Gå til indhold
Publikum til vejlederkonference 2023 - at høre til

Den levende fortælling – Vejlederkonference 2024

Kom og oplev årets vejlederkonference den 12. april 2024

Praktisk information

Dato

Fredag d. 12. april 2024
Kl. 09.30 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V
Vis adresse i Google Maps

Lokale

Auditorium – W2.04

Pris

Deltagerprisen: 1500kr.
Medlem af Danmarks Vejlederforening: 1200kr.

(Priserne er uden moms.)

Tilmeld

Ved Københavns Professionshøjskole og Danmarks Vejlederforenings konference kommer både forskere og praktikere til orde. Kom og bliv inspireret af og få indsigt i eksisterende vejledningspraksis- og faglighed i relation til uddannelse, beskæftigelse, gennemførsel, trivsel og karriere.

Københavns Professionshøjskole og Danmarks Vejlederforening inviterer til vejlederkonference, og vi er stolte af at kunne præsentere Mark Savickas som keynote speaker.

Savickas, adjungeret professor ved Kent State University i USA, er verdenskendt for sin narrativt inspirerede teori og metode om karrierekonstruktion og Life-design.

I år vil vi med vejlederkonferencen sætte fokus på den levende fortælling i vejledningssamtalen og de afgørende møder mellem mennesker; noget som Mark Savickas har været optaget af hele sit liv.

Derfor ser vi frem til, at han rejser til Danmark for at holde et inspirerende foredrag for os. Savickas er en fremragende formidler og praktiker, så vi glæder os til at opleve et vejledningsfagligt koryfæ.

Ligesom sidste år har vi et alsidigt program, der afspejler vejledningens mange opgaver og styrker. Programmet er sammensat for at kunne inspirere alle vejledningspraktikere samt ledere af vejledningsindsatser. Der bliver i løbet af dagen rig mulighed for at dele erfaringer og viden på kryds og tværs af vejledningsmiljøer i hele Danmark.

Program

09.30

Ankomst

Ankomst med brød og kaffe.

10.00

Velkomst

Velkomst og morgensang.

10.15

Keynote

Constructing Careers in Uncertain Times
/ved Mark Savickas

Portræt af Mark Savickas

11.15

Q&A

Spørgsmål og fælles drøftelse.
/ved Mark Savickas

11.35

Frokost

Vegetarisk buffet i kantinen.

12.25

Runde 1

Workshops og vidensoplæg.

13.25

Pause

Kaffe, sødt og netværk

13.50

Runde 2

Workshops og vidensoplæg.

14.50

Afrunding

15.00

Tak for i dag

Workshops og vidensoplæg

1. runde

Tilmeldingen til workshops og vidensoplæg sker efter først til mølle-princippet. Du har mulighed for at tilmelde dig én workshop eller ét vidensoplæg pr. runde.

Mark Savickas er keynote speaker om formiddagen for alle konferencens deltagere.

Denne workshop er i forlængelse af Savickas’ keynote om Career Construction Counseling.

Kom med og oplev Savickas invitere en frivillig fra publikum til at deltage i en live demonstration af metoden foran 50 deltagere.

Oplægsholder

Mark Savickas, adjunct professor på Kent State University

Workshoppen “Vejledningens didaktik” har som hovedfokus at etablere en sammenhæng mellem elevernes deltagelse i vejledningsaktiviteter og deres uddannelsesvalg.

I løbet af workshoppen vil I ud fra en karrierelæringstilgang, arbejde på tre centrale områder:

 1. Udvikling af vejledningsaktiviteter: Du vil få inspiration til at udvikle dine egne vejledningsaktiviteter med klare mål og relevante spørgsmål, der guider eleverne igennem processen før, under og efter aktiviteten.
 2. Metodisk skabelse af meningsfulde oplevelser: Du vil få kendskab til metoder, der systematisk skaber meningsfulde og engagerende vejledningsoplevelser for eleverne, hvilket øger deres motivation og deltagelse.
 3. Forståelse af vejledningsaktiviteters betydning: Du vil modtage tips til at hjælpe eleverne med at forstå og værdsætte betydningen af vejledningsaktiviteter i forhold til deres uddannelsesvalg.

Workshopmaterialet er blevet udviklet i samarbejde med karrierelæringseksperten Rita Buhl fra VIA University og har til formål at adressere udfordringer, som elever og unge ofte står over for i uddannelsesvalgsprocessen. Workshoppen kombinerer teori med praktiske øvelser, hvor deltagerne aktivt deltager.

