Gå til indhold

Forskningskonference: Velfærd og viden i krise – aktionsforskningens bidrag og udfordringer

13. nationale konference i Dansk AktionsforskningsNetværk (DAN).

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 17.11.2022 -
Fredag d. 18.11.2022

Pris

2.500 kr. (dækker de faglige aktiviteter, frokost, kaffe samt middag den første dag). Studerende og pensionister 300 kr. (uden forplejning)

Tilmeld

Vigtige datoer

1. november: Tilmelding til konferencen – det angives om man deltager i middag (+ evt. kostønsker). Indsending af full paper (max 10 sider) eller udvidet abstract (2-5 sider) til projektmedarbejder Signe Kierkegaard Cain, sica@kp.dk.

Full paper/udvidet abstract

Papers eller udvidede abstracts bør som minimum indeholde overvejelser over:

  • Kontekst/baggrund
  • Problemstilling
  • Kort projektbeskrivelse (hvis det handler om et specifikt projekt)
  • Metode (inspirationer, tilgange og/eller udfordringer)
  • Teori (inspirationer, tilgange og/eller udfordringer)
  • Implikationer for konferencens og/eller workshoppens tema

Desuden angives om man deltager i middag (+ evt. kostønsker)

Om konferencen

13. nationale konference i Dansk AktionsforskningsNetværk (DAN). Konferencen afholdes på Københavns Professionshøjskole og arrangeres af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Aalborg Universitet og Roskilde Universitet.

Konferencen åbner for drøftelser af velfærdsstatens rolle i forhold til f.eks. social ulighed, demokrati og bæredygtighedskriser, og hvordan man kan udvikle nye robuste vidensformer og videnssamarbejder, der kan styrke velfærden og borgeres livskvalitet. Borgere og professionelle i de nordiske velfærdsstater oplever i disse år krise og store udfordringer, som blandt andet viser sig i stigende vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde medarbejdere i velfærdsprofessionerne. Politiske og økonomiske forståelser af hvad der kan regnes for god kvalitet i velfærdsinstitutionerne, har længe været til løbende forhandling, hvor borgerne og velfærdsprofessionelle ofte oplever at egne faglige, samfundsmæssige og etiske forståelser af velfærdsarbejdets raison d’etre taber terræn. Denne udvikling rejser spørgsmål om, hvilken viden, velfærdsinstitutionerne bygger på og bygges af, på nye måder. Det viser sig i form af både øget detailstyring og nye modstandsformer som samtidige tendenser, og det aktualiserer spørgsmålet om, hvordan velfærdsprofessionelle gennem uddannelse, organisation og arbejdsliv kan rustes til at arbejde med komplekse problemstillinger, og hvilken rolle forskning spiller i dette.

Konferencen inviterer til fælles forandringsorienterede undersøgelser af krise, potentialer og udfordringer i relation til aktuelle tendenser i velfærdsstatens institutioner, opgaver og betydning. Det kan fx dreje sig om nye, kreative samarbejder mellem organisationer og sektorer, inddragelse af borgernes viden i udviklingen af velfærdsstaten og dens institutioner, eller by- og lokalsamfundsudvikling. Vi inviterer til et tværdisciplinært og mangfoldigt forum, hvor disse og mange andre spørgsmål kan blive sat til debat.

Målgruppe

DAN-konferencen er en forskningskonference, som samler aktører, der arbejder med eller er optaget af forskellige traditioner som er forandringsorienterede og/eller participatoriske. Det kan fx være aktionsforskning, Participatory Action Research, Design-Based Research, Community-Research eller andet.

Format

Konferencen består af to dage med danske og internationale keynotes, tematiske workshops og tværfaglige drøftelser.

Workshoppræsentationer bygger på full papers (max 10 sider) eller udvidede abstracts (2-5 sider), der tematiserer forholdet mellem forskning og forandring. Det er også muligt at deltage i workshops uden at præsentere. Man tilmelder sig en workshopstream, der løber gennem hele konferencen.

Keynoteforelæsningerne er åbne og kræver ikke tilmelding. Deltagelse i workshops og den øvrige konference kræver tilmelding.

I forbindelse med konferencen afholdes ph.d.-kursus d. 15.-16. november i samarbejde med Roskilde Universitet.

Program - Torsdag d. 17. november 2022

09.30

Kaffe og ankomst

10.00

Velkommen og præsentation af konferencens tema

11.15

Åben keynote af Richard Sennett

The Culture of Inequalities

12.30

Frokost

13.30

Workshopsession 1

15.00

Kaffe

15.30

Workshopsession 2

17.15

Afslutning af konferencens første dag

Musik, snak og drinks i fællessalen.

19.00

Middag på restaurant i byen

Program - Fredag d. 18. november 2022

09.00

Godmorgen og velkommen til dag 2

09.15

Åben keynote af Susanne Ekman

Når offentlig styring bliver et ponzispil – om stigende overbudspraksis i den offentlige sektor, og hvordan man diagnosticerer og forsøger at raskgøre et system, man selv er en del af

10.30

Kaffe

11.00

Workshopsession 3

12.30

Afslutning af konferencen

Perspektiver for fremtiden. Overlevering af stafetten

13.00

Frokost (to stay or to go)

Tak for denne gang

Workshopstreams

Tovholdere: Signe Hvid Thingstrup og Mia Husted

Denne workshop åbner for tværfaglige diskussioner af pædagogiske og uddannelsesmæssige perspektiver på viden og velfærd i krise: Hvilke betydninger får borgere og velfærdsprofessionelles nye udfordringer for pædagogik, dannelse og læring, og hvilke former for ulighed, modstand, samarbejde eller kreativitet der udfolder sig og skaber nye læreprocesser i og uden for velfærdsstatslige institutioner. Hvordan kan aktionsforskning bidrage til forståelse af problemernes karakter, understøtte bæredygtige forandringsprocesser og til at styrke nye vidensformer og videnssamarbejder? Præsentationer kan spænde bidt både empirisk og teoretisk og fx fokusere på videnskabsteoretiske, praktisk-metodiske eller indholdsmæssige spørgsmål.

