

Ved Karen Stougaard, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Louise Møller Madsen, supervisor, Faaborg Midtfyn Kommune.

På denne workshop får du viden om, hvordan samtlige dagplejere og dagplejepædagoger, i en kommune, har udforsket dilemmaer i forbindelse med underretningsprocessen. På workshoppen udforsker vi, hvordan fagpersoners håndtering af dilemmaer kan styrkes gennem tværprofessionel sparring og rammer for faglig refleksion, så underretninger ikke udebliver på grund af faglig usikkerhed forbundet med dilemmahåndtering.

Dilemmaopsporing i samarbejde med forældre

Ved Signe Thorhauge, lektor og cand.pæd.pæd.psyk. hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

På denne workshop får du viden om, hvordan pædagoger i en kommune har håndteret konflikter i samarbejdet med forældre. Der gives bud på, hvordan professionelle og forældre gennem en fælles udforskning af dilemmaer, sammen kan udvikle en nuanceret forståelse af den situation, barnet kan befinde sig i. Sigtet med workshoppen er at styrke professionelles udvikling af forældresamarbejdet, hvor uenigheder kan betragtes som forskellige vinkler på samme problemstilling og som perspektiver, der kan berige hinanden.

Fortællinger som kvalificerer og understøtter pædagogisk praksis

Line Togsverd, lektor, ph.d. og docent, UC Syd

På denne workshop får du viden om og inspiration til, hvordan fortællinger kan kvalificere og understøtte pædagogiske vurderinger og handlinger – også i relation til børn, hvis trivsel vækker bekymring. At skabe et pædagogisk miljø, hvor alle børn trives, kan udvikle sig positivt, lære og dannes, er et stort fagligt ansvar. Pædagoger kan gå foran, gå bagved, støtte, opmuntre, begrænse eller stille sig i vejen – alt efter hvordan de vurderer situationer og samspil. Denne workshop handler om, hvordan man kan arbejde med fortællinger i en faglig praksis, hvor opmærksomhed, omtænksomhed og etisk dømmekraft er afgørende for, hvordan det faglige ansvar løftes.

Kontaktpersoner

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller er forhindret i at deltage.

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin, lektor og chefkonsulent (sam@kp.dk)

Stine Rahr Bruzelius, lektor (srbr@kp.dk)

Særligt om tilmelding, adgangskrav og optagelse

Gitte Stærk, KP (gifr@kp.dk) eller Susanne Kaae, VIA (ska@via.dk)

Træffes bedst på hverdage mellem kl. 9.00 og 13.00.

COVID-19

Forsamlingsforbuddet gør, at der er begrænsede pladser på konferencen. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet og såfremt konferencen er overtegnet, får du mulighed for at skrive dig på ventelisten. I tilfælde af at forsamlingsforbuddet strammes yderligere, arbejder vi på en digital løsning til gennemførsel af konferencen.