Oplægsholder

Anthony Ansel-Henry, projekt- og udviklingschef for Copenhagen Skills

Overgangen fra studerende til arbejdsmarked kan indebære en følelse af usikkerhed i forhold til egne kompetencer, til forventninger og tilhørsforhold.

Samtidig viser trivselsmålinger og forskning, at stadigt flere studerende oplever udfordringer med trivslen, bl.a. fordi de oplever et pres fra egne og andres forventninger, og en omverden i konstant og hastig forandring, som gør det svært at leve op til normen om at være sikker og målrettet i sine karriereplaner.

Workshoppen vil:

 • bidrage med perspektiver på, hvad en samtænkning af trivsel og karrierelæring kan bidrage med i praksis
 • reflektere over, hvordan det konkret kan gøres ved fx. at sammenkoble beslægtede kernebegreber fra de to områder som oplevelsen af mening, engagement og troen på egen læring og udvikling
 • lægge op til refleksion og diskussion, hvor deltagerne, med afsæt i egen praksis, overvejer, om vi bliver skarpere på noget i vores vejledning ved at sætte lyskeglen på de to felter samtidig.

Deltagerne vil deltage aktivt i diskussionen af spændingsfeltet mellem trivsel og karriere og tage hjem med konkrete ideer/aktiviteter til, hvordan de kan arbejde med de to felter i en sammenhæng.

Oplægsholdere

Anna Sisse Krog Lind, karrierekonsulent på SCIENCE KU & Line Ellemann-Jensen, trivselskonsulent på SCIENCE KU

Som vejledere må vi forvente, at mange, som søger vejledning, allerede har brugt AI, når de træder ind i det fysiske eller virtuelle vejledningsrum.

En vejledningsfaglig indsigt må derfor indbefatte en teknologiforståelse og et kendskab til AI, der gør vejledere i stand til at navigere i en nye virkelighed med AI.

På en praksisnær måde introducerer workshoppen til, hvordan vejledere kan prompte chatbotten på tre forskellige måder, så den indtager 3 forskellige roller i deres interaktion med den.

De 3 roller er:

 • Øvemakker
 • Sparringspartner
 • Feedbackgiver

Gennem cases – enten deltagernes egne eller nogle, som jeg med bringer – får deltagerne lejlighed til at afprøve nogle af rollerne og vi diskuterer muligheder og begrænsninger ved kunstig intelligens i vejledningsprocesser. Medbring derfor din PC og en vejledningssituation, som du gerne vil arbejde med i workshoppen.

Workshoppen henvender sig til vejledere, som er nysgerrige på, hvordan de kan bruge kunstig intelligens i deres arbejde og kompetenceudvikling på en konstruktiv måde.

Oplæg og erfaringer, som præsenteres i workshoppen, tager afsæt i et projekt på et valgfag i vejledning på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, DPU i efteråret 2023.

Oplægsholder

Helle Merete Nordentoft, lektor på DPU, Forskningsenheden i Vejledning

Hvordan kan aktivitetsbaseret vejledning udfordre elevernes valgproces? Og hvordan kan den være med til at støtte op om elevernes udvikling og kendskab til sig selv?

Aktivitetsbaseret vejledning er for os, en praktisk tilgang til den kollektive vejledning. Gennem praktiske aktiviteter og oplevelser får de unge en større viden om sig selv og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Workshoppen deles op i tre dele:

Der vil være et oplæg der kommer ind på aktiviteter i vejledningen og vores erfaringer fra både almen og specialområdet. Derefter deles gruppen op, og der er mulighed for at få hands-on på et til to materialer.

Materialerne er udviklet til specialområdet, men kan med fordel også bruges på almenområdet.

Vi vil præsentere:

 • VR-film om arbejdspladser med tilhørende undervisningsmaterialer
 • Dialog-/samtalespil
 • Gåture med fokus på uddannelse og job

Til sidst vil vi gerne afslutte med en dialogbaseret erfaringsudveksling.

Når deltagerne går ud ad døren fra vores workshop, har de fået helt konkrete ideer og materialer til aktiviteter på både almen og specialområdet.

Oplægsholdere

Stine Nedelkovski, UU-vejleder & Karina Mainecke, UU-vejleder og formand for Danmarks Vejlederforening

Faglig udvikling og videndeling er obligatorisk og en vigtig del af eVejledning. Vi bestræber os på kontinuerligt at være opdaterede på vores vejledningsfaglighed.

