Gå til indhold

Information om coronavirus

Tekstiltryk i pink, blå, rød og hvid

Make it together

Fokus på kollaboration og fællesskab

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 22.09.2021 -
Fredag d. 24.09.2021

Åbningsreception

Den 21. sep. om aftenen.

Sæt kryds i kalenderen!

NordFo og Københavns Professionshøjskole inviterer til konference i september 2021.

> Go to English text

Logo for konferencen Make it together

Konferencen Make it Together henvender sig til forskere og undervisere ved universiteter og professionshøjskoler inden for håndværk og design eller beslægtede fag i de nordiske lande. Konferencesprog er nordiske sprog og engelsk.

På denne konference vil vi åbne for fællesskabet som et overordnet tema. Fælles vidensdeling, fælles praktiske udfoldelser og fælles oplevelser – fællesskabet som vej til læring og dannelse.

Konference foregår 22-24. september 2021 med åbningsreception tirsdag d. 21. september om aftenen.

Tilmelding og pris

Tilmelding til konferencen åbner i februar 2021. Samtidig åbnes for indsendelse af abstracts.

  • Tilmelding senest 26.03.21: Early bird konferencepris: 3100,- kr.
  • Tilmelding senest 15.05.21: Ordinær konferencepris: 4600 kr.
  • Udflugt og konferencemiddag: 1100 kr.
  • Tilmeldingsfrist for bidrag: 26.03.21
  • Tilmeldingsfrist for øvrige deltagere: 15.05.21

Konferencen arrangeres af læreruddannelsen og tekstilformidleruddannelsen på Københavns Professionshøjskole i samarbejde med NordFo. Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd (NordFo) som verkar för slöjdrelaterade samarbeten mellan de nordiska länderna.

Kontakt

Birgitte Kirstein Hansen

Uddannelsesleder

+45 41 89 74 56

Bolette Kremmer Hansen

Lektor

+45 51 63 26 73

Abstracts

Tre kategorier for bidrag

Det er muligt at bidrage med abstracts inden for tre kategorier:

Forskning, udviklingsarbejde og workshops, som præsenteres herunder.

Abstractet skal skrives i det sprog, som præsentationen holdes på (skandinavisk eller engelsk).

Abstractet skal indeholde:

  • Titlen på præsentationen (skriftstr. 12, Arial, bold)
  • Navn, afdeling, universitet/professionshøjskole og land (skriftstr. 12, times new roman, bold)
  • 200‒250 ord (Skriftstørrelse 12, Times new roman)
  • Angivelse af kategori
  • Angivelse af tema

Abstractet sendes til: Lisa Fälling Andersen, LMFA@kp.dk  og Bolette Kremmer Hansen, BLHA@kp.dk senest d. 26.03.21.

Guidelines for hver af de tre kategorier

Forskningsbidraget giver mulighed for præsentation af relevant forskningsarbejde inden for et af de fem temaer. Et abstract skal indeholde en beskrivelse af forskningens genstandsfelt, teori, metode og empiri, samt hvordan forskningen skriver sig ind i et tema. Præsentationens varighed er 20 minutter med 10 minutters efterfølgende diskussion.

Udviklingsarbejde giver mulighed for at præsentere forskellige typer af praksisnære projekter og afprøvninger inden for et at de fem temaer. Et abstract skal indeholde en beskrivelse af genstandsfeltet, udviklingsarbejdet formål, tilrettelæggelse og erfaringer, samt hvordan udviklingsarbejdet skriver sig ind i et af de fem temaer. Præsentationens varighed er 20 minutter med 10 minutters efterfølgende diskussion.

Praksisbidrag med workshop giver mulighed for at gennemføre en workshop, med fokus inden for et af de fem temaer. Et abstract skal indeholde en beskrivelse af workshoppens indhold, organisering, didaktiske- og faglige formål, undersøgelsesspørgsmål samt en beskrivelse af hvordan praksisbidraget skriver sig ind i et af de fem temaer. Workshoppens varighed er max 2 timer.

Ønsker vedrørende værksted, værktøj og redskaber skrives i forlængelse af abstract. Materialer medbringer oplægsholderen selv.

