Gå til indhold

Multikulturelle skoler 2021

Hvordan kan vi tale om racisme i skolen, og hvordan handler vi på den?

Praktisk information

Dato

Mandag d. 22.11.2021 -
Tirsdag d. 23.11.2021

Pris

4.245 kr. med overnatning og 3.195 kr. uden overnatning. Priserne er ekskl. moms

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 17. september. Tilmelding herefter er mulig hvis der er ledige pladser.

Tilmeld

George Floyds dødsfald gav i foråret 2020 genlyd i verden og kastede igen opmærksomheden på den racisme, som eksisterer alle steder og desværre også i Danmark. Racisme er ekstremt tabubelagt og at sætte fokus på racisme i uddannelsessystemet er svært, men også nødvendigt.

Hvordan kommer racisme til udtryk i vores praksis? Og hvordan kan lærere, ledere, konsulenter og ressourcepersoner hjælpe hinanden med at modvirke racisme og diskrimination i skolen?

Individuelle racistiske handlinger og ytringer er til at få øje på og dem vil langt de fleste professionelle lægge afstand til med det samme. Den strukturelle racisme, der dels er indlejret i lovgivningen men også er indlejret i hverdagens diskurser og praksisser, er langt sværere at få øje på. Men den sætter også sit præg på skolens kultur, rammer og praksis.

Vi har valgt at sætte fokus på racisme, diskrimination og forskelsbehandling i skolen. da vi har brug for sammen at skabe og dele viden, perspektiver, metoder og redskaber til faglig og personlig refleksion. Vi har brug for at forstå hvad begreberne strukturel racisme, privilegieblindhed, mikrodiskrimination og andetgørelse betyder og indebærer og vi har brug for viden om og inspiration til antiracistisk, flersproglig og kulturelt bæredygtig undervisning og skoleledelse.

Som konferencedeltager får du:

  • Ny forskningsbaseret og praksisanvendt viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

Program dag 1

09.30

Morgenmad og registrering

10.00

Velkomst ved KP

10.15

Diskrimination sker på mange måder: En introduktion til tre kernebegreber

Mira Skadegaard, Ph.D., Adjunkt på institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Det er ikke altid let at opfange situationer, hvor diskrimination finder sted eller kommer til udtryk i skolen. De fleste hverken tænker eller handler bevidst racistisk eller diskriminerende. Alligevel sker det, at vi kommer til det på et eller andet tidspunkt. Institutionelt betingede rammer, ordvekslinger, eller dynamikker mellem elever, lærere, eller lærer og elev kan indebære racisme og diskrimination. Dette kan være en udfordring for mange, majoriserede såvel som minoriserede, at håndtere. Selv situationer hvor man medvirker (som regel utilsigtet) i diskrimination kan være svære at opfange. Mange mangler begreber til at kunne identificere, italesætte, håndtere eller anfægte diskrimination.

Dette oplæg giver en introduktion til diskrimination med særligt fokus på strukturel og velmenende diskrimination, samt mikrodiskrimination, for på den måde at bidrage til en konstruktiv dialog om diskrimination i skolen, hvilke udfordringer man evt. møder, og hvordan diskrimination kan takles.

10.55

Faciliterede gruppedrøftelser af oplæg af Mira Skadegaard

11.20

Pause

11.40

”Melamin”

Mikas Lang, lyriker og nyuddannet lærer 2020

Kulturelt indslag fra digtsamlingen ”Melanin” (2019)

12.00

Frokost

13.00

Workshops

Se beskrivelser nedenfor

14.30

Pause

15.00

Der findes ikke én ikkehvid person, som ikke har mødt racisme

Mikas Lang, lyriker og nyuddannet lærer 2020

Erfaringer og refleksioner fra læreruddannelsen om professionalisering af lærere

15.20

Vrede, skam og skyld – klasseværelset som et affektivt og racialiseret rum?

Iram Khawaja, Ph.D.. Lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet

Oplægget præsenterer forskning om hvordan det er muligt at adressere spørgsmål om ulighed, mangfoldighed og diskrimination i skolen og de udfordringer, der kan være forbundet hermed- både set fra lærerens og elevens perspektiv. Forskning og erfaringer fra praksis viser, at det som underviser eller leder kan være særligt svært at tage fat om disse emner i skolen, både fordi man mangler viden og fordi man ofte bliver følelsesmæssigt påvirket, hvilket kan gøre det vanskeligt at håndtere både sine egne og elevernes reaktioner. Svære følelser som vrede, skam og skyld kan fylde klasserummet og forhindre reelle diskussioner om diskrimination og inklusion. Oplægget tager fat på spørgsmålet om, hvad man som praktiker kan gøre for at overkomme, rumme og håndtere de svære affekter og situationer, når man tager fat på problematikker som racisme og social ulighed i klassen, og retter fokus på pædagogiske strategier for at kunne arbejde sig hen imod at skabe reelle rum for kritisk refleksion og praksis, hvor alle elever kan føle sig mødt, set og hørt.