I oplægget fokuserer vi på to interne aktiviteter, som vi arbejder systematisk med; supervision og sparring.

Supervisionen foregår i et fælles, fortroligt læringsrum kollegaer imellem, hvor vi tager udgangspunkt i en vejledningsfaglig problemstilling. Vi belyser perspektiver, relationer, roller, medier og metoder, der skaber baggrund for refleksion og erkendelse om vejledningspraksis for at opnå ny viden og udvikle vejledningen.

Sparring er en integreret del af supervisionsforløbene. Der er sat tid af til almindelig faglig sparring uden for selve supervisionsrammen. Her drøftes stort og småt omkring henvendelser fra vejledningssøgende, ny lovgivning, fastsatte procedurer med mere med henblik på at skabe et ensartet vidensniveau og en høj kvalitet i vejledningen.

Målet med workshoppen er, at deltagerne bliver inspirerede og får indblik i, hvordan systematisk arbejde med faglig udvikling og videndeling kan bidrage til det gode arbejdsmiljø, faglig nysgerrighed og udvikling og dermed en stærk faglig praksis.

Vi vil også lægge op til, at deltagerne kommer i dialog med hinanden om egne oplevelser med supervision og sparring gennem forskellige aktiviteter.

Oplægsholdere

Henrik Overgaard og Vicki Bruhn, eVejledere i eVejledning

2. runde

Tilmeldingen til workshops og vidensoplæg sker efter først til mølle-princippet. Du har mulighed for at tilmelde dig én workshop eller ét vidensoplæg pr. runde.

Fortællerrækken er et uddrag af vores sceneprojekt, som stiller skarpt på nogle af de udfordringer og bump, som unge i udsatte positioner kan møde på deres vej til og i ungdomsuddannelsen.

På scenen møder I en gruppe unge fra forskellige baggrunde og omstændigheder, men de har alle noget til fælles: De er unge i dagens Danmark, og de har alle oplevet uddannelsesmæssige udfordringer og barrierer samtidig med at skulle tackle deres liv og fremtid.

Gennem deres personlige fortællinger får I et bredt perspektiv på og indsigt i, hvorfor nogle unge falder fra en ungdomsuddannelse, hvilke udfordringer der kan være på vejen, og hvad der gør en forskel i forhold til at finde sin vej i uddannelsessystemet.

Oplægsholdere

C:NTACT, fortællerrække om unge og overgange i ungdomsuddannelsen

Bliv introduceret til et nyt inspirationsmateriale om tværinstitutionelle vejledningsindsatser i overgangen fra FGU til EUD.

Inspirationsmaterialet er kommet til på baggrund af et landsdækkende forsknings- og udviklingsprojekt, hvor FGU, EUD og KUI har samarbejdet om at skabe gode overgange fra FGU til EUD.

En af indsatserne i projektet har været etableringen af tværinstitutionelle overgangsteams, som samarbejdede om den vejledningsfaglige indsats i overgangen. De overgangsteams har afprøvet forskellige samarbejdsmodeller omkring kombinationsforløb og vejledningstiltag, der har sat eleven i centrum og sigtet på at, at der skulle være en hånd under eleven på ”hele rejsen” fra FGU til EUD.

Vi fortæller om de praktiske afprøvninger og vejledningsindsatser samt introducerer til projektets inspirationsmateriale, der består af cases, videoer og klare ”how to” anvisninger. Lige til at eksperimentere med og udvikle videre på i egen praksis.

Vidensoplægget henvender sig til vejledere og ledere i KUI, FGU, EUD.

Projektet ”Gode overgange fra FGU til EUD” er finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond og udformet i et samarbejde mellem KP og FGU Danmark.

Oplægsholdere

Anne Katrine Kamstrup, Lektor og Ph.d på Nationalt Center for Erhvervspædagogik & Iben Lykkebo, Lektor på Uddannelse, Vejledning og Erhverv fra Københavns Professionshøjskole

Green Guidance, Sustainable Careers, bæredygtig vejledning – kært barn har mange navne. Men samtidig er begreberne også abstrakte og brede og kan derfor være svære at arbejde med i praksis.

I denne workshop giver vi praksisnære eksempler på, hvordan du kan arbejde konkret med klima, miljø og bæredygtighed i din vejledning.