Fem temaer for indhold

Hvad enten du deltager med forskningsbidrag, udviklingsarbejde eller praksis i workshop, opfordrer vi til at indholdet i bidraget fokuseres i forhold til et af følgende fem perspektiver:

Dette tema sætter fokus på det materielle og rummets betydning for sloydfeltet når materialer, redskaber og værktøjer anvendes i dannelses, lære- og fremstillingsprocesser, og når værkstedet fremstår som medskabende for  undervisning og formidling.

Der lægges vægt på præsentation og diskussion af værkstedsarbejdets betydning for faget og elevernes læreprocesser, og hvordan vi gennem værkstedets rammer kan skabe grundlag for den gode læring og for frugtbart samarbejde.

Hvori ligger muligheder og udfordringer for fordybelse, samspillet mellem analoge og digitale redskaber, den traditionelt individuelle læreproces kontra det innovative fællesskab, osv?

Dette tema sætter fokus på de former for læreprocesser, som er mulige og kendetegnende for sloydfeltet, der bl.a. defineres af særlige praktiske, materielle, kropslige, æstetiske, analytiske og samskabende processer. Også deltagelse i uformelle læringsrum i naturen, samarbejde med kulturinstitutioner eller aktiv iscenesættelse og udstillingsvirksomhed kan skabe betydninger for læreprocesser.

Der lægges vægt på præsentation og diskussion af måder at lære på i relation til indholdet i fagområdet, i krydsfeltet mellem praksisfaglighed, det manuelle håndværksmæssige, digitale redskaber, den materielle kultur, multimodalitet, tværfaglighed samt genanvendelse og bæredygtighed.

Hvori ligger mulighederne og udfordringerne for fordybelse – ”at øve sig” – og for kropslige og praktiske arbejdsformer i fagene? hvordan undersøger, synliggør og fremhæver vi de særlige læreprocesser, som fagområdet repræsenterer, og hvad giver mødet med eksterne samarbejdsparter i og uden for skolen?

Dette tema sætter fokus på  didaktiske perspektiver i sloydfeltet, hvor bl.a. digitale redskaber, multimodalitet, ændrede faggrænser og nye politiske og samfundsmæssige diskurser og vilkår kontinuerligt stiller nye krav til undervisningens tilrettelæggelse.

Der lægges vægt på præsentation og diskussion af didaktisk praksis i fagområdet, som den kommer til udtryk i værksteder, i forlængelse af underviserens organisering, valgte undervisningsmetoder og didaktiske greb, samt i elever og studerendes ageren og feedback.

Hvori ligger de didaktiske mulighederne og udfordringerne når ændringer i policydokumenter, øgede krav om eksterne samarbejder og nye mål og indholdsområdet præger fagfeltet?

Dette tema sætter fokus på bæredygtighed i relation til sloydfeltet, hvor begrebet kan tolkes bredt som både materiel-, social- og miljømæssig bæredygtighed samt bæredygtighed for det enkelte menneske.

Der lægges vægt på præsentation og diskussion af fagfeltets praksis, hvor bæredygtig udvikling står centralt i relation til læring og uddannelse i og gennem kreative-, skabende- og innovative processer.

Hvori ligger muligheder og udfordringer for fagområdet i relation til materialer, kvalitet og forbrug, økologi og genanvendelse, kulturelle og sociale aspekter, sundhed og selvforsyning?

Dette tema sætter fokuserer på forskning indenfor sloydfeltet, både i den konkrete undervisning i praksis, men også i bredere kulturelle, historiske, filosofiske eller sociologiske sammenhænge.

Der lægges vægt på præsentation og diskussion af særlige metodiske og teoretiske indgangsvinkler til forskning i faget, som bidrager til den fælles videreudvikling af sloydforskningen.

Hvori ligger de forskningsmæssige muligheder og udfordringer for videreudvikling af teori og metoder i fagområdet; indkredsning af fagfeltets lærings- og dannelsesmæssige potentialer, en revitalisering af fagområdet og et stadigt behov for prestige og anerkendelse af kropslige læreprocesser og skabende arbejde?