16.00

Gruppedrøftelser på baggrund af Mikas og Irams oplæg

16.20

Dialog med Mira, Iram og Mikas

18.30

Middag, networking og hygge

Program dag 2

09.00

Summearbejde med computere/telefoner

Hvilke spørgsmål har salen til en skoleleder for en skole der arbejder aktivt med racisme?

Padlet er åben under hele oplægget.

09.15

Skoleudvikling og skoleledelse i et antiracistisk perspektiv

Trond Zweidorff, afdelingsleder, Hagaløkka Skole, Asker kommune, Norge

Hagaløkka skole er en kommunal skole, der jobber målrettet med inklusion og flerkulturell opplæring. Vi ble tildelt Benjaminprisen i 2010 for arbeidet vårt mot rasisme og diskriminering. Vi ble nominert til Dronning Sonjas skolepris både i 2018 og 2019 for å ha fremmet likeverd og inkludering på skolen.
Gjennom foredraget vil jeg ta udgangspunkt i holdningsarbeid, hvilke verdier, metoder og tiltak som vi arbeider etter for å møte verden utenfor skolen og verden i skolen. Vi er opptatt av å gi alle elever et best mulig læringsutbytte og skape en arena for inkludering, lek, samhandling og glede. Dette krever voksne som kan mye, tør mye og vil mye.

Oplægget holdes på norsk.

09.55

Faciliteret dialog vedrørende skoleledelse. Udvalgte spørgsmål fra padletten

10.30

Pause

11.00

Workshops se beskrivelser nedenfor

12.30

Frokost

13.30

Faciliterede gruppedrøftelser om skoleledelse

Lav en ønskeseddel til din ledelse (som evt. er dig selv).

13.50

Hvad er baggrunden for skolens blindhed over for sproglig og kulturel diversitet?

Anne Holmen, Professor og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Den danske skole refererer til elevcentreret pædagogik som en af sine grundsten. Ifølge denne tager man så vidt muligt udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for læring og udvikling i tilrettelæggelse af undervisning. Men de elevforudsætninger, der knytter sig til andre sprog og andre kulturelle erfaringer end de gennemsnitsdanske, overses ofte. Skyldes dette en stærk national skoletradition, et ønske om forskelsbehandling eller blindhed over for betydningen af elevernes baggrunde? Og er løsningen en udvikling af en flersproget og flerkulturel pædagogik eller af en antiracistisk pædagogik?

I denne afslutning på konferencen vil Anne Holmen tale om synet på sproglig og kulturel diversitet i skolen og knytte en kommentar til udviklingen af fagfeltet gennem de seneste 25 år.

14.30

Hvad tager vi med os fra denne konference?

Hvad er vores næste skridt ift. at tale om racisme i vores institution?

14.45

Afslutning og evaluering og kryds i kalenderen til MKS 2022

Workshops

Mette Toft Nielsen, Cand. Mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering og lærer på Grønnevang skole i Hillerød, samt selvstændig konsulent på www.dekonstruer.dk Mette Toft Nielsen blogger på Folkeskolen.dk og på Instagram om retfærdige læringsprocesser og ligeværdige relationer: @dekonstruer

I denne workshop vil vi anlægge et kritisk blik på de undervisningsmaterialer, vi har til rådighed. Vi vil udvikle redskaber til, hvordan vi med udgangspunkt i undervisningsmaterialerne kan tale med eleverne om hudfarve, racisme, privilegier og blinde vinkler. Derudover vil vi have fokus på, hvordan vi kan inddrage elevernes forskelligheder, herunder deres levede erfaringer, perspektiver, tolkninger og positioner, når vi laver undervisning. Alt sammen med udgangspunkt i en magtkritisk tilgang, hvor vi øger vores egen bevidsthed om de blinde vinkler, vi selv måtte have.

Afslutningsvis vil vi kaste et blik på forslag til eksemplariske undervisningsmaterialer, som kan give inspiration til, hvordan forskelligheder i klassen kan inddrages på en autentisk og anerkendende måde -uanset hvilket emne vi arbejder med!

Med dig fra workshoppen vil du have udviklet centrale pointer til en analysemodel, du kan bruge til en kritisk gennemgang af dine undervisningsmaterialer, enten som forberedelse til din undervisning eller i et samspil med eleverne, som en del af din undervisning. Derudover vil du også få inspiration til pejlemærker for, hvordan du kan facilitere tryggere rum for alle dine elever, når I skal samtale med udgangspunkt i det materialer, der danner grundlag for undervisningen.