I workshoppen skal du:

 • høre lidt om, hvordan Studievalg Danmark har arbejdet med processen, hvad vi har lavet af tiltag, samt hvordan det i praksis implementeres i vejledningen
 • selv arbejde med konkrete redskaber, som kan bruges i vejledningen
 • arbejde med din egen forståelse af bæredygtig vejledning, og om hvor det måske er relevant i din praksis
 • bidrage med input til, hvordan vi som felt kan samarbejde om arbejdet med bæredygtig vejledning.

Oplægsholdere

Maria Waack-Möller & Kit Kjeldsholm Rasmussen, Studievalg Danmark

Workshoppen vil give deltagerne en mulighed for selv at prøve at tegne simple symboler og sammensætte i en skabelon til brug i vejledning.

Tegninger giver en klar og visuel repræsentation, hvilket letter kommunikationen mellem forskellige baggrunde eller sprogbarrierer. Billeder taler sprog på mange niveauer. Visuelle elementer hjælper med at forankre information i hukommelsen. Samtalen fikseres med billeder. Abstrakte begreber kan blive mere håndgribelige og letforståelige gennem visuelle illustrationer. Broer til flere måder at forstå på.

Undervejs har vi fælles dialog om, hvordan simple symboler kan tolkes, tillægges værdi og betydning.

Tegninger bliver tegnet og vist på whiteboard, deltagerne tegner selv, og får desuden en kopi udleveret til at kigge på.

Alle kan tegne, selv de enkleste tegninger kan gøre vejledningen mere engagerende.

Oplægsholder

Hanne Lund-Nielsen, uddannelseskonsulent i 3F Holstebro

I workshoppen vil I sammen med vores hovedperson 11-9-13….. blive klogere på uddannelsessystemet. Men mest af alt vil I blive klogere på, hvordan I på jeres egen måde kan lave en kollektiv vejledning, som er inspireret af Escape Room-tankegangen.

Vi har udviklet et spil, der retter sig mod elever i 7.- 8. klasse. Det er enkelt, overskueligt – og kan gøres for få penge.

Formålet med spillet er at give eleverne et kendskab til uddannelsessystemet på en sjov og engagerende måde.

Eleverne kommer rundt i uddannelsessystemet og via de opgaver de løser, samler de brikker til et puslespil, som til slut giver dem svaret på mysteriet om uddannelsessystemet.

I workshoppen vil I efter en kort introduktion, blive sat i gang med at afprøve elementer fra spillet, som både vil kræve samarbejde, kreativitet og tankevirksomhed.

Opnår I alle brikkerne og løser gåden, giver vi jer eksempler på opgaver/gåder med hjem, som I kan bruge som inspiration til at lave jeres eget spil til vejledningen i udskolingen.

Oplægsholdere

Jesper Thorø, Peter Villadsen & Heidi Rosendahl, Ungevejledningen i Herning kommune

Workshoppen vil med udgangspunkt i gruppevejledningsforløbet ”WATCH – What Alternatives? – Thinking, Coping, Hoping”, komme med bud på, hvilken stor betydning gruppevejledningsforløb kan have for unge som deltager. Hvordan de oplever ny motivation, og ikke mindst får håb for og tro på, at de kan mestre den hverdag de befinder sig i på en uddannelse.

Forløbet giver de unge værktøjer, som de kan bruge i de udfordringer de møder i hverdagen, og gruppen giver dem et fundament for bedre trivsel i den kontekst de befinder sig i.

Vi vil på baggrund af vores egne erfaringer have fokus på, hvad der virker i gruppevejledningsforløb, hvilke redskaber de unge får med, hvordan forløbet påvirker deres hverdag. Samtidig kommer vi med bud på, hvordan vi som vejledere faciliterer gruppeprocessen.

WATCH-gruppeforløbet kan bruges i grundskoler, på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

Vi har selv arbejdet med gruppeforløb siden 2011 med grundskoleelever i udskolingen og med unge, der er droppet ud af uddannelser i alderen 17-22 år. Og vi gør det stadig.

Vi uddeler et eksemplar af den danske oversættelse af bogen ”WATCH – en brugsbog i gruppevejledning.

Oplægsholdere

Bibi Secher og Lene With fra UU-Sjælsø

Ved Københavns Professionshøjskole og Danmarks Vejlederforenings konference kommer både forskere og praktikere til orde. Kom og bliv inspireret af og få indsigt i eksisterende vejledningspraksis- og faglighed i relation til uddannelse, beskæftigelse, gennemførsel, trivsel og karriere.

Kontaktperson

Jennifer Bentzen

Konsulent

+45 51 63 28 34