Tovholdere: Lone Hersted og Søren Frimann

Denne workshop inviterer til præsentationer af papers og projekter samt faglige diskussioner om organisering og social bæredygtighed i arbejdslivet med udgangspunkt i perspektivet af viden og velfærd i krise: Hvilke barrierer og udfordringer står organisationer, ansatte og ledere overfor i velfærdssamfundet i forhold til at kunne skabe et bæredygtigt arbejdsliv og organiseringsformer, der kan modvirke en række negative samfundsmæssige tendenser, som fx stress, udbrændthed, fremmedgørelse, manglende mening og motivation i arbejdslivet? Aktionsforskning i organisationer og arbejdsliv har fokus på at skabe organisatorisk læring som led i at udvikle socialt bæredygtige organisationer. Desuden er målet at skabe organisatorisk udvikling og forandring. Skabelsen og organiseringen af et socialt bæredygtigt arbejdsliv omfatter bl.a. aspekter som demokratisk deltagelse, empowerment, samskabelse, etik og magt.

Tovholdere: Julie Borup Jensen og Unni Lind

Velfærdsstatens rolle i forhold til f.eks. social ulighed og bæredygtighedskriser kalder på overvejelser over, hvordan velfærdsarbejdet kan styrkes gennem (nye) robuste vidensformer og videnssamarbejder. Dette workshoptema inviterer til dialog om aktions-forskning som tilgang til at udvikle denne viden, og til videre samtale om, hvilke forskningsmæssige spørgsmål, det rejser. Det deltagerinvolverende, samskabende og erfaringsbaserede udgangspunkt for vidensskabelse medfører både videnskabsteoretiske, metodologiske, metodiske og teoretiske overvejelser for deltagerne i forskningen. Disse overvejelser kan enten være principielle eller situationsbestemte, men er ofte begge dele. I workshoppen inviteres der til at reflektere over aktionsforsknings(-projekters) indlejrede forståelser af eksempelvis forholdet mellem teori og empiri, metodisk og teoretisk sensitivitet, implikationer af metodisk kreativitet og nytænkning, sammenhængen mellem videns-, omverdens- og menneskesyn.

Tovholdere: Jonas Egmose og Mikaela Vasstrøm
Den samfundsmæssige velfærdskrise er på en gang social og økologisk. Den handler om den måde vi organiserer og indretter vores samfund på. Og den handler om behovet for en grundlæggende transformation af praksisformer og tænkemåder, hvis ikke vi skal fortsætte med at borterodere det økologiske livsgrundlag der muliggør den sociale vel-færd. Såvel i akademia og blandt visionære praktikere efterspørges i stigende grad genopdagelsen af nye begrebslige grundkategorier og transformative praksis- og handleformer som modsvar på krisen. I denne workshop vil vi gerne drøfte erfaringer med dette grunddilemma, og inviterer til bidrag fra alle der kan se deres arbejde i lyset af grøn omstilling og samfundsmæssig transformation. Det kunne fx være inden for eller på tværs af:

  • Kommunal, regional og national planlægning i by og på land,
  • Demokratisk innovation, folkelige omstillingsinitiativer og institutionel udvikling.
  • Samarbejder med fagprofessionelle aktører inden landbrug, energi, fødevarer, natur mv.

Med workshoppen håber vi at etablere en åben drøftelse af erfaringer på tværs af projekter og initiativer: Hvilke grundlæggende nye praksisformer og tænkemåder finder vi? Hvordan kan de bidrage til grøn omstilling og transformation? Hvilke vanskeligheder står aktionsforskningen overfor, og hvordan kan vi i fællesskab drøfte og lære heraf?

Chair: Ditte Tofteng and Mette Bladt

In this workshop we focus on societal inequalities within the welfare state and the possible solutions created in cooperation between professionals, citizens, and researchers. We address unequal relations within the social, cultural, and educational sphere of our welfare state and we invite discussions on participatory processes as one solution to unequal social relations and in a common reflection we will reflect upon how action research project or projects with a strong participatory core can pave the way for new, innovative, and sustainable solutions to known problems. Presentations within the work-shop can reflect on different ways of citizen involvement in a broad sense – there is no specific group at hand. What is of interest is projects that involves citizens and/ or professionals in the discussions on how to solve social unsustainable and non-respectful structures or developments within the welfare sector. In relation to this the workshop also invites discussions on how methods of research can be transferred to function in a ‘welfare practice’; are participatory processes within free spaces only possible within the protected frame og research or can these slow, respectful processes of development be part of the professional work with citizen involvement?

Ved tilmelding angives hvilken tematisk workshop, men ønsker at deltage i.

Workshopstreamen løber igennem hele konferencen.

Kontaktpersoner

Signe Marie Kierkegaard Cain

Projektmedarbejder

Ditte Maria Børglum Tofteng

Docent

+45 41 89 84 88

Signe Hvid Thingstrup

Lektor

+45 41 89 89 27