Inspiration til min praksis findes bl.a. i filmen ”Kritisk farvebevidst pædagogik i praksis”: www.filmkompagniet.dk/kritisk-farvebevidst-paedagogik

Iram Khawaja, Ph.D. Lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Århus Universitet

Denne workshop sætter fokus på at skabe rammer for refleksion over egen positionalitet som professionel i arbejdet med anti-diskrimination og mangfoldighed. Der stilles skarpt på, hvordan det konkret er muligt at bevæge sig fra en umiddelbar oplevelse af følelseskaos eller følelseslammelse, når man åbner op for diskussioner om racisme, hvidhed og privilegier, til kritisk refleksion og udvikling af nye strategier i praksis.

I workshoppen arbejdes der aktivt med en metode, som hedder memory work. Der tages udgangspunkt i deltagerne egne erfaringer og oplevelser, som afsæt til kritiske refleksioner om, hvorfor det kan være svært at tage fat om spørgsmål vedrørende hudfarve, kulturel/religiøs baggrund og andethed. Hvad er det for følelser af skyld, skam, vrede der er i spil? Hvordan kan man som lærer varetage dette affektive rum, hvor både ens egne følelser og elevernes følelser er i spil og hvordan kommer man videre til et refleksivt og handleorienteret rum?

Vi vil konkret arbejde med disse spørgsmål via cases og refleksionsøvelser. Workshoppen vil ud over memory work metoden inddrage konkrete pædagogiske redskaber og strategier for at illustrere typiske dilemmaer og udfordringer, man kan møde i praksis.

Workshop B afholdes kun mandag d. 22. november.

Helene Thise, Lektor på Københavns Professionshøjskole.

Hvad kan eleverne? Hvad skal de lære? Og hvordan kommer vi fra A til B? Sådan tænker vi, når vi vil tilrettelægge et læringsforløb. Men hvis dansk er det eneste sprog der betragtes som relevant og værdifuldt i skolesammenhæng, så udgør dansk en sproglig ressource og et privilegium, der ofte er ulige fordelt i elevgruppen, mens andre sproglige ressourcer ikke anerkendes eller udnyttes. For at give alle elever de bedste muligheder for at lære, skal vi kunne og turde inddrage elevernes flersprogede ressourcer i læreprocesserne.

Workshoppen præsenterer translanguagingpædagogik som et bud på, hvordan vi kan øge deltagelses- og læringsmuligheder med elevernes forskellige sproglige resurser i centrum:

  • Hvordan kan vi tage udgangspunkt i elevernes resurser – også de flersproglige?
  • Hvordan kan vi aktivt inddrage elevernes mange sprog, så de kan anvendes strategisk og effektivt i læringen?
  • Hvordan kan vi styrke elevernes identiteter som flersprogede individer?

Du får i denne workshop præsenteret translanguaging som begreb og pædagogisk tilgang, samt mulighed for at afprøve og arbejde med konkrete praksisnære ideer til din undervisning.

Eja Bent-Ali Klai, studerer Cand.Pæd.Soc. og er DSA-lærer. Tidl. ansat på Rygaards Internationale Skole og skolen i Center Sandholm for asylansøgere. Eja Klai blogger desuden om systemisk racisme/diskrimination på Instagram: @tal.om.det

Denne workshop tilbyder en introduktion til antiracistisk undervisning som pædagogisk strategi ved at gennemgå, hvordan den konkret kan se ud i praksis. Igennem selvrefleksionsøvelser og fælles diskussioner kommer vi nærmere, hvordan vi som lærere kan forpligte os på en undervisning, der aktivt afmonterer racisme og diskrimination. Det vil sige en undervisning med et klassemiljø, der bygger på ligeværd og tolerance og hvor alle elever føler sig trygge og sikre. Denne undervisning giver også eleverne redskaber til at afmontere racismen i og uden for skolen.

En forudsætning for det antiracistiske arbejde er at blive bevidst om egne implicitte fordomme og privilegier, at fastholde et kritisk blik på egen praksis samt at være aktivt handlende. Dette kommer vi til at arbejde med gennem praksiseksempler og cases, som belyser den strukturelle racisme som man kan møde i skolen.

Gennem workshoppen får I inspiration og redskaber til at udarbejde jeres egen antiracistiske handleplan, med konkrete punkter til videre handling både på et professionelt og personligt plan. Med hjem fra workshoppen får I et inspirationsmateriale som et afsæt til at skabe en antiracistisk undervisning.

Trond Zweidorff, afdelingsleder på Hagaløkka skole, Asker kommune, Norge

Workshoppen bygger videre på plenumspresentasjonen om skoleutvikling og skoleledelse i et antirasistisk perspektiv og gir mulighet til å diskutere spesifikke styringsstrategier, dilemmaer og initiativer.

Workshoppen vil bestå av en kort innledning med etterfølgende drøftinger, diskusjoner og rollespill for å belyse temaet.
Hvordan møter vi lærerkolleger, elever, og foresatte/foreldre i utfordrende og vanskelige situasjoner?

Workshoppen holdes på norsk og er målrettet skoleledere og kommunale konsulenter.

Workshop E afholdes kun tirsdag d. 23/11

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til tilmelding eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Charlotte Bie

Lektor

+45 41 89 71 55